Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+

เลือกรูปแบบประเมินอย่างไรให้เหมาะสม

+

การจัดทำ ID-Plan เพื่อบริหารการเรียนการสอน

+ ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในงานวิจัย
+ การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
+

การออกแบบการวิจัย (Research Design)

+

การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)

+

การหาคุณภาพของแบบทดสอบ

+

หลักการวิเคราะห์วิจัย ( ผศ.ดร.อัครเดชย ไชยเพิ่ม)

+

หลักการวิจัย (รศ.ดร.ชุมพล วิเชียรศิลป์)

+

การวิจัยสถาบัน(Institutional Research)

อ่านทั้งหมด
+ แผนพัฒนาตนเอง PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายนิเทศการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารสถานศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายการสอน PA
อ่านทั้งหมด
5 ก.ค. 60
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว 21/2560
 

  21/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

5 ก.ค.คิกออฟเกณฑ์วิทยฐานะครูแบบใหม่(ข่าว)

-ศึกษาธิการ แถลงข่าวการปรับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาข้าราชการครูแนวใหม่ จากพระราชกระแสฯ ..สู่การพัฒนาครูทั้งระบบสาระดังนี้

  1. วันที่ 5 ก.ค.2555 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีความห่วงใยต่อคุณภาพการศึกษาของชาติ และทรงมีพระราชหัตถเลขาถึงการเลื่อนวิทยฐานะ ว่า  ครูมุ่งเขียนงานวิทยานิพนธ์  เขียนตำราส่งผู้บริหาร เพื่อให้ได้ตำแหน่งและเงินเดือนสูงขึ้น และทรงมีพระราชดำรัสว่า ระบบนี้ไม่ยุติธรรม ต้องเปลี่ยน พระองค์ทรงเน้นว่า ครูที่สอนดีทั้งปริมาณและคุณภาพ ควรจะได้รับการตอบแทน 

  2.  5 ปีผ่านมา ศธ.ได้ดำเนินการตามแนวทางที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานคำแนะนำ ผ่านพระราชหัตถเลขาได้อย่างประสบความสำเร็จ คือ การปรับหลักเกณฑ์ประเมินวิทยฐานะครั้งนี้ ถือเป็นการปฏิรูปการศึกษา พัฒนาครูครั้งใหญ่ และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ที่ให้คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ดำเนินการจัดทำข้อเสนอในเรื่องของการปฏิรูปครู กระบวนการต่าง ๆ จึงถือว่ามีความสอดคล้องกันทั้งระบบ

  3. การประเมินวิทยฐานะที่ผ่านมา ทำให้ครูทิ้งห้องเรียน มีการคัดลอกผลงาน จ้างทำ หรือครูบางคนก็จ้างนักเรียนทำผลงาน ผู้ประเมินไม่เพียงพอ คนเดียวประเมินวนไปมา ทำให้การประเมินไม่ยุติธรรม และใช้งบประมาณในการประเมินค่อนข้างสูงปีละหลายพันล้านบาท หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะใหม่ จะทำให้ครูอยู่ในพื้นที่ ครูที่ตั้งใจสอน ครูที่อยู่ในห้องเรียนจะได้รับการตอบแทนที่มีความเหมาะสม อย่างเป็นธรรม แก้ปัญหาด้านจำนวนผู้ประเมินและงบประมาณได้ด้วย

   4.หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแบบใหม่ ให้สิทธิ์ครูกลับไปใช้หลักเกณฑ์เดิม โดยได้จัดทำบทเฉพาะกาลเอาไว้

   5. มีการอบรมพัฒนาครูโดยมีสถาบันคุรุพัฒนา และมีความเชื่อมโยงกับหลักเกณฑ์วิทยฐานะ โดย สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณให้ครูคนละ 1 หมื่นบาทต่อคนต่อปี เพื่อให้ครูได้เลือกหลักสูตรที่จะอบรมได้ตามความต้องการ 

 

ที่มา ; สยามรัฐออนไลน์ 5 กรกฎาคม 2560

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin