Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ วัดประจำรัชกาลที่ 1-10
+ ผังลำดับพระบรมวงศานุวงศ์ แห่งพระบรมมหาราชวงศ์จักรี
+ แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องพระบรมศพ
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 1
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 2
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 3
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 4
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 5
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 6
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 7
อ่านทั้งหมด
+ หลักการทรงงานและขั้นตอนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
+ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ทัศนะ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
+ ปฏิรูปโรงเรียน 7 ประการ
+ คำถามที่เป็นหลุมพลางของผู้บริหาร
+ หลักในการมอบหมายงาน
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
1 ส.ค. 60
กฎหมายแผนปฏิรูปประเทศ
 

 พระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อ ๓๑   กรกฎาคม   ๒๕๖๐  มีผลตั้งแต่วันถัดไป ( ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐) มีสาระสำคัญ ดังนี้

1. เป้าหมายการปฏิรูปประเทศ

   การปฏิรูปประเทศต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ ในรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้

     (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา ด้านจิตใจ

     (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ํา

     (๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา ๕)

2. วัตถุประสงค์ของแผนปฏิรูปประเทศ

    เพื่อกําหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอน การดําเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ แต่ละด้านตาม (มาตรา ๖) และผลอันพึงประสงค์ ของการปฏิรูปประเทศในด้านนั้น ๆ ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ (มาตรา ๘ )

3. การจัดทำแผนปฏิรูปประเทศ

    3.1) รูปแบบแผนปฏิรูปประเทศ การจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน จะทําเป็นแผนเดียวกันหรือแยกเป็นแผนแต่ละด้าน หรือหลายด้านรวมกันก็ได้ การจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา ๘)

   3.2) องค์ประกอบแผนการปฏิรูปประเทศ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย

         (๑) แผน ขั้นตอน และวิธีการดําเนินการปฏิรูปประเทศ และผลอันพึงประสงค์ในด้านที่จะ ดําเนินการปฏิรูป ซึ่งต้องสอดคล้องกับผลที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ

         (๒) กําหนดระยะเวลาที่ต้องดําเนินการในแต่ละขั้นตอนตามลําดับในลักษณะที่เป็นการบูรณาการ และตัวชี้วัดผลการดําเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน

          (๓) การกําหนดหน่วยงานของรัฐหรือบุคคลที่รับผิดชอบการดําเนินการตาม

          (๔) วงเงินที่คาดว่าจะใช้ในการดําเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านหรือแต่ละเรื่อง รวมตลอดทั้งประมาณการของแหล่งที่มาของเงิน

         (๕) ผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินการปฏิรูปประเทศที่คาดหวังว่าจะบรรลุภายในระยะเวลาห้าปี

         (๖) การเสนอให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่จําเป็นเพื่อดําเนินการตามแผนการปฏิรูป ประเทศ (มาตรา ๗)

      3.3) ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศ ให้ดําเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

          (๑) ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

          (๒) ให้ที่ประชุมร่วม(คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน) กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่แต่งตั้งฯ แล้วเสนอ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในสิบห้าวัน และ

          (๓) ให้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านเริ่มดําเนินการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้ ในมาตรา ๑๑ กล่าวคือ

                 ๑) ให้จัดทําร่างแผนการปฏิรูปประเทศในด้านที่รับผิดชอบให้แล้วเสร็จ ภายในเก้าสิบวัน

                 ๒) แล้วเสนอที่ประชุมร่วม(คณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน) พิจารณา ให้ความเห็นชอบภายในสามสิบวัน

                 ๓) เมื่อที่ประชุมร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการปฏิรูปประเทศแล้ว ให้เสนอ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเพื่อพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ซึ่งต้อง พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง

                ๔) ให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอร่างแผนการปฏิรูปประเทศที่ผ่านการพิจารณาแล้ว ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในสามสิบวัน ) เมื่อได้รับความเห็นชอบ จากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป  (มาตรา ๑๑)

3. ขอบเขตการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศ

    ให้จัดทําแผนการปฏิรูปประเทศในด้าน ดังต่อไปนี้

       (๑) ด้านการเมือง

       (๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

       (๓) ด้านกฎหมาย

       (๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม

       (๕) ด้านการศึกษา

       (๖) ด้านเศรษฐกิจ

       (๗) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       (๘) ด้านสาธารณสุข

       (๙) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

      (๑๐) ด้านสังคม

       (๑๑) ด้านอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด (มาตรา ๘)

    รายละเอียดคลิกอ่านที่มาหรือไฟลืแนบ

 

ที่มา ; พระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin