Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ วัดประจำรัชกาลที่ 1-10
+ ผังลำดับพระบรมวงศานุวงศ์ แห่งพระบรมมหาราชวงศ์จักรี
+ แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องพระบรมศพ
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 1
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 2
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 3
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 4
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 5
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 6
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 7
อ่านทั้งหมด
+ หลักการทรงงานและขั้นตอนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
+ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ทัศนะ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
+ ปฏิรูปโรงเรียน 7 ประการ
+ คำถามที่เป็นหลุมพลางของผู้บริหาร
+ หลักในการมอบหมายงาน
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
19 พ.ย. 60
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
 

คำสั่งกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ สพฐ. ๑๒๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐

เพื่อให้กำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยที่ต้องพัฒนำเด็กตั้งแต่แรกเกิด - ๖ ปี ให้มีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญำที่เหมำะสมกับวัย ควำมสำมำรถ และควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้ำงรำกฐำนชีวิตให้พัฒนำเด็กปฐมวัยไปสู่ควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ และมีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ ตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มำตรำ ๕๔

อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงศึกษำธิกำรจึงให้ใช้หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย

คลิกอ่านทั้งเล่ม

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin