Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
7 ก.พ. 54

หลักเกณฑ์การสอบบุคลากรทางการศึกษาอื่น ม.38 ค(2) ( 8 ก.พ.54)

 

                สำนักงานก.ค.ศ. แจ้ง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)

 

ตามหนังสือที่ ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)  รายละเอียดตามแนบ

http://www.sobkroo.com/img_news/file/A39184239.pdf

 สาระสำคัญ  

1.      ให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้สรรหา

2.      ส่วนราชการกำหนดนโยบายการสรรหา

3.      สอบภาค ก ข และ ค ตามภูมิภาค หรือเขตพื้นที่รวมกันสอบ

4.      เขตพื้นที่ไม่จัดสอบขอใช้บัญชีของเขตอื่นได้

5.      ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ ด้วย รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

ถาม-ตอบสอบครู

คำถาม : บทบาทในการสรรหาบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค(2) ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นของใคร

    ก.  ผู้บริหารสถานศึกษา

    ข.  ผู้บริหารสถานศึกษาโดยอนุมัติกรรมการสถานศึกษา

    ค.  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

    ง.  อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

คำตอบ :  ข้อ   อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

เหตุผล :  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้เป็นหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา หรืออ.ก.ค.ศ.ส่วนราชการ

 

ทุกข่าวมีถามตอบ โดยบ้านสอบครู (www.sobkroo.com)  8  กุมภาพันธ์ 2554 

หมายเหตุ    คำถามนี้เกี่ยวกับวิชากฎหมายการศึกษาสำหรับ  สายครูทุกตำแหน่ง

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin