Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ วัดประจำรัชกาลที่ 1-10
+ ผังลำดับพระบรมวงศานุวงศ์ แห่งพระบรมมหาราชวงศ์จักรี
+ แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องพระบรมศพ
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 1
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 2
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 3
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 4
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 5
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 6
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 7
อ่านทั้งหมด
+ หลักการทรงงานและขั้นตอนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
+ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ทัศนะ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
+ ปฏิรูปโรงเรียน 7 ประการ
+ คำถามที่เป็นหลุมพลางของผู้บริหาร
+ หลักในการมอบหมายงาน
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
9 ต.ค. 60
แผนปฏิบัติการ ปี 2561 ของ ศธ.
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ (เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561)

ตามบทบัญญัติของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 กำหนดให้ (1) ก่อนจะดำเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การกำหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดำเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสำเร็จของภารกิจและตามมาตรา 16 วรรคสอง กำหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณส่วนราชการ ต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีโดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานเสนอให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ และวรรคสาม เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงานตามแผนต่อไปประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามมาตรา 16 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ภายในกำหนดเวลา โดย (2) กำหนดแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้จัดทำและเสนอรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต่อไป

    ในการนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการโดยทุกหน่วยงานในสังกัดจึงได้ร่วมกันดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเสนอรัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น โดยมีสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการฯ แบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 บทนำ นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกรอบแนวคิดเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ส่วนที่ 2 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการฯ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดตามเป้าประสงค์และค่าเป้าหมาย ส่วนที่ 3 รายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอรายละเอียดข้อมูลสำคัญของเป้าประสงค์ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ และความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ ได้แก่ 1) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 และ 3) ยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานรับผิดชอบ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน ตามแผนงานงบประมาณ ประกอบด้วย 1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 2) แผนงานพื้นฐาน 3) แผนงานยุทธศาสตร์ และ 4) แผนงานบูรณาการ ส่วนที่ 4 การนำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ

สรุปสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขในสังคม

พันธกิจ

ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ/ประเทศ สู่สากล

เสริมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาของประชาชนอย่างทั่วถึง เท่าเทียม

พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล

ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

ผลิตและพัฒนากำลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนาประเทศ

ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์หลัก

คุณภาพการศึกษาของไทยดีขึ้น คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาประเทศในอนาคตกำลังคนได้รับการผลิตและพัฒนา เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ระบบบริหารจัดการการศึกษามีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่าง

1. ส่วนปก สารบัญ คำนำ.สาระสำคัญ

2. ส่วนที่ 1

3. แผนผังปี 61

4. ส่วนที่ 3 (ปก)

5. รวมแผน พื้นฐาน บุคลากร ศธ

6. แผนบูรณาการ ปี 61 _06-03-60

7. ส่วนที่ 4 การนำแผนสู่ปฏิบัติ

8. ภาคผนวก ความเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลฯ

9. รมว.เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ศธ 61 (ขอเงิน).pdf

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin