Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ กระบวนการฝึกอบรม
+ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
+

การพัฒนาระบบราชการไทย

+ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  Public Sector Management Quality Award (PMQA)
+

แผนผังเชิงกลยุทธ์ (Strategy Map).

+

รายนามนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

+ ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
+

หลักการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy)

+ แผนบริหารราชการแผ่นดินการจัดการสมัยใหม่
+ ผลกระทบการจัดการศึกษาของไทยใน 5 ปีข้างหน้า
อ่านทั้งหมด
+ คำถามที่เป็นหลุมพลางของผู้บริหาร
+ หลักในการมอบหมายงาน
+ การสร้างธรรมาภิบาล (Good governance)
+ องค์ประกอบของโรงเรียนที่ดี
+ ผู้บริหารสถานศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา
อ่านทั้งหมด
+ บุคลิกภาพของครูไทย
+ การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำ(ด้านวิชาการ)
+ พัฒนาคุณลักษณะผู้นำ(การบริหารจัดการ)
+

สรุปประเด็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา

+ คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา
อ่านทั้งหมด
17 ส.ค. 53

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) 2553

 

     พรบ.การศึกษาแห่งชาติประกาศในราชกิจจานุเบกษา  วันที่ 22 กรกกฎาคม 2553 มีผลบังคับใช้ 23 กรกฏาคม 2553

    โหลดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ฉบับราชกิจจา

    http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/045/1.PDF

    http://www.sobkroo.com/img_news/file/A24973701.pdf

 

สาระสำคัญ

        1. การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคำนึงถึง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนสถานศึกษา จำนวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสมอื่น

        2. แบ่งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของสภาการศึกษามีอำนาจประกาศกำหนดเขตพื้นที่ แก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

         3. การกำหนดให้โรงเรียนใดอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งการกำกับดูแล ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

โหลดพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

http://www.sobkroo.com/img_news/file/A24973701.pdf

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin