Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
+

การพัฒนาระบบราชการไทย

+ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  Public Sector Management Quality Award (PMQA)
+

แผนผังเชิงกลยุทธ์ (Strategy Map).

+

รายนามนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

+ ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
+

หลักการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy)

+ แผนบริหารราชการแผ่นดินการจัดการสมัยใหม่
+ ผลกระทบการจัดการศึกษาของไทยใน 5 ปีข้างหน้า
+

คำรับรองการปฏิบัติราชการ สพฐ.ปี 2552

อ่านทั้งหมด
+

เอกสารเกี่ยวกับสมรรถนะทางการบริหาร

+ สมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารการศึกษา
+ การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ในองค์กรทางการศึกษา
+ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง การเสริมสร้างกำลังใจและจิตสาธารณะ
+ การบริหารความเสี่ยงในองค์กรการศึกษา
อ่านทั้งหมด
+

สรุปประเด็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา

+ คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา
+

คู่มือปฏิบัติราชการของครู

+

คู่มือปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ

+

คู่มือประเมินสมรรถนะครู

อ่านทั้งหมด
4 ก.พ. 53

คู่มือการประเมินสมรรถนะครู

 

                  การประเมินสมรรถนะครูรายบุคคล เป็นส่วนหนึ่งของโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

(Upgrading Teacher Qualification Through The Whole System: UTQ) โดยความเชื่อของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ว่า ระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องมีฐานข้อมูล เพื่อ

การบริหารอย่างเพียงพอตอบสนองต่อการตัดสินใจ และกำหนดโยบาย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมี

ฐานข้อมูลหลักของครูในเชิงลึกเป็นรายบุคคลอย่างสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นข้อมูลในเชิงบริหาร

ทรัพยากรบุคคลทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลหลักที่เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคล

ในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประสานเครือข่ายทางวิชาการ กลุ่มเครือข่าย

สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ร่วมมือกันสร้าง

เครื่องมือในการใช้ประเมินสมรรถนะของครูและผู้บริหารสถานศึกษา เครื่องมือประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน

คือ เครื่องมือประเมินสมรรถนะหลักและประจำสายงานและแบบประเมินความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนา

คุณภาพการปฏิบัติงานตามตำแหน่งเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้สูงขึ้น

 

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดกรอบการพัฒนาสมรรถนะ

ครูรายบุคคลตามนโยบายพัฒนาครูทั้งระบบ

 

เป้าหมาย

1. ครูปฏิบัติการสอนและผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้รับการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงานทุกคน

2. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศสมรรถนะครูปฏิบัติการสอนและผู้บริหารสถานศึกษา จำแนก

กลุ่มที่ต้องการพัฒนาเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มระดับสูง กลุ่มระดับกลาง และกลุ่มระดับต้น

 

ขอบเขตการประเมิน

การประเมินสมรรถนะแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ

1. การประเมินสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน

2. การประเมินความรู้ตามกลุ่มสารระการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คลิกอ่านรายละเอียด...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                Copyright. & Created by Mr.Borworn Taesarin