Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องพระบรมศพ
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 1
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 2
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 3
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 4
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 5
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 6
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 7
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 8
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 9
อ่านทั้งหมด
+ หลักการทรงงานและขั้นตอนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
+ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ทัศนะ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
+ ปฏิรูปโรงเรียน 7 ประการ
+ คำถามที่เป็นหลุมพลางของผู้บริหาร
+ หลักในการมอบหมายงาน
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
13 ต.ค. 59
ประกาศแต่งตั้งสมาชิก สนช. 33 คน เพิ่มเติม
 

ประกาศราชกิจจานุเบกษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพิ่มเติม

ตามมาตรา 6 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้

1.พล.ท.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา 2.พล.อ.ท.จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ 3.นายเจน นําชัยศิริ 4.พล.ต.เจริญชัย หินเธาว์ 5.นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ 6.พล.ต.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ 7.พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน 8.พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช 9.พล.อ.อ.ชูชาติ บุญชัย 10.พล.ต.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้

11.พล.ท.ณัฐพล นาคพาณิชย์ 12.พล.ร.อ.ทวีชัย บุญอนันต์ 13.พล.อ.ธนดล สุรารักษ์ 14.พล.ต.ธรรมนูญ วิถี 15.พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ 16.นายปรีดี ดาวฉาย 17.พล.ร.อ.พลเดช เจริญพูล 18.พล.ต.พัลลภ เฟื่องฟู 19.พล.ร.ท.รัตนะ วงษาโรจน์ 20.พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์

21.นายวิทยา ผิวผ่อง 22.พล.ต.วุฒิชัย นาควานิช 23.พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร 24.พล.ท.ศิริชัย เทศนา 25.พล.อ.ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ 26.พล.อ.สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล 27.พล.ท.สรรชัย อจลานนท์ 28.พล.ต.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ 29.นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข 30.พล.ร.อ.สุชีพ หวังไมตรี

31.พล.อ.อ.สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ 32.พล.ท.สุรใจ จิตต์แจ้ง 33.พล.อ.อ.สุรศักดิ์ ทุ่งทอง

รายละเอียดไฟล์แนบ

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin