Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
4 ก.พ. 54

บัญชีเงินเดือนข้าราชการครูตามกฎหมายใหม่ ( 4 ก.พ.54)

 

เปิดบัญชีเงินเดือนข้าราชการครูตามกฎหมายใหม่ ( 4 ก.พ.54)

             นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าจะมีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

 

            รมว.ศธ. กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จำนวน ๓๖ คน เพื่อพิจารณาวางกรอบการเลือกตำแหน่งต่างๆ ตลอดถึงนัดหมายการประชุมร่วมกัน ซึ่งกฎหมายฉบับนี้มีมาตราที่มีความสำคัญ ๓ มาตรา ได้แก่

            มาตรา ๓ อัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และบัญชีอัตราเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ายพระราชบัญญัตินี้ (ตามไฟล์แนบ)

              มาตรา ๕ คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง เงินวิทยฐานะ เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นตามความจำเป็นก็ได้ โดยหากเป็นการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งเพิ่มไม่เกินร้อยละสิบของเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งที่ใช้บังคับอยู่ ให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้ถือว่าเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เป็นเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งท้ายพระราชบัญญัตินี้ เมื่อมีการปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง การปรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราในบัญชีที่ได้รับการปรับใหม่ ให้เป็นไปหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ซึ่ง ก.ค.ศ.จะต้องดำเนินการตามมาตรา ๖

              มาตรา ๖ ในระหว่างที่ ก.ค.ศ.ยังมิได้ปรับอัตราเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับอัตราเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดย รมว.ศธ.ได้มอบหมายให้ ก.ค.ศ.จัดทำคู่มือรายละเอียดของการดำเนินการตามบัญชีที่ได้ศึกษาไว้แล้ว ซึ่งจะได้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป

         รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะฯ ต้องเป็นไปตามกระบวนการของฝ่ายนิติบัญญัติ เมื่อสภาผู้แทนราษฎรรับหลักการแล้ว อยู่ในชั้นกรรมาธิการ ให้แปรญัตติภายใน ๓ วัน คาดว่าคณะกรรมาธิการจะพิจารณาแล้วเสร็จภายใน ๒ สัปดาห์ หลังจากนั้นจะเสนอเข้ามาสู่วาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร ในเดือนกุมภาพันธ์และจะสามารถเสนอเข้าสู่ชั้นวุฒิสภา ในเดือนมีนาคม เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วก็จะได้มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

 

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๔๘/๒๕๕๔

สาระสำคัญ : บัญชีเงินเดือนตามร่างพ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คลิกบัญชีเงินเดือนตามรายละเอียดที่แนบ

http://www.sobkroo.com/img_news/file/A39012317.pdf

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ชินวรณ์ลุ้นพรบ.เงินเดือนครูประกาศใช้ทันเม.ย.นี้( 4 ก.พ.54)

           เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2554 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนครู เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ว่า ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่รัฐสภา วานนี้ (2 ก.พ.) ให้ความเห็นชอบในหลักการของ ร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนครู เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และขั้นตอนจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการแปรญัตติภายใน 3 วัน และตนจะเป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินเดือนครู เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ซึ่งจะเร่งรัดการพิจารณาให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ครั้งการประชุม และเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระ 2, 3 ต่อไป

              "คาดว่าภายในเดือนมีนาคม ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะสามารถเข้าสู่การพิจารณาในชั้นของวุฒิสภาได้ และเมื่อวุฒิสภาให้ความเห็นชอบก็จะเป็นขั้นตอนของการนำขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้ในพระราชกิจจานุเบกษาต่อไป และเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการก็จะมีผลโดยตรงในการปรับเพดานเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำให้ได้ปรับเพิ่มเงินเดือน 8% และจะเร่งรัดให้ทันภายในเดือนเมษายนนี้ เพื่อครูจะได้ปรับเงินเพิ่มตามมติคณะรัฐมนตรีอีก 5% ซึ่งในระหว่างนี้ ตนได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เตรียมการจัดทำคู่มือรายละเอียดโครงสร้างขั้นเงินเดือนสูง ขั้นต่ำ และเงินวิทยฐานะของครู"รมว.ศธ. กล่าว

               นายชินวรณ์ กล่าวต่อไปว่า ในร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ได้มีการจัดทำร่างบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ แต่ละระดับดังนี้ ครูผู้ช่วย ขั้นสูง 16,840 บาท ขั้นต่ำ 8,700 บาท ขั้นต่ำชั่วคราว 7,940 บาท คศ.1 ขั้นสูง 29,700 บาท ขั้นต่ำ 11,930 บาท ขั้นต่ำชั่วคราว 12,530 บาท คศ.2 ขั้นสูง 36,020 บาท ขั้นต่ำ 15,410 บาท ขั้นต่ำชั่วคราว 12,530 บาท คศ.3 ขั้นสูง 50,550 บาท ขั้นต่ำ 18,910 บาท ขั้นต่ำชั่วคราว 12,530 บาท คศ.4 ขั้นสูง 59,770 บาท ขั้นต่ำ 23,230 บาท และ คศ.5 ขั้นสูง 66,480 บาท ขั้นต่ำ 28,550 บาท

             สำหรับบัญชีอัตราเงินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในส่วนบัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งครู / ศึกษานิเทศก์ / ผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ) และผู้บริหารการศึกษา (ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ รวมถึงบัญชีอัตราเงินวิทยฐานะสำหรับตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นตาม ก.ค.ศ.กำหนดนั้น อัตราเงินวิทยฐานะแต่ละระดับ มีดังนี้ วิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ จำนวน 15,600 หรือ 13,000 บาทต่อเดือน วิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 9,900 บาทต่อเดือน วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 5,600 บาทต่อเดือน และวิทยฐานะชำนาญการ จำนวน 3,500 บาทต่อเดือน

 

ที่มา : คม ชัด ลึก  วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554

สาระสำคัญ : คมชัดลึก :สภาฯ เห็นชอบหลักการ ร่าง พ.ร.บ.เงินเดือนครูฯชินวรณ์หวังกฎหมายจะประกาศใช้เป็นทางการทันเดือน เม.ย.นี้ พร้อมสั่ง ก.ค.ศ.ทำคู่มือเร่งทำคู่มือรายละเอียดเงินเดือนขั้นสูง ขั้นต่ำ และเงินวิทยฐานะ และเผยข้อมูลบัญชีเงินเดือนแนบท้าย

คลิกบัญชีเงินเดือนตามรายละเอียดที่แนบ

http://www.sobkroo.com/img_news/file/A39012317.pdf

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin