Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องพระบรมศพ
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 1
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 2
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 3
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 4
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 5
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 6
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 7
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 8
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 9
อ่านทั้งหมด
+ หลักการทรงงานและขั้นตอนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
+ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ทัศนะ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
+ ปฏิรูปโรงเรียน 7 ประการ
+ คำถามที่เป็นหลุมพลางของผู้บริหาร
+ หลักในการมอบหมายงาน
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
29 มี.ค. 60
ว9/2560 เรื่อง แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
 

 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. พ.ศ.2560

ที่ประชุมเห็นชอบให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี หรือปริญญาตรี 4 ปี ที่มีการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตอีก 1 ปี ที่อยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภา สามารถใช้เอกสารที่สำเนาจากหน้าจอ “การตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ” ซึ่งระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ชื่อผู้ขอ เลขที่ใบอนุญาต และกำหนดวันออกใบสมัคร ไปใช้ในการยื่นสมัครสอบใน 36 สาขาวิชาได้ก่อน เมื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้และอยู่ในลำดับที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จึงนำใบอนุญาตฉบับจริงมาแสดงในวันรายงานตัว ทั้งนี้มีเงื่อนไขสำหรับผู้สมัครสอบเป็นครุผู้ช่วยใน 36 วิชา ต้องได้รับอนุญาตภายในวันที่ 4 เมษายน 2560 เท่านั้น

สำหรับการนับหน่วยกิต กรณีมีชื่อคุณวุฒิ หรือสาขาวิชาที่ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ให้นับหน่วยกิตจากรายวิชาที่ศึกษาที่อยู่ในกลุ่มวิชาให้ครบ 30 หน่วยกิต โดยไม่ต้องได้ระดับคะแนนไม่ต่ำกว่าเกรด C

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin