Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องพระบรมศพ
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 1
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 2
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 3
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 4
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 5
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 6
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 7
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 8
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 9
อ่านทั้งหมด
+ หลักการทรงงานและขั้นตอนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
+ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ทัศนะ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
+ ปฏิรูปโรงเรียน 7 ประการ
+ คำถามที่เป็นหลุมพลางของผู้บริหาร
+ หลักในการมอบหมายงาน
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
27 เม.ย. 60
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 

ปัจจุบัน ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกกำลังประสบอยู่ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างมาก ซึ่งจากสถานการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชั่นดังกล่าว หากข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดจิตสำนึกในหน้าที่ที่จะป้องกันผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติแล้ว ย่อมจะสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติ  และประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้น จึงสมควรอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องถือเป็นภารกิจหลักและเร่งด่วน ในการสร้างจิตสำนึกให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อให้บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการป้องกันปัญหาผลประโยชนฺทับซ้อนที่จะเกิดขึ้น

 

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin