Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
3 พ.ย. 54

คู่มือ สพท.กลุ่มบริหารงานบุคคล (3 พ.ย.54)

 

1.  ชื่องาน

           งานวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคน

 2.  วัตถุประสงค์

           2.1  เพื่อเป็นข้อมูลหลักในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

           2.2  เพื่อวางแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษา  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ทั้งในด้านปริมาณและความสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ

 3. ขอบเขตของงาน

         งานวิเคราะห์และวางแผนอัตรากำลังคน มีขอบข่ายและภารกิจเกี่ยวกับการวิเคราะห์ภารกิจและแผนอัตรากำลังคนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างประจำ ประสานการดำเนินการและประเมินสภาพความต้องการอัตรากำลังคนกับภารกิจของหน่วยงานและสถานศึกษา  กำหนดจำนวนอัตรากำลังของสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด   จัดทำแผนอัตรากำลังของเขตพื้นที่การศึกษา เสนอแผนอัตรากำลังเพื่อขอความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษา จัดทำแผนอัตรากำลังของสถานศึกษา นำแผนที่จัดทำแล้วสู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผลการใช้อัตรากำลังอย่างคุ้มค่า เหมาะสมและเสนอเกลี่ยอัตรากำลัง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนต่อ  อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

 

4. คำจำกัดความ

      4.1 อัตรากำลังคน  หมายถึง  จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว  ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา  และหน่วยงานทางการศึกษา

     4.2  ผู้ช่วยผู้บริหาร ตามหลักเกณฑ์ หมายถึง รองผู้บริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  การจัดทำแผนอัตรากำลังในสถานศึกษา

   5.1.1  จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำแผน ประกอบด้วย

           1)  การจัดทำข้อมูลนักเรียนและการจัดชั้นเรียน (10 มิ.ย.)ข้อมูลการเกษียณอายุราชการหรือเกษียณก่อนกำหนดและแนวโน้มการสูญเสียของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(รวมครูช่วยราชการและพนักงานราชการ อัตราจ้างชั่วคราว)

 

รายละเอียดคู่มือส่วนที่ 1

รายละเอียดคู่มือส่วนที่ 2

รายละเอียดคู่มือส่วนที่ 3

 

คำถามคำตอบ

คำถาม :  จำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเป็นไปตาม

ก.  กฎ ก.ค.ศ.

ข.  ระเบียบ ก.ค.ศ.

ค.  ประกาศ ก.ค.ศ.

ง.  หลักเกณฑ์

คำตอบ : ง.  หลักเกณฑ์

 

เหตุผล ; หลักเกณฑ์การคำนวณอัตรากำลังที่ ก.ค.ศ.กำหนด     ตามแนบ

 

หมายเหตุ เป็นคำถามวิชากฎหมาย/นโยบาย/กฎหมาย/งานในหน้าที่สำหรับ ครู ผู้บริหารทุกตำแหน่ง

ถามตอบสอบครู โดย อ.บวร เทศารินทร์ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 คำถามคำตอบสอบครูบนเวริด์เพรส ติวสอบครูยูทูปติวออนไลน์ผู้บริหารสถานศึกษาภาค ก ติวสดสอบภาค ก ติวผู้บริหารการศึกษา

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin