Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+

เลือกรูปแบบประเมินอย่างไรให้เหมาะสม

+

การจัดทำ ID-Plan เพื่อบริหารการเรียนการสอน

+ ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในงานวิจัย
+ การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
+

การออกแบบการวิจัย (Research Design)

+

การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)

+

การหาคุณภาพของแบบทดสอบ

+

หลักการวิเคราะห์วิจัย ( ผศ.ดร.อัครเดชย ไชยเพิ่ม)

+

หลักการวิจัย (รศ.ดร.ชุมพล วิเชียรศิลป์)

+

การวิจัยสถาบัน(Institutional Research)

อ่านทั้งหมด
+ แผนพัฒนาตนเอง PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายนิเทศการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารสถานศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายการสอน PA
อ่านทั้งหมด
26 ส.ค. 59
ข้อมูลสร้างวิสัยทัศน์ 2 ;12 ข้อเท็จจริง’การศึกษาไทย เด็กเสียโอกาส...ชาติเสียอะไร?
 

ปฏิรูปการศึกษา”...เป็นอีกหนึ่ง วาระแห่งชาติที่พูดถึงกันมานาน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ คือ ปัญหาต่างๆในแวดวงการศึกษาไทย ส่งผลให้เด็ก-ประเทศชาติเสียโอกาส !!!

สถาบันอนาคตไทยศึกษาเปิดเผยผลการศึกษาเรื่อง โอกาสที่เสียไป : 12 ข้อเท็จจริง(Fact) การศึกษาไทยเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาการศึกษาไทยมีผลกระทบต่อเด็ก พ่อแม่ นายจ้าง ภาครัฐ และเศรษฐกิจอย่างไร มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้...

ถ้าเป็นเด็กหัวดี เกิดในครอบครัวที่มี รายได้มัธยฐานคือ ราว 16,000 บาทต่อเดือน เมื่ออายุ 3 ขวบ คงเข้าเรียนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งงานวิจัยหลายชิ้น ระบุว่า การลงทุนการศึกษา เด็กก่อนวัยเรียนมีผลตอบแทนสูงกว่าวัยอื่นมาก แต่ทรัพยากรที่ใส่เข้าไปไม่มาก ทำให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้ากว่าวัย

Fact 1 : ผลการคัดกรองเด็กพัฒนาการต่ำกว่าวัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า 1 ใน 5 ของเด็กก่อนวัยเรียน มีพัฒนาการต่ำกว่าวัย แตกต่างกันไปตามพื้นที่ เช่น กรุงเทพฯ มีสัดส่วนราว 10% ส่วนภาคตะวันตกสูงสุดคิดเป็น 47%...

Fact 2 : ผลสำรวจการอ่านออกเขียนได้ กระทรวงศึกษาธิการ ณ เดือนกรกฎาคม 2558 พบว่า เด็กนักเรียนชั้นประถม 1-6 ราว 140,000 คน อ่านไม่ออกและราว 270,000 คนเขียนไม่ได้ทั้งๆ ที่มีการตั้งเป้าหมายให้ปี 2558 เป็นปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้

Fact 3 : ปัญหายังส่งต่อไปถึงระดับมัธยม โดยจากผลการสอบนานาชาติ (PISA) พบว่า เด็กไทยราว 1 ใน 3 “สอบตกเรื่องการอ่าน ซึ่งคะแนนเฉลี่ย PISA ด้านการอ่านของเด็กไทยต่ำกว่าเวียดนามด้วย

Fact 4 : รายงานสถิติการศึกษาของประเทศไทยปี 2556-2557 พบว่า เด็กที่เข้าเรียน ป.1 ราว 1 ล้านคน จะเรียนจนจบ ป.6 ที่ 92% เรียนต่อจนจบ ม.3 ที่ 83% และเรียนจนจบชั้น ม.6 ประมาณ 63% เท่ากับมีเด็กที่ เลิกเรียนกลางคันและมีวุฒิการศึกษาต่ำกว่า ม.6 ราว 337,000 คน...

เด็กเหล่านี้หายไปไหน”???...ผลสำรวจของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ(สศช.) พบว่า ปี 2556 มีเด็ก 36,537 คน ที่ถูกดำเนินคดีโดย สถานพินิจและ 120,000 คน คือจำนวน แม่วัยใส

หากเด็กไปตลอดรอดฝั่งคงอยากเข้า มหาวิทยาลัยซึ่งต้องผ่านการสอบแอดมิชชั่นและเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะสอบติด อาจต้องย้ายมาเรียนในกรุงเทพฯ เพราะโรงเรียนระดับ ท็อปที่ส่งเด็กเข้ามหาวิทยาลัยได้เกือบทั้งหมดอยู่ในเมืองกรุง แต่การจะเข้าเรียนได้ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับ เด็กภูธร”...

Fact 5 : ผลสำรวจของสำนักงานทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ปี 2556 พบว่า 50 โรงเรียนที่คะแนนสอบ โอเน็ตสูงสุด 34 โรงเรียนอยู่ในกรุงเทพฯ จึงไม่น่าแปลกที่สัดส่วนการเรียนต่อ ปริญญาตรีของเด็กในกรุงเทพฯ จะสูงถึง 65% ขณะที่สัดส่วนทั้งประเทศอยู่ที่ 28% เท่านั้น

Fact 6 : เด็กยังต้องเรียน กวดวิชาเพื่อติวเข้ามหาวิทยาลัย  ซึ่งผลสำรวจของสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ พบว่า 60% นักเรียนชั้น ม.ปลาย เรียนกวดวิชา มีค่าใช้จ่ายรวมค่าเดินทาง-ค่าที่พักแล้วเป็นเงิน 22,592 บาทต่อปี หรือคิดเป็น 1.3 เท่า ของค่าใช้จ่ายในการไปโรงเรียนปกติ

Fact 7 : ครอบครัวไทยส่วนใหญ่ไม่มี เงินเก็บพอที่จะส่งลูกเรียนมหาลัยแม้จะกู้ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือ กยศ.ได้ก็ตาม โดยค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ตลอดการเรียนมหาวิทยาลัย 4 ปี เฉลี่ย 502,000 บาท ที่เหลือกู้ กยศ.ได้ส่วนหนึ่ง แต่ครอบครัวต้องมีเงินเก็บอีกราว 326,400 บาท ซึ่งมีครอบครัวเพียง 27% ที่มีเงินเก็บมากพอโดยไม่ต้องกู้ยืม อีกราว 8% กู้ กยศ.เพิ่ม อีก 65% กู้ กยศ. แล้วก็ยังมีเงินไม่พอ

Fact 8 : จำนวนมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นมากจากเมื่อ 10 ปีก่อน จาก 123 แห่ง เป็น 177 แห่ง จำนวนที่นั่งมีมากจนล้น โดยข้อมูลของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยพบว่า ปี 2558 มีที่นั่งมากกว่าจำนวนเด็กที่เข้าสอบ มหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษาผ่านการสอบแอดมิชชั่น 1.51 แสนคน แต่มีนักเรียนมาสมัครสอบเพียง 1.24 แสนคน มีเด็กที่ผ่านการคัดเลือก 91,813 คน แม้จะยังไม่ได้รวมเด็กที่ผ่านการคัดเลือกแบบอื่นๆ เช่น การรับตรงและโควตา แต่สะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเปิดรับนักศึกษา ล้นเกินความต้องการ

Fact 9 : มีเด็กจบใหม่ที่ตกงานเกิน 6 เดือนเพียง 1% แต่ปัญหา คือ มีโอกาสไม่น้อยที่จะได้งาน ไม่ตรงกับสาขาที่เรียน ส่วน เงินเดือนขึ้นอยู่กับสถานที่ทำงาน และจบจากที่ใดโดยเด็กจบใหม่จากมหาวิทยาลัยที่เข้าไม่ยาก และได้งานที่ต่างจังหวัด มีโอกาสได้เงินเดือน 12,000 บาท ถ้าได้งานที่กรุงเทพฯและจบจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง อาจได้เงินเดือนมากเป็น 2 เท่า

Fact 10 : เงินเดือน บัณฑิตจบใหม่ระดับปริญญาตรี เฉลี่ยอยู่ที่ 14,500 บาท แต่ถ้าแยกตามอาชีพ พบว่าเด็กที่ได้งาน สายอาชีพจะได้เงินเดือนมากกว่าเด็กที่จบไปเป็นเสมียนราว 2,500-4,500 บาท เป็นต้น

เด็กเสียโอกาส... ประเทศเสียอะไร???

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิประธานคณะกรรมการบริหาร สถาบันอนาคตไทยศึกษา กล่าวว่า การศึกษาที่ไม่ได้ช่วยสร้างโอกาสที่ดีขึ้นอย่างที่หวัง ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่กับตัวเด็ก แต่ทำให้พ่อแม่ นายจ้าง หรือภาครัฐเสียโอกาสด้วย โดยเฉพาะ ภาครัฐที่ทุ่มเทงบประมาณมากมายให้กับการศึกษา แต่ไม่เกิดผลลัพธ์ดังคาด เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรม สถาบันฯได้คำนวณพบว่า การที่ไทยยังปฏิรูปการศึกษาไม่สำเร็จ ทำให้มีต้นทุน ค่าเสียโอกาสสะสมแล้วเป็นจำนวนมากถึง 1.5 ล้านล้านบาท

Fact 11 : 1.5 ล้านล้านบาท คือ ต้นทุนค่าเสียโอกาสสะสม ที่เกิดจากการปฏิรูปการศึกษาไม่สำเร็จนับตั้งแต่เมื่อปี 1999 ที่เริ่มมีการพูดถึงเรื่องนี้ คิดเป็น 11% ของจีดีพี ปี 2016 ขณะที่อัตราการเติบโตจีดีพีที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปี 2000-2016 อยู่ที่ 0.14% ถ้าคิดเป็นระดับจีดีพีที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 1.1 แสนล้านบาทต่อปี

Fact 12 : ถ้าเริ่มวันนี้ต้องใช้เวลาอีก 10 ปีกว่าจะปฏิรูปสำเร็จ และอีก 20 ปีจะเห็นผลสำเร็จ นั่นคือปี 2049 หรืออีก 30 ปีข้างหน้า จะได้เห็นแรงงานชุดใหม่ที่มีทักษะดีขึ้นกินสัดส่วนเป็นครึ่งหนึ่งของกำลังแรงงานประเทศ

ดร.เศรษฐพุฒิกล่าวทิ้งท้ายว่า ผลกระทบของปัญหาการศึกษา ระยะสั้นกระทบไม่มาก แต่ระยะยาวมีผลมหาศาล เราต้องปฏิรูปการศึกษาอย่างรีบ-เร่ง-เร็ว และวิธีนี้จะกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนที่สุด ถ้าไม่เริ่มต้นวันนี้ ยิ่งนานวันต้นทุนค่าเสียโอกาสจะยิ่งเพิ่มขึ้น การปรับปรุง คุณภาพการศึกษา”...

รอไม่ได้ ต้องทำตอนนี้!!!

SCOOP@NAEWNA.COM 

ที่มา ; แนวหน้า พฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin