Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ วัดประจำรัชกาลที่ 1-10
+ ผังลำดับพระบรมวงศานุวงศ์ แห่งพระบรมมหาราชวงศ์จักรี
+ แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องพระบรมศพ
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 1
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 2
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 3
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 4
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 5
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 6
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 7
อ่านทั้งหมด
+ หลักการทรงงานและขั้นตอนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
+ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ทัศนะ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
+ ปฏิรูปโรงเรียน 7 ประการ
+ คำถามที่เป็นหลุมพลางของผู้บริหาร
+ หลักในการมอบหมายงาน
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
8 มิ.ย. 59
แผนปฏิบัติราชการ ปีงบ 2560 ศธ.
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2560 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560)

 

วิสัยทัศน์

ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้าอย่างทั่วถึง ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ

พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ

2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนอย่างเสมอภาค

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศำสตร์

1. ผลิตและพัฒนากาลังคนให้สอดคล้อง กับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ

2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

3. ระบบงบประมาณและทรัพยากรเพื่อการศึกษา

4. ระบบตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา

5. ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

6. พัฒนาระบบการผลิต การสรรหา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7. ระบบการบริหารจัดการ

8. สร้างโอกาสทางการศึกษา

9. พัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

10. การวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เป้ำประสงค์หลัก

1. กาลังคนมีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ

2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน

3. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษามีความทั่ว ถึง เป็นธรรม สอดคล้องกับความต้องการ จาเป็น และนโยบายการผลิตและพัฒนากาลังคนรองรับการพัฒนาประเทศ

4. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน

5. ระบบ ICT มีการบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง

6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา และท้องถิ่น

7. หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาล

8. ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยได้รับโอกาสในการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเป็นธรรม

9. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต

10. ผลงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะหรือเชิงพาณิชย์

ตัวชี วัดและค่ำเป้ำหมำย

1. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการ ร้อยละ 80

    รายละเอียดเพิ่มเติมตามแนบ

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin