Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
7 มี.ค. 54

เงินเดือนใหม่ข้าราชการครูฯเมื่อปรับร้อยละ13 แล้ว (7 มี. ค. 54)

 

       ตารางเงินเดือนปัจจุบันปรับเข้าสู่ พรบ. เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งฯ (ฉ....2) พ.ศ......2554  ตารางเงินเดือนตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งฯ (ฉ...2) พ.ศ...2554 (ปรับร้อยละ8 แล้ว) ตารางเงินเดือนเมื่อปรับจาก พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งฯ (ฉ...2) พ.ศ...2554 (อีกร้อยละ 5) ตามมติคณะรัฐมนตรี (คาดว่า 1 เมษายน มีผลบังคับใช้)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 

      กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

   1. การรับเงินเดือนในปัจจุบัน

    เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2) พ.ศ. 2550 และบัญชีอัตราเงินเดือนฯแนบท้าย พรฎ.

     http://www.sobkroo.com/img_news/file/A32794423.pdf  

 

   2. การรับ เงินวิทยฐานะเงินประจำตำแหน่งในปัจจุบัน

    พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

   http://www.sobkroo.com/img_news/file/1251796760.pdf 

 

  

คำถามคำตอบ

คำถาม :   เงินเดือนข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา กำหนดเป็น ครูผู้ช่วย  ค.ศ. 1....ค.ศ.5   คำว่าค.ศ.หมายถึง

       ก.  ขั้นเงินเดือน

       ข.  แท่งเงินเดือน

       ค.  อันดับเงินเดือน

       ง.   ระดับเงินเดือน

   คำตอบ :   อันดับเงินเงินเดือน   เช่น  อันดับครูผู้ช่วย   อันดับครูและบุคลากรทางการศึกษา 1 (ค.ศ.1)

 

ทุกข่าวมีคำถามคำตอบ โดยบ้านสอบครู www.sobkroo.com  วันที่ 7 มีนาคม 2554

คำถามนี้เกี่ยวกับวิชากฎหมายการศึกษา สำหรับสายครูทุกตำแหน่ง คลิกติวออนไลน์ครูผู้ช่วย

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin