Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ แหล่งเรียนออนไลน์ครู
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
อ่านทั้งหมด
 
1 มิ.ย. 54

สมศ.แจ้งปฏิทินประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบ 54 ( 1 มิ.ย. 54)

 

         สมศ.แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปี 2554 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

      รายชื่อประเมินกลุ่มสถานศึกษา-ภาคกลาง ประเภทไฟล์

      รายชื่อประเมินกลุ่มสถานศึกษา-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทไฟล์

      รายชื่อประเมินกลุ่มสถานศึกษา-ภาคเหนือ ประเภทไฟล์

      รายชื่อประเมินกลุ่มสถานศึกษา-ภาคใต้ ประเภทไฟล์

 

 

ที่มา : สมศ. http://www.onesqa.or.th/onesqa/th/home/index.php

 

ถาม-ตอบสอบครู

คำถาม : สมศ. หมายถึงข้อใด

   ก. สำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาภานนอก

  ข. สำนักงานประเมินผลการศึกษาและรับรองคุณภาพการศึกษา

  ค. สำนักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา

  ง. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

 

คำตอบ : ง. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

เหตุผล :  กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ จึงได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2542 เป็นต้นมา ในหมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 49 ได้กำหนดให้มีสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรียกโดยย่อว่า "สมศ." มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 117 ตอนที่ 99ก เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2543 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2543 โดยให้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กำหนดไว้ในกฏหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน ทุกห้าปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน

 

ถามตอบสอบครู โดย อ.บวร เทศารินทร์ วันที่  1 มิถุนายน 2554 คำถามคำตอบสอบครูบนเวริด์เพรส

ติวสอบครูยูทูป ติวออนไลน์ผู้บริหารสถานศึกษาภาค ก ติวสดสอบภาค ก

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin