Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+

เลือกรูปแบบประเมินอย่างไรให้เหมาะสม

+

การจัดทำ ID-Plan เพื่อบริหารการเรียนการสอน

+ ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในงานวิจัย
+ การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
+

การออกแบบการวิจัย (Research Design)

+

การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)

+

การหาคุณภาพของแบบทดสอบ

+

หลักการวิเคราะห์วิจัย ( ผศ.ดร.อัครเดชย ไชยเพิ่ม)

+

หลักการวิจัย (รศ.ดร.ชุมพล วิเชียรศิลป์)

+

การวิจัยสถาบัน(Institutional Research)

อ่านทั้งหมด
+ แผนพัฒนาตนเอง PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายนิเทศการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารสถานศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายการสอน PA
อ่านทั้งหมด
24 ส.ค. 59
ข้อมูลสร้างวิสัยทัศน์ 1 ; การปฏิรูปการศึกษากับการพัฒนาเศรษฐกิจ
 

16 ปีปฎิรูปการศึกษาล้มเหลวสูญรายได้ 1.5 ล้านล้าน (ข่าว)

- ความสำคัญการศึกษากับเศรษฐกิจ  ; สถาบันอนาคตไทยศึกษา เสนองานวิจัย โอกาสที่หายไป : 12 ข้อเท็จจริงการศึกษาไทยในงานThailand Strategic Giving ว่า ปฎิรูปการศึกษาของประเทศไทยตั้งแต่ปี  2542 จนถึงปัจจุบัน ผ่านไป 16 ปี พบว่า การที่ปฎิรูปการศึกษาไม่สำเร็จ ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังนั้น ส่งผลให้เกิดค่าเสียโอกาสที่ประเทศควรจะได้รับ ประมาณ 1.5 ล้านล้านบาท หรือ กว่า 11% ของจีดีพี ผลการปฏิรูปทำคะแนน PISA เพิ่มขึ้นเล็กน้อย คะแนน PISA เพิ่มขึ้นจะสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิ์ภาพของแรงงาน มีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ การปฎิรูปการศึกษา มีความสำคัญมากไม่ใช่ส่งผลเฉพาะเด็กเท่านั้น แต่รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศด้วย 

- ปัญหาคุณภาพการศึกษา ; การปฎิรูปการศึกษาในขณะนี้มีปัญหาเกือบทุกระดับ กล่าวคือ

      1. ช่วงก่อนวัยเรียน พบว่า พัฒนาการของเด็ก 1ใน 5 จะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ควรจะเป็น

      2. ระดับประถมศึกษา ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 มีนักเรียนที่อ่านไม่ออก ประมาณ 1.4 แสนคน และเขียนไม่ได้ ประมาณ 2 แสนกว่าคน

      3. ระดับมัธยมศึกษา เด็กอ่านออกเขียนได้ แต่จับใจความไม่ได้ โดยดูได้จากผลคะแนน PISA เด็กไทย 1ใน 3หรือ 32% จะอ่านจับใจความไม่ได้ และเด็ก 6ใน 10 เท่านั้นที่เรียนจบมัธยมศึกษา

      5. ระดับอุดมศึกษา

          1) โอกาสการเข้าเรียน นักเรียนในโรงเรียนดีๆ ที่มีคะแนนโอเน็ต ติดท็อป 50 ของประเทศ 34 แห่งส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ ทำให้เด็กในกรุงเทพฯ มีโอกาสศึกษาต่อมหาวิทยาลัยดีๆ สูงกว่าเด็กในต่างจังหวัด ขณะที่เด็กต่างจังหวัด มีเพียง 20% ที่เข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ และค่าใช้จ่ายในการเรียนพิเศษติวเข้ามหาวิทยาลัย คิดเป็น 1.3 เท่าของค่าใช้จ่ายในการเรียนปกติ

           2) ค่าใช้จ่ายในการเรียนมหาวิทยาลัย พบว่า 2 ใน 3 ครัวเรือนไม่มีเงินส่งลูกเรียนต่อมหาวิทยาลัย เพราะค่าใช่จ่ายในการส่งเด็กคนหนึ่งเรียนจบมหาวิทยาลัย 4 ปีใช้เงิน ประมาณ 5 แสนกว่าบาท ซึ่งต่อให้ค่าเล่าเรียนถูก แต่ค่าใช้จ่ายอื่นๆ สูง หรือ ถ้ากู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา คนหนึ่งได้ประมาณ 1.7 แสนบาท ทำให้พ่อแม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินส่งลูกเรียน

          3) เมื่อจบออกมาแล้ว ต่อให้สถิติการมีงานทำของเด็กสูง มีเพียง 1% ของเด็กจบใหม่ที่ตกงานเกิน 6 เดือน แต่งานที่เด็กทำมีเพียง 1 ใน 4 เท่านั้นที่ทำงานตามวุฒิ สาขาวิชาชีพที่ตนเองเรียนจบมา ส่วนใหญ่จะทำงานไม่ตรงวุฒิ หรือ ต่ำกว่าวุฒิที่เรียนมา 

- แนวทางการแก้ปัญหาการศึกษา ; ประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการปฏิรูปการศึกษา จะเน้นการปฏิรูปหลักสูตรและคุณภาพครู กล่าวคือ

         1) พัฒนาให้ตรงจุด ; ปฎิรูปการศึกษาไม่สำเร็จ ไม่ใช่ปัญหางบประมาณ เพราะภาครัฐได้จัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาจำนวนมาก แต่เกิดจากการบริหารการจัดการ หลักสูตร และคุณภาพของครู

         2) พัฒนาคุณภาพครู ; ปัจจัยสำคัญมากควรแก้ปัญหาเรื่องนี้ การแก้โดยวิธีอื่น เช่น พยายามเพิ่มลดโรงเรียน ไม่ได้ผล แม้จะมีการพัฒนาครู แต่ยังเป็นการแก้ปัญหาไม่ครบถ้วน เพราะระบบราชการ ชอบวัดผลจากตัวชี้วัดการทำงาน เช่น จำนวนเปอร์เซ็นต์การอบรม เรื่องกระบวนการ โดยไม่ได้วัดจากคุณภาพของเด็ก ดังนั้น หากไม่มีการพัฒนาครูอย่างถูกต้องก็ไม่สามารถทำให้ปฎิรูปการศึกษาสำเร็จได้ หลักๆ พัฒนาด้านการสอน ครูต้องลดการสอนในห้องเรียน และตั้งคำถามเพื่อให้เด็กตอบโดยไม่ใช่คำตอบที่ถูกหรือผิด แต่เป็นการถามเพื่อกระตุ้นให้เด็กพูดและคิดอย่างต่อเนื่อง โดยมีครูเป็นผู้ให้ข้อมูล เป็นต้น

         3) การมีส่วนร่วม ;ปฎิรูปการศึกษาเป็นเรื่องของทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นรัฐ หรือเอกชน ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

         4) การบริจาคเงิน ; เพื่อเป็นการทุนการศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนยากจนได้รับการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเพราะการศึกษาที่มีคุณภาพจะช่วยแก้ไขปัญหาความยากจน ได้

ที่มา ; คม ชัด ลึก  23 สิงหาคม 2559

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin