Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ วัดประจำรัชกาลที่ 1-10
+ ผังลำดับพระบรมวงศานุวงศ์ แห่งพระบรมมหาราชวงศ์จักรี
+ แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องพระบรมศพ
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 1
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 2
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 3
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 4
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 5
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 6
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 7
อ่านทั้งหมด
+ หลักการทรงงานและขั้นตอนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
+ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ทัศนะ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
+ ปฏิรูปโรงเรียน 7 ประการ
+ คำถามที่เป็นหลุมพลางของผู้บริหาร
+ หลักในการมอบหมายงาน
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
1 ส.ค. 60
เห็นชอบ (ร่าง) กฎ ก.ค.ศ. ในการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน และลดเงินเดือน
 

 ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน และลดเงินเดือน พ.ศ. ....เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 สั่ง ณ วันที่ 21 มีนาคม 2560 และคำสั่งที่ 19/2560 สั่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 และนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ต่อไป

สรุปสาระสำคัญ ร่าง กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน และลดเงินเดือน พ.ศ. ....  ดังนี้

-ให้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา มีอำนาจลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน

-ส่วนนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการเจ้ากระทรวง ปลัดกระทรวง เลขาธิการ อธิบดี หรือตำแหน่งอื่นที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ผู้อำนวยการสพท. และ ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) มีอำนาจลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน

-ทั้งนี้ ตัดเงินเดือนได้ครั้งหนึ่งในอัตรา ร้อยละ 2หรือร้อยละ 4 ของเงินเดือน เป็นเวลา 1เดือน 2เดือน หรือ 3 เดือน ลดเงินเดือนได้ในอัตราร้อยละ 2 หรือร้อยละ4ของเงินเดือนผู้นั้นได้รับในวันที่มีคำสั่งลงโทษนอกจากนั้น ก.ค.ศ.ยังเห็นชอบให้อำนาจ ผอ.สพท.อนุมัติครูช่วยราชการ

- กรณีการขอช่วยราชการของข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)ชั่วคราว  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ก่อน และเมื่อ กศจ.ให้ความเห็นชอบแล้ว ผู้ที่จะลงนามให้ไปช่วยราชการคือ ผอ.สพท.ต้นสังกัด ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามพ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาตรา 69 วรรคสอง  ที่ระบุว่า สำหรับการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดไปปฏิบัติราชการในหน่วยงานทางการศึกษาเป็นการชั่วคราว ในสพท. ให้เป็นอำนาจของผอ.สพท

ที่มา ; คม ชัด ลึก 2 สิงหาคม 2560

  

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin