Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+

เลือกรูปแบบประเมินอย่างไรให้เหมาะสม

+

การจัดทำ ID-Plan เพื่อบริหารการเรียนการสอน

+ ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในงานวิจัย
+ การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
+

การออกแบบการวิจัย (Research Design)

+

การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)

+

การหาคุณภาพของแบบทดสอบ

+

หลักการวิเคราะห์วิจัย ( ผศ.ดร.อัครเดชย ไชยเพิ่ม)

+

หลักการวิจัย (รศ.ดร.ชุมพล วิเชียรศิลป์)

+

การวิจัยสถาบัน(Institutional Research)

อ่านทั้งหมด
+ แผนพัฒนาตนเอง PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายนิเทศการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารสถานศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายการสอน PA
อ่านทั้งหมด
9 ส.ค. 60
ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. .... 

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

1.ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553

2.กำหนดบทนิยาม “สถานศึกษา” “การประกันคุณภาพการศึกษา” “มาตรฐานการศึกษา” “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน” “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก” “สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา” “การประกันคุณภาพภายใน” “การประกันคุณภาพภายนอกและ ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย

3.กำหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งมีหน้าที่ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละแห่งเป็นประจำปี ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองดังกล่าวให้กับหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแล ทั้งนี้ ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลมีหน้าที่ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแก่สถานศึกษา

4.กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาที่ได้รับรายงานผลการประเมินของสถานศึกษาติดตามประเมินผลและรวบรวมผลการประเมินจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือจากผู้มีส่วนได้เสียกับสถานศึกษาแห่งนั้น แล้วจัดส่งไปยังสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้ สมศ. จัดส่งรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้กับสถานศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ

5.กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจในการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้

ที่มา ; ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 420/2560

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin