Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ วัดประจำรัชกาลที่ 1-10
+ ผังลำดับพระบรมวงศานุวงศ์ แห่งพระบรมมหาราชวงศ์จักรี
+ แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องพระบรมศพ
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 1
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 2
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 3
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 4
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 5
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 6
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 7
อ่านทั้งหมด
+ หลักการทรงงานและขั้นตอนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
+ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ทัศนะ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
+ ปฏิรูปโรงเรียน 7 ประการ
+ คำถามที่เป็นหลุมพลางของผู้บริหาร
+ หลักในการมอบหมายงาน
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
5 ม.ค. 60
‘ผมมากับดวง’ ฝ่ากระแสนักวิชาการหัวนอกสู่…’รมว.ศธ.
 

 

 

มติชน สัมภาษณ์พิเศษเกี่ยวกับนโยบายเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใต้กรอบการทำงานของรัฐบาล  ฯ โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. หลักคิดแนวทางนโยบาย 
 - สานต่อนโยบายเดิม (พล.อ.ดาว์พงษ์) เพื่อเร่งแก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ข้อ คือ ยุทธศาสตร์ความมั่นคง, การสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน, การลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, ลดความเหลื่อล้ำ, การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูประบบราชการ

- การทำกฎหมายต่างๆ เพื่อรองรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ การเตรียมคณะกรรมการเพื่อปฏิรูปการศึกษา การเตรียมกองทุนการศึกษา

- หลักการทำงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีพระราชดำรัสให้ไว้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาโรงเรียนและการส่งเสริมพัฒนาครู

 

2. พัฒนาคุณภาพโรงเรียนไอซียู
- โดยแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนที่มีอาการแย่ หรือโรงเรียนไอซียู 3,000 โรงเรียน มาเข้ารับการรักษา มาพัฒนาอย่างเร่งด่วน โดยในปี 2560 จะต้องแก้ปัญหาให้ได้ 3,000 โรงเรียน และเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ ในปีถัดไป

- การปฏิรูปการศึกษาต้องปฏิรูปที่ห้องเรียน ต้องปฏิรูปครู และเพื่อไม่ให้การพัฒนาอยู่เฉพาะด้านบน เราต้องลงไปพัฒนาโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ เน้นในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาส

 

2. นโยบายปราบปรามทุจริต
  -แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนเดิม หาทางป้องกันแก้ไข และจะสอนให้เด็กเกลียดการโกง เป็นการแก้ปัญหาคอรัปชั่นในระยะยาว

 

3. นโยบายด้านอุดมศึกษา
- เตรียมยกร่าง พ.ร.บ.กระทรวงอุดมศึกษา โดยมีความเห็นชัดเจนว่าต้องแยกอุดมศึกษาออกจาก ศธ.เพื่อให้การทำงานมีอิสระ มีความคล่องตัว และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับอุดมศึกษา หากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ คณะกรรมการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ ศธ.จะได้ไม่ต้องรวบอุดมศึกษาเข้ามาด้วย

 

ที่มา ; มติชนออนไลน์ วันที่: 4 ม.ค. 60 .

 

ข่าวเกี่ยวข้องกัน

1.แต่งตั้ง รมว.ศึกษาธิการ และ รมช.ศึกษาธิการ

-มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี

    - นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

    - หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ (วันที่ 15 ธันวาคม 2559) เป็นต้นไป

 

ที่มา ; ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี

 

2.การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

- คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามลำดับ ดังนี้

    1. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
    2. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

 

3.การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) 

- มติครม.ให้ส่วนราชการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้แล้วตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาที่จะดำเนินการ 6 ด้าน คือ 

  1) ความมั่นคง

  2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

  3) การลงทุนในทรัพยากรมนุษย์

  4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

  5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

-โดยกระทรวงศึกษาธิการจะมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม ในเวลาที่เหลือตาม Roadmap ของรัฐบาลด้วย

 

ที่มา ; ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 2/2560

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin