Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ วัดประจำรัชกาลที่ 1-10
+ ผังลำดับพระบรมวงศานุวงศ์ แห่งพระบรมมหาราชวงศ์จักรี
+ แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องพระบรมศพ
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 1
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 2
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 3
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 4
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 5
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 6
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 7
อ่านทั้งหมด
+ หลักการทรงงานและขั้นตอนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
+ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ทัศนะ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
+ ปฏิรูปโรงเรียน 7 ประการ
+ คำถามที่เป็นหลุมพลางของผู้บริหาร
+ หลักในการมอบหมายงาน
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
3 ก.ย. 58
คำถามที่เป็นหลุมพลางของผู้บริหาร
 

คำถามหลุมพลางผู้บริหาร;อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์ สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา

             ผู้ที่มีชื่อเสียงหรือผู้บริหารจำนวนไม่น้อยเสียภาพพจน์ที่ดีไป เพราะการตอบข้อ ซักถามของสื่อมวลชนหรือให้สัมภาษณ์ต่อหน้าชุมชน    เพราะคำตอบเกิดมีผลกระทบต่อตนเองหรือต่อผู้อื่น เพราะฉะนั้นการให้สัมภาษณ์หรือโต้ตอบคำถามใด ๆ จำเป็นที่จะต้องพิถีพิถันกลั่นกรองคำพูดให้รอบคอบเสียก่อนที่จะตอบมิฉะนั้น แล้ว คุณงามความดีที่สั่งสมมาตลอดชีวิต อาจจะสูญสลายไปกับคำพูดที่ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที

          จากการศึกษา สังเกตและรวบรวมกรณีคำถามต่าง ๆ ของนักบริหารที่มีชื่อเสียง ในต่างประเทศ ก็พบว่ามีคำถามหลุมพราง 10 ประเภท ที่หลอกล่อ ให้ผู้บริหารหลวมตัวตกลงไปและได้นำข้อเสนอแนะและตัวอย่างคำถามคำตอบ ให้ก้าวข้ามหลุมพรางที่ขุดดักไว้อย่างปลอดภัยดังต่อไปนี้

          ประเภทที่ 1 ;   คำถามสถานการณ์สมมติ        
             ตัวอย่าง   
                  
"ถ้าคุณส่งงานไม่ทันตามกำหนด คุณจะทำอย่างไร"  "ถ้าคุณทำผิดกรณีชู้สาว คุณจะมีทางออกอย่างไร"
           ข้อเสนอแนะ
                1. อย่าแสดงความวิตกกังวล ท้อแท้เป็นอันขาด
                2. แสดงความมั่นใจและมุ่งมองในแง่ดีสร้างสรรค์
           ตัวอย่างคำตอบ
                "ผมทำงานมีแผน คิดว่าเหตุการณ์ดังกล่าววคงไม่เกิด"
                "ผมใช้เวลาถึง 6 สัปดาห์ ในการวางแผน ผมเชื่อมั่นว่าจะไมีมีอะผิดพลาด"
                "ผมตระหนักในเรื่องศีลธรรมมาก ความผิดลักษณะนี้จะไม่เกดกับผม" 

         ประเภทที่ 2;  คำถามให้ตอบรับหรือปฏิเสธ
               ตัวอย่าง

               "โครงการใหม่นีน้ท่านจะต้องใช้คนมากใช่ไหม ?"  "ท่านจะไล่คุณปรีชาออกใช่ไหม ?"
           ข้อเสนอแนะ
               1. อย่าด่วนตอบรับหรือปฏิเสธ มิฉะนั้นท่านจะถูกต้อนเข้ามุม ยากที่จะหลุดออกจากมุม
                2. ควรจะแสดงความคิดเห็นอธิบายสถานการณ์ไม่ตอบชี้ชัด ยอมรับหรือปฏิเสธ
                3. ระวังอย่าพูดมากเกินไป อาจจะผิดพลาดสับสน
           ตัวอย่างคำตอบ
              "เราต้องดูผลงานสักระยะหนึ่งก่อนแล้วพิจารณาว่า   คณะทำงานของเราเพียงพอหรือไม่ ซึ่งถ้าไม่เพียงพอก็ต้องเพิ่มตามความจำเป็น"
               "เรื่องนี้เราต้องพิจารณาทบทวนให้แน่ชชัดถึงความผิดของเขาก่อน แล้วค่อยทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งลงไป"

         ประเภทที่ 3 ; คำถามให้คาดหมายความคิดของผู้อื่น 
               ตัวอย่าง      
                
"ท่านคิดว่าถ้าท่านปลัดกระทรวงทราบเรื่องนี้ ท่านจะสั่งการอย่างไร ?"
              "ท่านคิดว่า ท่านรัฐมนตรีจะดำเนินการประการใดในกรณีความผิดครั้งนี้ ?"
           ข้อเสนอแนะ
              พึงหลีกเลี่ยงการเดาหรือคาดหมายว่าคนอื่นจะพูดจะคิด จะกระทำอะไร อย่างไร มิฉะนั้นท่านอาจจะนำตัวท่านไปผูกพันกับเจ้าของเรื่องและตกอยู่ในฐาานะลำบาก
            ตัวอย่างคำตอบ
             1. "ผมไม่ทราบว่าท่านจะสั่งการอย่างไร ทางที่ดีคุณควรจะไปถามท่านดีกว่า"
             2. "ผมคงไม่สามารถจะเดาได้ว่า ท่านรัฐมนตรีจะดำเนินการประการใด"
            กรณีตัวอย่าง ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นายโรแนล เรแกน ได้ตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับการประชุมสร้างสัมพันธ์กับชาวรัสเซีย นักข่าวถามว่า
             "รัสเซียคงคิดว่าท่านจะได้รับเลือกเป็นสมัยที่สสอง จึงเป็นเหตุให้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นใช่ไหม ?"
             "คุณต้องไปถามรัสเซียว่า เหตุผลของเขาเป็นไปตามที่คุณคิดหรือไม่
          ประเภทที่ 4 ; คำถามให้จัดลำดับความสำคัญ
               ตัวอย่าง 

                "ท่านให้ความสำคัญอะไรที่สุดในการทำงาน ?"
            ข้อเสนอแนะ
            พึงระมัดระวังการตอบคำถามประเภทนี้เพราะถึงแม้ดูเหมือนว่าจะเป็นคำถามง่าย ๆ ธรรมดา ๆ แต่ท่านอาจต้องเสียใจและยุ่งยากในภายหลัง ถ้าตอบโดยไม่ใส่ใจไตร่ตรองก่อน
           ตัวอย่างคำตอบ
             "ผมให้ความสำคัญกับงานที่รับผิดชอบหลายเรื่อง เช่น.........ผมขอเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับงาน.............."
           กรณีตัวอย่าง  ผู้บริหารที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสังคมและสวัสดิการชุมชนคนหนึ่งได้สร้างปัญหาให้กับตนเอง จากการตอบคำถามประเภทนี้กล่าวคือ ได้ตอบว่า
            "สิ่งที่ผมให้ความสำคัญที่สุดในงานที่ผมรับผิดชอบ ก็คือ อาหารที่เป็นพิษให้โทษต่อร่างกาย" ผลก็คือ ถูกกลุ่มสตรีเล่นงานอย่างรุนแรงว่าไม่ให้ความสนใจเกี่ยวกับสิทธิความเท่า เทียมในโอกาสของสตรีเลยหรือ

        ประเภทที่ 5; คำถามที่ไม่เป็นคำถาม
             ตัวอย่าง

           "ผมยินดีมากที่ได้รับฟังเกี่ยวกับโครงการพัฒนาบุคลิกภาพที่ท่านริเริ่มจะจัดขึ้น แต่ผมคิดว่าจริง ๆ แล้วไม่จำเป็นสำหรับทุก ๆ คน เพราะบางคนก็ดีอยู่แล้ว"
          ข้อเสนอแนะ
            คำถามที่ไม่เป็นคำถามในลักษณะนี้ ท่านจะต้องตีความข้อความที่เขากล่าว สรุปเป็นคำถามย้อนกลับไป แล้วก็ตอบจากคำถามที่ตั้งใหม่ต่อจากนั้นท่านก็บรรยายคุณประโยชน์ที่จะเกิด ชึ้น
           ตัวอย่างคำตอบ
            "คุณสงสัยว่า โครงการที่ผมจะจัดทำขึ้นจะบังคับให้ทุคนเข้าโครงการเช่นนั้นหรือ ?" 

       ประเภทที่ 6 ; เรื่องลับไม่ต้องห่วง
           ตัวอย่าง

          "เรื่องนี้เป็นเรื่องระหว่างคุณกับผมเท่านั้นสบายใจได้ถามจริง ๆ เถอะเกิดปัญหาอะไรขึ้นเกี่ยวกับการก่อสร้างครั้งนี้บ้าง ?" 
         ข้อเสนอแนะ
            ท่านอย่าหลวมตัวกับคำเกลี้ยกล่อมโน้มน้าวเป็นอันขาด เช่น
             "เป็นเรื่องคุณกับผมเท่านั้น........."    "เรารู้กันแค่สองคนเท่านั้น.........."
            ถ้าท่านตอบแบบตรงไปตรงมาอย่างหมดเปลือก ท่านจะเสียใจและลำบากใจในภายหลัง เพราะว่าท่านจะต้องคอยตอบคำถามที่จะตามมา เสมือนหนึ่งว่าลงข่าวหน้า 1 ของหนัสือพิมพ์
         ตัวอย่างคำตอบ
            "เท่าที่ผมสังเกตก็ไม่มีปัญกาอะไรนีครับทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี"

       ประเภทที่ 7 เลือก ก. หรือ ข.
         ตัวอย่าง

           "ท่านคิดว่าอะไรสำคัญกว่าระหว่างการตกแต่งห้องผู้อำนวยการเสียใหม่ กับซ่อมแซมห้องอาหารของพนักงาน ?"
        ข้อเสนอแนะ
            ไม่มีกฎหมายบังคับให้ท่านต้องเลือก ก หรือ ข พึงตอบเป็นกลาง ๆ ไว้
        ตัวอย่างคำตอบ
            "ผมคิดว่าสำคัญทั้งสองอย่าง.........." หรือ
            "ทั้ง 2 เรื่องนี้มีความสำคัญที่ผมคิดว่าจะปรับปรุงในปีนี้ ส่วนเรื่องสำคัญอื่น ๆ ก็มี..........."

     ประเภทที่ 8 ; ทำไม......?
        ตัวอย่าง

           "ทำไมงานโครงการปรับปรุงระบบภายในจึงวล่าช้าไปกว่าเดิมถึง 3 สัปดาห์ ?"
      ข้อเสนอแนะ
          ทันทีที่ท่านได้ยินคำถามประเภท ทำไม...? ท่านจะต้องคิดถึงมุมมอองของผู้ถามว่าเขาเจตนาที่แท้จริงต้องการอะไร ท่านมีอะไรบ้างที่จะเป็ฯประโยชน์และแบ่งเบาภารกิจของเขาบ้าง
       กรณีตัวอย่าง  
           "ทำไมผมจะต้องซื้อสินค้าของคุณในเมื่อสิค้าประเภทนี้คุณภาพก็เหมือน ๆ กัน
            คำตอบของ Ira M Rubinstein ตัวแทนฝ่ายขายตอบว่า
           "ถูกต้องครับ สินค้าประเภทนี้ โดยทั่วไปก็มีคุณภาพเหมือน ๆ กัน แต่สินค้าของเราพิเศษกว่าตรงที่ราคาถูกกว่า ผมยินดีจะสาธิตถึงคุณสมบัติพิเศษก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อ"

      ประเภทที่ 9 ; สมมติฐานผิด ๆ
           ตัวอย่าง

           "คนของท่านไม่รอบคอบเลยส่งของมาให้ผมผิดเสมอท่านจะแก้ไขอย่างไรต่อไป ?"
         ข้อเสนอแนะ
            เมื่อใดก็ตามที่ได้รับคำตอบประเภทคาดการณ์ผิด ๆ หรือข้อมูลผิดพลาด ขัดต่อความเป็นจริง   อันดับแรกท่านจะต้องทักท้วงแก้ข่าวที่ผิดให้ถูกต้องเสียก่อน อย่าปล่อยให้เลยตามเลย มิฉะนั้นเขาจะถือว่าท่านยอมรับการขัดจังหวะคนอื่นบางครั้งก็จำเป็น จงพูดด้วยความมั่นใจ ในท่าทีที่ปรามให้เลิกเข้าใจผิด ๆ หลังจากนั้นจึงชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องให้ทราบ
        ตัวอย่างคำตอบ
           "คุณปรีชา ผมเสียใจที่จะบอกว่า คุณเข้าใจผิด ผมจะนำใบสั่งของที่คุณสั่งมาให้คุณดูอีกครั้ง เพื่อเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่คุณสั่งกับของที่ส่งไปนั่นถูกต้อง"

      ประเภทที่ 10 ; คำถามเปิด
        ตัวอย่าง

            "ขอทราบเกี่ยวกับหน่วยงาน/ผลงานชิ้นล่าสุด/ตำแหน่งครั้งสุดท้าย/การปฏิบัติงานของท่าน ?"
       ข้อเสนอแนะ
            คำถามประเภทนี้เป็นโฮกาสทองให้ท่านได้เปิดเผยตัวเองได้อย่างเหมาะ สม ประกาศคุณค่าความรู้ความสามารถให้ประจักษ์   ดังนั้นจะต้องเตรียมพร้อมเสมอสำหรับการโต้ตอบคำชี้แจงที่กระชับ คมชัด ครบถ้วน และสมบูรณ์ที่สุด จงพยายามหลีกเลี่ยงคำตอบที่ว่า   "ผมไม่มีความคิดเห็น" จากตัวอย่างคำถาม ท่านสามารถจะมีหลักในการเตรียมตัวสำหรับคำถามเปิดให้เกิดความประทับใจได้ ดังนี้
             - สรุปประเด็นหลัก บุคลิกลักษณะเฉพาะตัวและประสบการณ์
             - รวบรวมศึกษาผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุน สิ่งที่พูดเป็นการยืนยันอย่างมีน้ำหนัก
             - สร้างความสัมพันธ์และการสื่อสารที่ไม่มีช่องว่างกับผู้ฟัง
             - ยกคำพูดของผู้เชี่ยวชาญหรือคนสำคัญประกอบ
             - สาธิตให้ดู อ้างอิงชื่อคนอื่น
          กรณีตัวอย่าง
               นักร้องชาวเพนซิลเวเนียได้ตอบผู้สื่อข่าวบันเทิง
              คำถาม  "วงดนตรีของคุณมีอะไรพิเศษกว่าวงอื่นบ้าง?"
              คำตอบ  "เราพิถีพิถันในการเลือกเพลงที่ร้องเฉพาะที่เป็นอมตะและเราก็ร้องได้อย่างวิเศษเสียด้วย"
              ข้อย้ำเตือน  ผู้บริหารต้องพร้อมเสมอที่จะโต้ตอบทุกสถานการณ์ ดังนั้นผู้บริหารควรจะหมั่นฝึกฝนทดสอบอยู่เป็นประจำ ถึงแม้ว่าจะไม่มีความสมบูรณ์ที่แท้จริง แต่โอกาสที่จะเสริมทักษะให้เกิดความเชี่ยวชาญนั้น
เป็นไปได้สูงสุด

ที่มา : http://www.kruinter.com/

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin