Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องพระบรมศพ
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 1
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 2
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 3
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 4
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 5
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 6
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 7
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 8
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 9
อ่านทั้งหมด
+ หลักการทรงงานและขั้นตอนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
+ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ทัศนะ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
+ ปฏิรูปโรงเรียน 7 ประการ
+ คำถามที่เป็นหลุมพลางของผู้บริหาร
+ หลักในการมอบหมายงาน
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
17 ม.ค. 55
แนวปฏิบัติการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี
 

แนวทางการปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ราชการ

          1.ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการที่จะเสนอขอพระราชทานให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  พ.ศ. 2536  โดยเคร่งครัด

          2. ข้าราชการที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  จะต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบฯพอสรุปได้ดังนี้

               (1) ต้องมีระยะเวลารับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์ นับตั้งแต่วันเริ่มเข้ารับราชการจนถึงวันก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของปีที่จะขอพระราชทานไม่น้อยกว่า 60 วัน (บรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่  6  ตุลาคม  25.........)

               (2) ถ้าเป็นกรณีการนับระยะเวลาดำรงตำแหน่งในระดับ 3 หรือ 5 หรือ 7 ครบ 5 ปีบริบูรณ์ข้าราชการดังกล่าวจะต้องเลื่อนระดับก่อนวันที่  6  ตุลาคม  25...........

               (3) เป็นผู้ประพฤติดีและปฏิบัติงานราชการหรืองานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน  ด้วยความอุตสาหะ  ซื่อสัตย์  และเอาใจใส่ต่อหน้าที่อย่างดียิ่ง

               (4) เป็นผู้ไม่เคยมีพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หรือต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ

               (5) การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้องไม่ขอพระราชทานปีติดกัน เว้นแต่การขอพระราชทานตามข้อ 11(1),(2) และ (3) ของระเบียบฯ

 

เกณฑ์การขอพระราชทาน

ชั้นตรา

เกณฑ์การขอพระราชทาน

 

ก.ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย

บ.ม.

เป็นข้าราชการระดับ 2 (กรณีรับราชการในระดับ 2 และมีอายุราชการครบ 5 ปีบริบูรณ์ให้ข้ามไปขอ บ.ช.ได้โดยไม่ต้องขอ บ.ม.)

บ.ช.

เป็นข้าราชการระดับ 2 มาแล้วครบ 5 ปีบริบูรณ์

จ.ม.

เป็นข้าราชการระดับ 3 หรือ 4 (กรณีรับราชการในระดับ 3 หรือ 4 และมีอายุราชการครบ 5 ปีบริบูรณ์ให้ข้ามไปขอ จ.ช.ได้โดยไม่ต้องขอ จ.ม.)

จ.ช.

เป็นข้าราชการระดับ 3 หรือระดับ 4 หรือทั้งสองระดับรวมกันมาแล้วครบ 5 ปีบริบูรณ์

ต.ม.

เป็นข้าราชการระดับ 5 หรือระดับ 6

ต.ช.

เป็นข้าราชการระดับ 5 หรือระดับ 6 หรือทั้งสองระดับรวมกันมาแล้วครบ 5 ปีบริบูรณ์

ท.ม.

เป็นข้าราชการระดับ 7 หรือระดับ 8

ท.ช.

เป็นข้าราชการระดับ 7 หรือระดับ 8 หรือทั้งสองระดับรวมกันมาแล้วครบ 5 ปีบริบูรณ์

 

 

ป.ม.

ข.ขั้นสายสะพาย

ก.ข้าราชการระดับ 8

1. ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นของระดับ 8

2. ดำรงตำแหน่งบังคับบัญชา

3. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์

4. ถ้ามีคุณสมบัติตามข้อ 1 3 ให้ขอได้ในปีก่อนเกษียณอายุราชการ หรือปีที่เกษียณอายุราชการเท่านั้น

ข.ข้าราชการระดับ 9

1. ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์

2. ได้ ท.ช. มาแล้วในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอ ป.ม. ได้ (กรณีนี้ให้ขอปีติดกันได้)

ค.ข้าราชการระดับ 10

1. ถ้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 7 หรือระดับ 8 หรือทั้งสองระดับรวมกันแล้วไม่ครบ 5 ปี  บริบูรณ์และยังไม่ได้ ท.ม.ให้เริ่มต้นขอ ท.ม. และเลื่อนชั้นตราตามลำดับได้ทุกปีถึง ป.ม.

2. ถ้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 7 หรือระดับ 8 หรือทั้งสองระดับไม่ครบ 5 ปี  บริบูรณ์และยังไม่ได้ ท.ช.ให้เริ่มต้นขอ ท.ช. และเลื่อนชั้นตราตามลำดับได้ทุกปีถึง ป.ม.

ป.ช.

1. เป็นข้าราชการระดับ 9 หรือระดับ 10 หรือระดับ 11 ได้ ป.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์

2. เป็นข้าราชการระดับ 9 หรือระดับ 10 หรือระดับ 11 ได้ ป.ม. มาแล้วในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอ ป.ช. ได้(กรณีนี้ให้ขอปีติดกันได้)

ม.ว.ม.

1. เป็นข้าราชการระดับ 9 ได้ ป.ช.มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์

2. เป็นข้าราชการระดับ 10 หรือระดับ 11 ได้ ป.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์

3. เป็นข้าราชการระดับ 10 หรือระดับ 11 ได้ ป.ช. มาแล้วในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอ ม.ว.ม. ได้(กรณีนี้ให้ขอปีติดกันได้)

ม.ป.ช.

1. เป็นข้าราชการระดับ 10 ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีบริบูรณ์

2. เป็นข้าราชการระดับ 11 ได้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีบริบูรณ์

3. เป็นข้าราชการระดับ 11 ได้ ม.ว.ม. มาแล้วในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอ ม.ป.ช.ได้ (กรณีนี้ให้ขอปีติดกันได้)

 

 

การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา

          1. ให้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอขอพระราชทาน  ตามพระราชบัญญัติเหรียญจักรพรรดิมาลา  และเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2507

          2. การนับเวลาราชการให้นับตั้งแต่เริ่มรับราชการจนครบ 25 ปีบริบูรณ์ โดยวันที่ / เดือนที่บรรจุ กับวันที่ / เดือนที่ครบ  25 ปี   ต้องเป็นวันที่ / เดือนเดียวกัน  (กรณีเริ่มรับราชการก่อนอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์   ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์และไม่นับเวลาที่เป็นข้าราชการวิสามัญ หรือพนักงานเทศบาลวิสามัญ)

          3. ผู้ที่เคยออกจากราชการไปแล้ว เมื่อได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการใหม่ให้นับเวลาราชการก่อนออกจากราชการและเวลาการรับราชการครั้งหลังรวมกันได้ และการนับเวลาครบ 25 ปีบริบูรณ์  นับถึงวันที่ 5 ธันวาคม ของปีที่ขอพระราชทาน

          4. ผู้ที่จะขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา  จะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามสิทธิ์ในปีเดียวกันได้(อายุราชการนับได้ 25 ปีบริบูรณ์ มีสิทธิเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาได้ทันที)

          5. ประวัติสำหรับการเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ให้ผู้ขอพระราชทานกรอกรายการประวัติตั้งแต่เริ่มบรรจุเข้ารับราชการ  จนถึงวันที่ 30 กันยายนของปีที่ขอ  โดยให้ลงรายการทุกปี ห้ามเว้นปี พ.ศ. หากเว้นหายไปจะไม่ได้รับการพิจารณาและพยายามลงรายการให้อยู่ในหน้าเดียวกัน  แต่ถ้ามีจำนวนปี พ.ศ. มาก อนุโลมให้ลงรายการในสองหน้ากระดาษได้ โดยพิจารณาหน้าแรกครบ 25 ปี

หมายเหตุ   การลงประวัติรับราชการในแบบประวัติสำหรับเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา  หากกรณีไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือการรับราชการมี่ต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ. ใด ให้ลงรายละเอียดกรณีนั้นๆ ไว้ในช่องหมายเหตุและเจ้าของประวัติจะต้องลงลายมือชื่อด้วยลายเซ็นจริงในท้ายแบบประวัติทั้ง 5 ฉบับด้วย  ห้ามถ่ายเอกสาร

 

หลักฐานประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา  ประจำปี 2551

          1. สำเนา  ก.พ. 7                                                                                     จำนวน 1 ชุด

          2. สำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 1 ชุด

 

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin