Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ วัดประจำรัชกาลที่ 1-10
+ ผังลำดับพระบรมวงศานุวงศ์ แห่งพระบรมมหาราชวงศ์จักรี
+ แนวทางปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องพระบรมศพ
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 1
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 2
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 3
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 4
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 5
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 6
+ ถามตอบความรู้รอบตัว 7
อ่านทั้งหมด
+ หลักการทรงงานและขั้นตอนการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙
+ แนวทางการปฏิรูปการศึกษา ทัศนะ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์
+ ปฏิรูปโรงเรียน 7 ประการ
+ คำถามที่เป็นหลุมพลางของผู้บริหาร
+ หลักในการมอบหมายงาน
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
23 ก.ย. 58
ปฏิรูปโรงเรียน 7 ประการ
 

ภาพโดยสุทัศน์ เอกา

 ปฏิรูปโรงเรียน 7 ประการ.. Reformation by the 7 principles of school Routine

          นี้คือ หลัก 7 ประการที่โรงเรียนควร ต้องทำให้เป็น กิจวัตรประจำวัน Routineเพื่อก้าวเข้าสู่การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21. และ ความเป็นครูมืออาชีพอย่างแท้จริง
ท่านที่เคารพ

          ผู้เขียนพยายามใช้ภาษาอังกฤษสามัญ ก็เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และ การแก้ปัญหา ของสถานศึกษาในประเทศไทย ตามความเป็นจริง Authentic situation ซึ่งสามารถ สืบค้นจาก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT หรือ Information and Communication Technology เพื่อหาข้อมูล ตามหลักวิชาการ Theoretical” เพิ่มเติมจากคำภาษาอังกฤษที่ให้ไว้ได้ด้วย

          1. การเข้าแถวร้องเพลงชาติหน้าเสาธง Every morning ceremonial flag pole การสวดมนต์ แผ่เมตตา และฟังการอบรมบ่มเพาะความดีงาม 5 นาทีทุกวันทำการ ใช้คำพูดเชิงบวก หรือ Positive remarks,เสริมกำลังใจ encouragement,ให้ความหวัง หรือ Give Hope ในการปฏิบัติตนเป็นคนดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ถ้าไม่มีสนามหน้าเสาธงให้ใช้หน้าห้องเรียน..Home Room แทนกันไม่ได้ เพราะ Home Room มีไว้เพื่อชี้แนะหรือนัดหมายเป็นรายห้อง..และการอบรมในห้องประชุมสุดสัปดาห์ ก็เป็นการอบรมกรณีพิเศษ เช่น การเชิญวิทยากรจากภายนอก เป็นต้น..

          การอบรมหน้าเสาธงเพียง 5 นาที นี้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงด้วยข้อแก้ตัวใดๆและถ้าโรงเรียนนั้น มีรองผู้อำนวยการ ก็ควรจัดตาราง การอบรมหน้าเสาธง ในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ของตน ที่มีการบูรณาการเนื้อหา กับฝ่ายต่างๆแล้ว”..ผู้บริหารสถานศึกษา ทึ่ละเลย และ บกพร่องในกิจกรรมนี้ ยากที่โรงเรียนของท่านจะประสบความสำเร็จ ในด้านวิชาการ และ Life Skill” ของนักเรียน***

          นี้เป็นการประยุกต์ใช้จิตวิทยาการศึกษา Educational Psychology” ที่มีความสำคัญยิ่งในการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21.ที่คณะผู้บริหารสถานศึกษาควรทำความเข้าใจให้กระจ่าง

          2. ฝึกฝนระเบียบวินัยประจำตน Strengthen Self-discipline ด้วยคุณค่าของวิชา ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ทำความเข้าใจเข้าใจแก่นแท้และวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ออกแบบ Designวิธีอบรมคุณธรรมให้ไปถึงเป้าหมายหลักของวิชาเหล่านี้..เน้นจิตวิทยา วัยรุ่น..ออกแบบการเรียนการสอนที่เหมาะสม หรือ Design appropriate learning.

ท่านที่เคารพ...

          วิธีการสอน ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดที่ใช้ได้ผลดีกับยุคหนึ่ง สมัยหนึ่ง..อาจไม่ได้ผลเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป เพราะ กิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดเป็นทักษะชีวิต “Life Skill” ที่ฝึกให้ผู้เรียนสร้างคุณค่าต่อตนเอง และสังคม ตามกฎและคำปฏิญาณดังนี้ หน้าที่ของผู้กำกับลูกเสือ ควร ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Design learning activities”ทุกคาบการเรียนการสอน ผู้บริหาร รองผู้บริหาร และ หัวหน้ากิจกรรมต้องประชุมทำความเข้าใจ วัตถุประสงค์ และ ตัวชี้วัดกับคณะครูทั้งโรงเรียน***

          3. เรียนรู้สิทธิมนุษยชนและศาสนา Human Rights and Religion สอนหน้าที่พลเมือง และ วิชาศีลธรรม ในฐานะวิชาหลัก

          หน้าที่พลเมือง และ วิชาศีลธรรม เป็นทั้ง ปริยัติ และ ปฏิบัติคือเป็นทั้งความรู้ ความเข้าใจ และการปฏิบัติ...ดังนั้น ต้องสอนด้วยประสบการณ์การเรียนรู้ Experiential Learning” ผู้เรียนจึงสามารถสร้างคุณสมบัติประจำตัว Characteristic ได้

          การเรียนด้วยประสบการณ์การเรียนรู้ Experiential Learning มีหลักการดังนี้ คือ 1.ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ก่อน 2.ให้ผู้เรียน สรุป เป็นหลักการด้วยตนเอง

          4. มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Learner Centered ยึดปรัชญาการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21.ซึ่งจุดหมายปลายทางแห่งการเรียนรู้คือคิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้ในโลกแห่งความเป็นจริง Real World Environment.

          การมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Learner Centered ยึดปรัชญาการเรียนรู้ของศตวรรษที่ 21.คือการเรียนด้วยประสบการณ์การเรียนรู้ Experiential Learning มีหลักการดังนี้ คือ 1.ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ก่อน 2.ให้ผู้เรียน สรุป เป็นหลักการด้วยตนเอง

          ท่านที่เคารพ โปรดสังเกตความแตกต่างระหว่าง การสอนแบบ เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง Learner Centered กับการสอนโดยเน้นครูเป็นศูนย์กลาง Teacher Centered..ดังนี้..

          - การสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง Learner Centered คือ 1.เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ คือปฏิบัติเพื่อหาประสบการณ์ก่อน แล้วจึง 2.สรุปเป็นหลักการ

         - แต่การสอนแบบ เน้นครูเป็นศูนย์กลาง Teacher Centered จะทำดังนี้ 1.บอกข้อสรุป หรือข้อปฏิบัติก่อน อาจเป็นข้อๆ แล้ว 2.ให้ผู้เรียนไปปฏิบัติ..หลักการทั้งสองประการนี้สวนทางกันทุกประการ

          5. ออกแบบการเรียนและออกแบบการสอนทุกครั้ง. Learning and Teaching Design.และคิดค้นวิธีสอนรายวิชา ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน..ยึดหลักการเรียนรู้และสร้างความรู้ในตนด้วยตนเอง Self-learning”ตามหลักการ Constructivist Approach Theory เป็นหลักในการเรียนการสอน..และอ้างอิง กรวยประสบการณ์ หรือ Dale’s Cone of Experience ของ ดร.Edgar Dale แห่งมหาวิทยาลัย Ohio State University USA.

          คุณครูสามารถประยุกต์มาจาก Backward Design ได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ Objective และ ตัวชี้วัด Indicator ครับ

          6. ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและมีเอกภาพ Solidarity and Unity หมายความว่า คุณครู และผู้บริหารหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียว..แต่ละฝ่ายเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน Each Other” เพื่อแสดงบทบาทที่ถูกต้องของตนเอง ในการกำหนดทิศทาง และ จุดหมายปลายทางการเรียนรู้ร่วมกัน

          7. มีอิสระในการสอน Freedom to teach ในหน้าที่ของครู ในหน้าที่หลัก 2.ประการ คือ
            - สอนวิชาความรู้ หรือ Teaching knowledge ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน...และ
            - สอนนักเรียนเพื่อให้เป็นคนดี หรือ Taught to be a good person การวัดผลความสำเร็จของครู หรือ การประเมินผลงานของครูต้องวัดหรือประเมินตามความเป็นจริง หรือ Assessment by Factual และ เสียงสะท้อน Feedback จากสังคม เรียกว่า Authentic Assessment นั่นเอง

ท่านที่เคารพ

          แท้จริงแล้ว..การศึกษา คือการเรียนรู้จากประสบการณ์ และ การปรับตัวให้เข้ากับโลกแห่งความเป็นจริง Education is learning from experience and adapting to the world of reality. นั่นเอง***

บทความนี้ เขียนมาเพื่อเรียกร้อง คุณครูทั่วประเทศ ได้รวมพลังกัน ปฏิรูปการศึกษาไทย ให้สำเร็จลงได้ ด้วยฝีมือคนชั้นครูครับ

สุทัศน์ เอกา......บอกความ

ที่มา : https://www.facebook.com/sutat.eaka

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin