Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ กระบวนการฝึกอบรม
+ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
+

การพัฒนาระบบราชการไทย

+ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  Public Sector Management Quality Award (PMQA)
+

แผนผังเชิงกลยุทธ์ (Strategy Map).

+

รายนามนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย

+ ภาวะโลกร้อน (Global Warming)
+

หลักการแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(Sufficiency Economy)

+ แผนบริหารราชการแผ่นดินการจัดการสมัยใหม่
+ ผลกระทบการจัดการศึกษาของไทยใน 5 ปีข้างหน้า
อ่านทั้งหมด
+ คำถามที่เป็นหลุมพลางของผู้บริหาร
+ หลักในการมอบหมายงาน
+ การสร้างธรรมาภิบาล (Good governance)
+ องค์ประกอบของโรงเรียนที่ดี
+ ผู้บริหารสถานศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา
อ่านทั้งหมด
+ บุคลิกภาพของครูไทย
+ การพัฒนาคุณลักษณะผู้นำ(ด้านวิชาการ)
+ พัฒนาคุณลักษณะผู้นำ(การบริหารจัดการ)
+

สรุปประเด็นจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานของผู้บริหารการศึกษา

+ คุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษา
อ่านทั้งหมด
29 พ.ย. 53

หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้สอน (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ. 0206.3 /ว.8 ลว. 5 กรกฏาคม 2549)

 

ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ. 0206.3 /ว.8 ลว. 5 กรกฏาคม 2549

คลิกรายละเอียดตามแนบ

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin