Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+

เลือกรูปแบบประเมินอย่างไรให้เหมาะสม

+

การจัดทำ ID-Plan เพื่อบริหารการเรียนการสอน

+ ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในงานวิจัย
+ การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
+

การออกแบบการวิจัย (Research Design)

+

การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)

+

การหาคุณภาพของแบบทดสอบ

+

หลักการวิเคราะห์วิจัย ( ผศ.ดร.อัครเดชย ไชยเพิ่ม)

+

หลักการวิจัย (รศ.ดร.ชุมพล วิเชียรศิลป์)

+

การวิจัยสถาบัน(Institutional Research)

อ่านทั้งหมด
+ แผนพัฒนาตนเอง PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายนิเทศการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารสถานศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายการสอน PA
อ่านทั้งหมด
10 ก.พ. 59
ว1/2559 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ทุกตำแหน่ง (ประกาศ 203 รางวัล)
 

บัญชีรายชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป ที่ ก... กาหนดให้การรับรองเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหนังสือสานักงาน ก... ที่ ศธ 0206.3/ 13 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2556 (ส่งพร้อมหนังสือสานักงาน ก... ที่ ศธ 0206.3/ 1 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559)

1. รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

2. รางวัลชนะเลิศการประกวดต้นกล้าพลังงาน "นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกเขียว"ระดับประเทศ (Energy Inno

3….คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

          1. รายชื่อรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป

          2. แบบคำขอ แบบรายงาน และแบบข้อเสนอในการพัฒนางาน

          3. แบบเสนอรายชื่อผลงานดีเด่น (แบบ 1-3) แบบแสดงรายละเอียดการมีส่วนร่วมในการจัดทำผลงานดีเด่นฯ (แบบ 4) และแบบเสนอรายชื่อ (แบบ 5) 

 
หมายเหตุ 1. รางวัลที่เสนอขอรับการประเมิน 1 รางวัล สามารถนามาเสนอขอรับการประเมินได้เพียงคนเดียวเท่านั้น

2. รางวัลใดที่มิได้ระบุว่าเป็นรางวัลชนะเลิศหรือรางวัลสูงสุดไว้ ก... จะให้การรับรองเฉพาะรางวัลชนะเลิศหรือรางวัลสูงสุดเท่านั้น

3. รางวัลที่ผู้บังคับบัญชามอบให้ครู หรือรองผู้อานวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือรองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กทม.นามาเสนอขอเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ผู้บังคับบัญชาต้องมีคาสั่งหรือหนังสือมอบหมายให้รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้แนบ ไว้ในเอกสาร ด้านที 3 ส่วนที่ 2 ของภาคผนวก เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin