Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ วัดประจำรัชกาลที่ 1-10
+ ผังลำดับพระบรมวงศานุวงศ์ แห่งพระบรมมหาราชวงศ์จักรี
+ แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องพระบรมศพ
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 1
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 2
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 3
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 4
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 5
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 6
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 7
อ่านทั้งหมด
+ หลักการทรงงานและขั้นตอนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
+ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ทัศนะ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
+ ปฏิรูปโรงเรียน 7 ประการ
+ คำถามที่เป็นหลุมพลางของผู้บริหาร
+ หลักในการมอบหมายงาน
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
7 ส.ค. 60
นโยบายการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่
 

 ข้อสรุป จากการประชุมปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่

1.กระทรวงศึกษาธิการ กำลังแก้ไขกฎกระทรวงว่าด้วยวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 โดยขณะนี้ ได้ส่งร่างแก้ไขกฎกระทรวงฯ ดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) พิจารณาแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเมื่อผ่านการรับฟังความเห็นก็จะนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อเห็นชอบและประกาศใช้ โดยจะนำมาใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

2.หน่วยงานที่ทำหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ คือ สถานศึกษาโดยมีหน่วยงานต้นสังกัดให้ความช่วยเหลือ แนะนำ และสนับสนุนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

3.แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษารูปแบบใหม่ ตามร่างกฎกระทรวงฯ ที่แก้ไข คือ สถานศึกษาจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินตนเอง โดยอยู่ภายใต้กรอบมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และเป็นไปในลักษณะเปิดกว้างให้ครอบคลุมบริบททุกกลุ่มโรงเรียน

4.มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงกำหนดขึ้น โดยสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาชาติ 20 ปี นโยบาย จุดเน้นของกระทรวงฯ หรือหน่วยงานต้นสังกัด และมาตรฐานความเป็นสากลหรือนานาชาติ (ตามหลัก 3 Party)

5.เมื่อสถานศึกษากำหนดมาตรฐานของสถานศึกษาแล้ว ก็จะมีการประเมินตนเอง (Self-Assessment) โดยประเมินว่าสถานศึกษาดำเนินการพัฒนาคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่ มากน้อยอย่างไร จากนั้นให้สถานศึกษาเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) โดย SAR มุ่งตอบคำถามใน 2 ประเด็น คือ 5.1) สถานศึกษามีเป้าหมายคุณภาพอะไร และบรรลุคุณภาพหรือไม่ อยู่ในระดับคุณภาพใด และ 5.2) สถานศึกษารู้ได้อย่างไรว่าบรรลุคุณภาพตามที่กำหนดไว้ มีข้อมูลหรือหลักฐานเชิงประจักษ์อะไรบ้าง แล้วให้จัดส่ง SAR มายังต้นสังกัด เพื่อพิจารณาและรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

6.รูปแบบและหลักการประเมินคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ ประกอบด้วย 5.1) การประเมินเพื่อตัดสินคุณภาพโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (Expert Judgment) 5.2) การประเมินแบบองค์รวม (Holistic Assessment) 5.3) การประเมินจากเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidenced Based Assessment) และ 5.4) Peer Review

7.หน่วยงานต้นสังกัดจะร่วมกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดคณะผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินภายนอก (ทีมผู้ประเมินจาก 3 ส่วน) ลงพื้นที่ประเมินว่าแต่ละสถานศึกษาดำเนินการตรงกับมาตรฐานที่ประเมินตัวเองหรือไม่ ซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญนอกจากจะทำหน้าที่ประเมินความถูกต้องแล้ว ยังจะเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่สถานศึกษาในด้านการพัฒนาอีกด้วย

8.แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบใหม่ จะไม่ใช่เป็นการประเมินเพื่อตัดสินว่าใครได้ระดับไหน ผ่านหรือไม่ผ่าน เป็นการประเมินที่ไม่มีการรับรองคุณภาพของสถานศึกษา แต่จะเป็นประเมินเชิงพัฒนา ที่มีผู้เชี่ยวชาญไปช่วยเหลือและแนะนำ

9.การประเมินคุณภาพภายในและภายนอกแนวใหม่ เป็นการประเมินที่เน้นทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริมาณควบคู่กันไป (ไม่ใช่เป็นการประเมินที่เน้นเฉพาะข้อมูลเชิงปริมาณ) สถานศึกษาไม่ต้องเตรียมเอกสารเหนือเหนือจากภารกิจปกติ หรือเตรียมเอกสารจำนวนมากที่จะให้คณะกรรมการประเมินเข้าไปตรวจ และเป็นการประเมินที่ไม่เป็นการดึงครูออกจากชั้นเรียน เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์

10.การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จะเป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงกำหนดขึ้น โดยสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาชาติ 20 ปี นโยบาย/จุดเน้นของกระทรวงฯ หรือหน่วยงานต้นสังกัด และมาตรฐานความเป็นสากลหรือนานาชาติ

11. การประเมินภายนอกรอบสี่ มีเป้าหมายการประเมินเพื่อ 11.1) ตรวจสอบ และ 11.2) ติดตามพัฒนา (อย่างน้อย 2 ครั้งในรอบการประเมิน) เป็นการประเมินที่ลดภาระของสถานศึกษา ใช้การประเมินที่เป็น Holistic Approach และอิงหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประเมิน ต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

12. องค์ประกอบผู้ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จะมีองค์ประกอบของผู้ประเมินที่ประกอบด้วยตัวแทน 3 ส่วน คือ 1) สมศ. 2) ตัวแทนหน่วยงานต้นสังกัด/ศธจ. และ 3) ผู้บริหารสถานศึกษา โดยการประเมินรอบนี้ จะให้ความสำคัญกับมาตรฐานผู้ประเมินที่เน้นทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ (Subjective Assessment)

13. ก่อนดำเนินการการประเมินคุณภาพภายนอก สพฐ.จำเป็นต้องมีการสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาที่รับการประเมิน เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพ หลักการประเมินแนวใหม่ การเขียน SAR และซ้อมการประเมินแนวใหม่

14.ปีงบประมาณ 2560 สถานศึกษาสังกัด สพฐ.จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จาก สมศ. จำนวน 20 แห่ง โดยขึ้นกับความสมัครใจของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด

15. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จะต้องมีการสื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพแนวใหม่ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ เตรียมการและดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน และเขียนรายงานการประเมินตนเองแนวใหม่

16.ผู้บริหารสถานศึกษา ประมาณ 2,000 คน ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจฯ ทั้ง 8 จุดนี้ จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประเมินกันคุณภาพแนวใหม่ และสามารถเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2561 (รุ่นแรก) นอกจากนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การสัมมนาฯ โดยมีความรู้ความสามารถ ทักษะการประเมิน และคุณลักษณะของการประเมินนักประเมินที่ดีนั้น สพฐ. จะได้เสนอรายชื่อดังกล่าวไปให้ สมศครับไป.เพื่อรับการพัฒนา และร่วมทีมเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป

 

ที่มา ; สทศ.สพฐ.

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin