Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
12 พ.ย. 53

นายกรัฐมนตรีเปิดการสัมมนาเด็กปฐมวัย (12 พ.ย.53)

 

                 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานต่อนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดการสัมมนา "เด็กปฐมวัย สมรรถนะดี คิดดี ทำดี" จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกับองค์กรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

            รมว.ศธ. กล่าวรายงานต่อนายกรัฐมนตรีว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นวัยที่มีความคิดสร้างสรรค์ เต็มเปี่ยมด้วยศักยภาพ และเป็นอนาคตของชาติ

            การที่คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (๐-๕ ปี) ระยะยาว พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จนนำไปสู่การออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.๒๕๕๑ เพื่อเป็นกรอบสำหรับการดำเนินงานให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยดำเนินงานในรูปของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นรองประธานคนที่หนึ่ง ดร.สายสุรี จุติกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นรองประธานคนที่สอง

            คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่งจากกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ส่งผลให้การดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการประสาน บูรณาการระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน การส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย รวมทั้งการเสนอแนะให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

            สกศ. จึงร่วมกับองค์กรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย ดำเนินการศึกษาวิจัยเรื่องสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย ๐-๕ ปี เพื่อศึกษาความสามารถแสดงออกหรือพฤติกรรมตามวัยของเด็กในด้านต่างๆ ว่าเด็กสามารถทำอะไรได้ (can do) ในแต่ละช่วงอายุ ตั้งแต่แรกเกิดถึง ๕ ปี โดยแบ่งเป็น ๒ ช่วงอายุ คือ สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย ๐-๓ ปี ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม ๒๘๖ ข้อ และสมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย ๓-๕ ปี ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม ๔๑๙ ข้อ ซึ่งตัวนี้วัดเหล่านี้ สามารถนำไปใช้เทียบเคียงกับพฤติกรรมของเด็กในแต่ละช่วงวัยได้ ในกรณีที่เด็กยังไม่สามารถแสดงพฤติกรรมตามวัยได้ ครู อาจารย์ และผู้ดูแลเด็ก ควรมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกับเด็กเพื่อพัฒนาให้มีสมรรถนะตามวัยนั้นๆ และส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง เติบโตตามวัยอย่างเหมาะสม ซึ่งขณะนี้ผลการศึกษาวิจัยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ ขยายผล องค์ความรู้ และนำผลการวิจัยดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็ก ศธ. โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงร่วมกับองค์กรทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทยจัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการนำสมรรถนะไปใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยต่อไป

             นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการสัมมนาว่า รัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการพัฒนาคนและเรื่องของการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในระยะกลางและระยะยาวที่ต้องการมุ่งพัฒนาและยกระดับในเรื่องคุณภาพการเรียนรู้ของประชาชนตลอดชีวิต ซึ่ง ๖ ปีแรกถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของการปูพื้นฐานของชีวิต ดังนั้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยเป็นประเด็นที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และพยายามผลักดันนโยบาย มาตรการต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และการพัฒนาเด็กอย่างเหมาะสม

              ปัญหาในอดีตที่ผ่านมา พบว่าเรื่องของเด็กปฐมวัยนั้น ดูเหมือนจะเป็นประเด็นที่มีช่องว่างในการดูแลเด็กปฐมวัยในภาครัฐ ส่วนหนึ่งเพราะว่าเมื่อพูดถึงการเรียนรู้ ก็จะเน้นในเรื่องการศึกษาในระบบ นอกจากนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบเด็กปฐมวัยก็จะมีความหลากหลายเป็นอย่างมาก ไม่เพียงเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ แต่ยังมีทั้งกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือกระทรวงแรงงาน ล้วนแต่มีบทบาทในการดูแลเด็กปฐมวัยทั้งสิ้น ก่อนหน้านี้จะมีปัญหาค่อนข้างมากในเรื่องบูรณาการการทำงาน แต่นับตั้งแต่ที่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป) ขึ้นมา ทำให้การบูรณาการทำงานมีความเป็นเอกภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้มีการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาดูแลศูนย์เด็กเล็ก มีความจำเป็นที่จะต้องมีกลไกสามารถที่จะบูรณาการและขับเคลื่อนในเรื่องนี้อย่างเป็นเอกภาพได้ นอกจากนั้น ยังมีปัญหาซึ่งเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอีกหลายปัญหา และเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ที่มียากลำบากในการแก้ไขปัญหา ยกตัวอย่างกรณีแม่วัยใส การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งยังเป็นปัญหาที่มีความยากลำบากในการป้องกันและแก้ไข แต่ก็ได้มีการมอบหมายให้ พม.เร่งดำเนินการหาทางแก้ไขให้ตรงเป้าตรงจุดในขณะนี้

             อย่างไรก็ตาม สิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมติและคำแนะนำของ ก.พ.ป. คือ ได้เร่งดำเนินการพัฒนายกระดับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการประเมินและนำเอาสถาบันการศึกษามาสนับสนุนในเชิงวิชาการ เพื่อที่จะให้มาตรฐานของศูนย์เด็กเล็กในชุมชนนั้นสามารถที่จะมีการยกระดับขึ้นมาได้ และพร้อมๆ กันไปนั้น รัฐบาลยังได้มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อที่จะให้ มท.และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เร่งดำเนินการยกระดับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน โดยได้ยึดถือเอาการประเมินและตัวชี้วัดที่ได้มีการจัดทำขึ้น เพื่อให้ตรงกับความต้องการของแต่ละชุมชน การประเมินในส่วนนี้ไม่เพียงเฉพาะการดูแลในเรื่องการพัฒนาในเชิงกายภาพ แต่ยังดูเรื่องของบุคลากรที่จะเข้ามาดูแลศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดอีกประการหนึ่ง เพราะการเพิ่มทักษะให้แก่บุคคลเหล่านี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการดูแลเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กในชุมชนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศด้วย

            อีกมาตรการหนึ่งซึ่งรัฐบาลได้มีการผลักดันคือ โครงการที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มแรกของชีวิต ซึ่งรัฐบาลถือว่าเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและการสร้างความผูกพันในสถาบันครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวาระแห่งชาติในการส่งเสริมการอ่านที่รัฐบาลได้ประกาศไว้แล้ว

นอกจากนั้น ประเด็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการและการพัฒนาทางร่างกายและสมอง รัฐบาลก็ได้มีการผลักดันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขาดสารไอโอดีน ซึ่งนอกเหนือจากการให้สารไอโอดีนที่เหมาะสมสำหรับหญิงตั้งครรภ์และเด็กปฐมวัยแล้ว ยังมีการออกกฎกระทรวงเรื่องไอโอดีนในเกลือ น้ำปลา เพื่อให้มีมาตรฐานสารไอโอดีนที่เหมาะสม ส่วนที่จะทำต่อไปคือ ปริมาณไอโอดีนในสัตว์ ที่จะให้สัตว์ทั้งหลายได้บริโภคสารไอโอดีนเช่นเดียวกันอย่างเหมาะสมด้วย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากและเป็นงานสำคัญที่การสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยได้ คือการทำความเข้าใจร่วมกันถึงสิ่งที่เป็นความต้องการของเราในแง่ของการพัฒนาเด็กเล็กหรือเด็กปฐมวัย

            ปัญหาอีกประการหนึ่งของระบบการศึกษาคือ มีการแข่งขันสูงมาก ดังนั้นเมื่อพื้นที่ใดมีแนวโน้มการพัฒนา ก็จะเร่งให้เด็กเล็กหรือเด็กปฐมวัยต้องถูกยัดเยียดในเรื่องของความรู้ เพื่อการแข่งขันในการสอบเข้าตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเป็นต้นไป ทั้งที่ความจริงแล้วสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากคือเรื่องการพัฒนาสมรรถนะของเด็กให้คิดดี ทำดี มีทักษะในการอยู่ร่วมในสังคม มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ อันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุด ตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายมากในเรื่องคุณภาพเด็กปฐมวัยต่อไป ซึ่งเด็กวัยนี้มีความสนใจช่างรู้ ช่างซักถาม และโดยธรรมชาติเด็กวัยนี้ก็มีความรักในการเรียนรู้อยู่แล้ว แต่หากถูกปล่อยปละละเลย ถูกบังคับขู่เข็ญ ถูกยัดเยียด หรือถูกเฆี่ยนตี ทำร้าย ก็จะมีผลกระทบกับเด็กเล็ก กระทบกับพัฒนาการ และไม่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ที่จะกำหนดคุณลักษณะความรู้ทักษะที่เด็กควรจะมี คือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคตต่อไปได้

            ดังนั้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย จำเป็นจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของความต้องการ และมีความยืดหยุ่นตามความหลากหลายของศักยภาพและสมรรถนะเด็กด้วย ซึ่งในเรื่องนี้ภาคราชการจะให้การสนับสนุนต่อเนื่อง เพื่อที่จะให้การดูแลเด็กปฐมวัยสอดคล้องกับเป้าประสงค์ในเรื่องของการพัฒนาเด็กเหล่านี้ ยังมีอีกหลายมาตรการที่รัฐบาลพยายามเดินหน้าสนับสนุน เช่น ให้สถานประกอบการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกจ้างหรือพนักงานได้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะดูแลลูกหลานเด็กเล็ก ที่จะช่วยให้เกิดความอบอุ่นการดูแลเด็กเล็กได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้นต่อไป.

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๓๘๓/๒๕๕๓
สรุป : นายกรัฐมนตรีเปิดการสัมมนา เด็กปฐมวัย สมรรถนะดี คิดดี ทำดี เน้นย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการพัฒนาคนและเรื่องของการศึกษา โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ซึ่ง ๖ ปีแรกถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของการปูพื้นฐานของชีวิต

ถามคำตอบจากข่าว
1. คำถาม : เด้กปฐมวัยหมายถึงเด้กกลุ่มอายุเท่าใด

   คำตอบ : (๐-๕ ปี)

2. คำถาม : โครงการที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มแรกของชีวิตเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด้กกลุ่มใด

   คำตอบ :  ปฐมวัย

ทุกข่าวมีถามตอบโดยบ้านสอบครู (www.sobkroo.com)  12  พ.ย. 2553  

หมายเหตุ    ตัวหนาดำจุดเน้นควรรู้   สีแดงให้จำใช้ทำข้อสอบ

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin