Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
24 พ.ค. 54

สถานศึกษา สพฐ.รับประเมินภายนอกรอบสาม มิ.ย (24 พ.ค.54)

 

              ประกาศเรื่อง รายชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ระหว่างวันที 6 มิ.ย.-24 ส.ค.54)

-          ประกาศ รายชื่อสถานศึกษาฯ

-          รายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  - ประกาศ ศธ.เรื่องให้ใช้มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  -กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553

  -คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (..๒๕๕๔-๒๕๕๘) ระดับการศึกษาปฐมวัย (-๕ ปี)

  -สรุป-คำถาม-คำตอบ การอบรมผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม (รุ่น 1 - 4)

  -ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  -ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5 ปี)

ถาม-ตอบสอบครู

คำถาม : มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามมีกี่มาตรฐาน

      ก.  4 มาตรฐาน

      ข. 14 มาตรฐาน

      ค. 15 มาตรฐาน

      ง. 18 มาตรฐาน

คำตอบ :   4 มาตรฐาน

เหตุผล :  ข้อ 38 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ..2553 ว่าในการประกันคุณภาพภายนอก ให้สำนักงานทำการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่อง ดังต่อไปนี้

         (1) มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา

         (2) มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา

         (3 มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

        (4) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน

 

แนบตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ทุกข่าวมีถามตอบ โดยบ้านสอบครู (www.sobkroo.com) 24 พฤษภาคม 2554

หมายเหตุ คำถามนี้เกี่ยวกับวิชากฎหมายการศึกษา/งานในหน้าที่สำหรับ สายผู้บริหารการศึกษา

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin