Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ รวมประกาศ คำสั่ง คสช.
+ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
+ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
+ กองทุนกู้ยืมการศึกษา
+ รวมคู่มือสำหรับประชาชน
+ ประกาศเข้ารับราชการ
+ ราชบัณฑิตยสถาน
+ ตลาดการศึกษาออนไลน์
+ ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐ
+ รวมส่วนราชการ
+ รัฐบาลประเทศไทย
+ สมาคมข้าราชการพลเรือน
+ สำนักนายกรัฐมนตรี
+ วัฒนธรรมสร้างสรรค์
+ สนง.วิชาการสภาผู้แทนฯ
อ่านทั้งหมด
+ มฐ.ตำแหน่งครู(ปรับปรุง)
+ ครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
+ กก.อิสระปฏิรูปการศึกษา
+ พระบรมราโชบายการศึกษา
+ มฐ.ตำแหน่งอำนวยการสูง
+ มาตรฐานตำแหน่ง ศธจ.
+ มาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย
+ กษัตริย์ไทยรัชกาลที่ 10
+ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้าฯ
+ หลักฐานประกอบวิชาชีพครู
อ่านทั้งหมด
 
11 ก.พ. 57

แนวทางการซื้อหนังสือเรียน สพฐ. และจัดส่ง (11 ก.พ. 57)

 

รับทราบแนวทางการพัฒนาคุณภาพหนังสือเรียนและการจัดส่งหนังสือให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน

            ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ศธ. ได้รับทราบและเห็นชอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพหนังสือเรียนและจัดส่งหนังสือให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 รวมทั้งปฏิทินแนวทางการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน ในสังกัด สพฐ. ดังนี้

 

กำหนดเวลา

การดำเนินการ

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557

- โอนเงินจัดสรรไป สพท./โรงเรียน 100%

ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557

- ส่งตัวอย่างหนังสือที่จำหน่ายได้ในปีการศึกษา 2557 ให้ สพฐ.
- จัดทำบัญชีรายชื่อหนังสือแจ้ง สพท./โรงเรียน/เว็บไซต์
  เพื่อตรวจสอบสภาพรูปเล่ม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 20 มีนาคม 2557

- สำรวจจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2557 (ใช้การประเมินจำนวนนักเรียนโดยดูจากจำนวนนักเรียนที่จะเลื่อนชั้น สำหรับระดับชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4 ให้ดูจากจำนวนนักเรียนที่โรงเรียนจะรับ)
- ตั้งกรรมการจัดซื้อหนังสือฯ
- คัดเลือกหนังสือเรียน
- ดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบฯ
- ส่งใบสั่งซื้อให้ร้านค้าที่เป็นคู่สัญญา

วันที่ 20 – 30 มีนาคม 2557

- ร้านค้าย่อยส่งใบสั่งซื้อให้สำนักพิมพ์ตามรายการที่โรงเรียนสั่งซื้อ

วันที่ 31 มีนาคม – 30 เมษายน 2557

- เช็คสต๊อก/จัดพิมพ์ตามที่สั่งซื้อ

ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2557

- หนังสือเรียนส่งถึงโรงเรียน

ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

- ตรวจรับและเบิกจ่ายเงิน/ปรับแล้วแต่กรณี

แนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557

            ควรมีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติฯ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดสรรงบประมาณค่าหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดก่อน ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ในกิจกรรมอื่น หากมีงบประมาณค่าหนังสือเรียนเหลือ ให้ซื้อหนังสืออ้างอิง พจนานุกรม ดิกชันนารี หรือหนังสือประกอบการอ่านเข้าห้องสมุด
           - ควรมีการเพิ่มจำนวนคณะกรรมการการตรวจสอบ และปรับปรุงระบบการตรวจสอบหนังสือเรียนให้เหมาะสม เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ
           - ควรปรับเพิ่มงบประมาณเงินอุดหนุน สำหรับค่าหนังสือเรียนให้มากขึ้นในทุกระดับชั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่าน
           - ควรจัดให้มีการระดมทรัพยากร เพื่อจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียน ด้วยเห็นว่าการจัดซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดจะมีประโยชน์มากกว่าการสร้างห้องสมุดที่ต้องใช้งบประมาณสูง
           - หากมีปัญหาเกิดขึ้น ควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขได้ทันท่วงที

ที่ประชุมขอให้ สพฐ.ทำความเข้าใจและสร้างค่านิยมของผู้ปกครองและชุมชน ที่จะให้มีส่วนในการจัดซื้อหนังสือให้เด็ก ปรับความเข้าใจจากที่คิดว่าผู้ปกครองไม่เกี่ยวแล้ว หนังสือเป็นเรื่องที่รัฐบาลจัดหาให้ฟรี แล้วปรากฏว่าตัวเลขการใช้เงินในการซื้อหนังสือของเด็กไทยต่ำมาก ตรงนี้ต้องขยายความให้มาก

ส่วนประเด็นนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นเรื่องต่อเนื่องและมีปัญหามาก หากไม่นำผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจริงต่อผู้เรียน หรือสภาพความเป็นจริงมาเป็นตัวตั้ง ทำให้ดำเนินการไปแบบใช้วาทกรรม หรือแนวความคิดแบบผิวเผิน เป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องมาดูกันในรายละเอียด นอกจากนั้น ที่ประชุมได้ขอให้มีการตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าขององค์การค้าของ สกสค.ทุกสัปดาห์ เพื่อหาทางช่วยเหลือและแก้ปัญหา

 

ที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 36/2557

สาระสำคัญ : ศธ.เห็นชอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพหนังสือเรียนและจัดส่งหนังสือให้ทันก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 รวมทั้งปฏิทินแนวทางการดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียน ในสังกัด สพฐ.

ข่าวเกี่ยวข้องกัน

ศธ.แจงปฎิทินส่งหนังสือเรียน ระบุต้องส่งให้กับโรงเรียนภายใน 10-15 พ.ค.(11 ก.พ. 57)

           เมื่อ วันที่ 10 ก.พ. นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการประชุมร่วมกับผู้แทนองค์การค้า ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ ศึกษา (สกสค.) สำนักพิมพ์เอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อป้องกันปัญหาการจัดส่งหนังสือเรียนล่าช้าในปีการศึกษา2557ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบมาตรการแก้ปัญหาโดยกำหนดปฏิทินการจัดซื้อและส่งหนังสือ เรียนโดยให้โรงเรียนจัดซื้อหนังสือเรียนในวันที่ 20 มี.ค. ร้านค้าแจ้งรายการให้โรงเรียนวันที่ 31 มี.ค. และร้านค้าต้องจัดส่งหนังสือถึงโรงเรียนในวันที่ 10-15 พ.ค.เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทันเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 รวมทั้งให้สพฐ.ทบทวนรายการหนังสือที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของสพฐ.เพื่อให้ โรงเรียนเลือกซื้อและได้หนังสือมีความทันสมัยตรงกับความเป็นจริง รวมทั้งแก้ปัญหาข้อมูลหนังสือล้าสมัย และจะได้ไม่สั่งซื้อหนังสือที่ไม่มีการพิมพ์หรือไม่ใช้แล้ว

          ปี นี้ สพฐ.ต้องโอนเงินค่าจัดซื้อหนังสือเรียนให้โรงเรียนเต็ม 100% ของจำนวนนักเรียนแต่ละโรง จากที่เคยโอนเงินเพียง 70% แต่ถ้ามีเงินอุดหนุนที่ใช้สำหรับซื้อหนังสือเหลือ ก็ให้โรงเรียนนำเงินนี้ใช้ซื้อหนังสืออื่นๆ แทน ห้ามนำไปใช้เรื่องอื่น ทั้งนี้จากสถิติประเทศไทยใช้งบฯซื้อหนังสือคนละ 700 บาทต่อปี ขณะที่ประเทศอื่นๆใช้มากกว่าหลายเท่าตัว นอกจากนี้ให้เพิ่มกรรมการตรวจหนังสือเรียนตามหลักสูตรและเพิ่มค่าตอบแทนให้ กรรมการเพื่อให้การตรวจสอบรับรองหนังสือทำได้เร็วขึ้นนายจาตุรนต์กล่าวและ ว่า ทั้งนี้ได้รับการยืนยันจากองค์การค้าฯว่า ปีนี้จะส่งหนังสือเรียนได้ทันตามกำหนดแน่นอน ถึงแม้ขณะนี้โรงพิมพ์องค์การค้าฯจะเสียหายจากผู้ชุมนุมบุกทำลายอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนั้นก็หวังว่าปีการศึกษานี้คงไม่มีการมาบอกว่า เหลือเวลาอีก 2 สัปดาห์แย่แล้วหนังสือมาไม่ทันเปิดเทอมอีกแล้ว

 

ที่มา : มติชนออนไลน์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

สาระสำคัญ : ศธ.ระบุร้านค้าต้องจัดส่งแบบเรียนให้ กับโรงเรียนภายในวันที่ 10-15 พ.ค. ขณะที่องค์การค้าฯ ยันปีนี้ส่งหนังสือเรียนทันตามกำหนดแม้แท่นพิมพ์ถูกทำลายจากเหตุทางการเมือง

 

คำถามคำตอบ

1.  คำถาม   :  องค์การค้า สกสค.หมายถึง

     ตอบ     :  องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม สวัสดิการและสวัสดิภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา(สกสค.)

2.  คำถาม  :  หนังสือเรียนตามนโยบายจัดซื้อหนังสือเรียนในสังกัด สพฐ. เน้นที่หมวดหมู่ใด

    คำตอบ   : หนังสือเรียนและแบบฝึกหัด

คำถามวิชานโยบายความรอบรู้/กฎหมาย/งานในหน้าที่สำหรับ ครู ผู้บริหารทุกตำแหน่ง

ถามตอบสอบครู  โดย อ.บวร เทศารินทร์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์  2557  ถามตอบสอบครู  สอบครูวีดีโอ  FB บ้านสอบครู

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin