Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ วัดประจำรัชกาลที่ 1-10
+ ผังลำดับพระบรมวงศานุวงศ์ แห่งพระบรมมหาราชวงศ์จักรี
+ แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องพระบรมศพ
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 1
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 2
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 3
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 4
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 5
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 6
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 7
อ่านทั้งหมด
+ หลักการทรงงานและขั้นตอนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
+ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ทัศนะ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
+ ปฏิรูปโรงเรียน 7 ประการ
+ คำถามที่เป็นหลุมพลางของผู้บริหาร
+ หลักในการมอบหมายงาน
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
12 ก.ย. 60
ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
 

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....สาระสำคัญดังนี้

เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติไว้โดยสรุปว่า ข้าราชการผู้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านให้เบิกจ่ายได้อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกา ซึ่งอัตราค่าเช่าบ้านที่กำหนดให้มีอัตราเริ่มต้นไม่เกินเดือนละ 800 บาท ถึงอัตราค่าเช่าบ้านสูงสุดในอัตราไม่เกินเดือนละ 4,000 บาท นั้น ได้กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 ท้ายพระราชกฤษฎีกาฯ โดยมิได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นระยะเวลานาน จึงเห็นสมควรปรับปรุงแก้ไขอัตราค่าเช่าบ้านให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข 1 ท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 3)ฯ ไม่สอดคล้องกับการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งและค่าตอบแทนของข้าราชการประเภทต่าง ๆ ทำให้เกิดปัญหาการเทียบอัตราค่าเช่าบ้านเพื่อเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านให้กับข้าราชการประเภทต่าง ๆ

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

1. กำหนดให้ข้าราชการผู้ใดได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงานในต่างท้องที่มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้าน แต่อย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ หรือบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านที่ กค. กำหนด

2. กำหนดให้ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการอยู่แล้วภายหลังได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการเท่าที่ต้องจ่ายจริงตามที่สมควรแก่สภาพแห่งบ้านอย่างสูงไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระรากฤษฎีกานี้ หรือบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านที่ กค. กำหนด

3. กำหนดให้ในกรณีที่ข้าราชการซึ่งมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ได้เช่าซื้อหรือผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้านที่ค้างชำระอยู่ในท้องที่ที่ไปประจำสำนักงานใหม่ เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้อาศัยอยู่จริงในบ้านนั้น ให้ข้าราชการผู้นั้นมีสิทธินำหลักฐานชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าผ่อนชำระเงินกู้ดังกล่าวมาเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการได้ไม่เกินจำนวนเงินที่กำหนดไว้ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ หรือบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านที่ กค. กำหนด

4. กำหนดให้ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา ข้าราชการศาลยุติธรรม และข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข 7 ตั้งแต่วันที่ข้าราชการแต่ละประเภท ได้ปรับเปลี่ยนการกำหนดตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งใหม่ เช่นเดียวกับกำหนดตำแหน่งและการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งใหม่ของข้าราชการพลเรือนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

5. กำหนดให้สิทธิการได้รับอัตราค่าเช่าบ้านของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาในช่วงที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนภายใต้ กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ที่ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2553 เป็นต้นไป และกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ที่ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป ก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ มีผลใช้บังคับ ให้มีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข 7 ตั้งแต่วันที่ กฎ ก.พ.อ. ดังกล่าวใช้บังคับ

6. กำหนดให้สิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการตำรวจในแต่ละบุคคลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 จนถึงก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ ให้ข้าราชการตำรวจ ผู้นั้นมีสิทธิได้รับอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข 4 สำหรับข้าราชการตำรวจท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 ตามบัญชีเงินเดือนข้าราชการตำรวจพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 แต่ให้นำจำนวนเงินเดือนที่ได้รับมาเทียบอัตราค่าเช่าบ้านกับการปรับเงินเดือนของข้าราชการตำรวจแต่ละบุคคลที่ได้รับเสมือนหนึ่งว่า บุคคลนั้น ๆ ได้รับเงินเดือนตามมาตรา 67 วรรคห้า และมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

7. กำหนดให้สิทธิการได้รับค่าเช่าบ้านสำหรับข้าราชการทหารในแต่ละบุคคลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 จนถึงก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้มีผลใช้บังคับ ให้ข้าราชการทหารผู้นั้น มีสิทธิได้รับอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข 5 สำหรับข้าราชการทหารท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 ตามบัญชีเงินเดือนข้าราชการทหารตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 แต่ให้นำจำนวนเงินเดือนที่ได้รับมาเทียบอัตราค่าเช่าบ้านกับการปรับเงินเดือนข้าราชการทหารแต่ละบุคคลที่ได้รับเสมือนหนึ่งว่า บุคคลนั้น ๆ ได้รับเงินเดือนตามมาตรา 12 วรรคห้า และมาตรา 12 ทวิ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2556

8. กำหนดให้ยกเลิกบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข 1 ถึง 7 ท้ายพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 และให้ใช้บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข 1 ถึง 7 ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้แทน

ที่มา เว็บไซต์รัฐบาลไทย วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin