Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+

เลือกรูปแบบประเมินอย่างไรให้เหมาะสม

+

การจัดทำ ID-Plan เพื่อบริหารการเรียนการสอน

+ ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในงานวิจัย
+ การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
+

การออกแบบการวิจัย (Research Design)

+

การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)

+

การหาคุณภาพของแบบทดสอบ

+

หลักการวิเคราะห์วิจัย ( ผศ.ดร.อัครเดชย ไชยเพิ่ม)

+

หลักการวิจัย (รศ.ดร.ชุมพล วิเชียรศิลป์)

+

การวิจัยสถาบัน(Institutional Research)

อ่านทั้งหมด
+ แผนพัฒนาตนเอง PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายนิเทศการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารสถานศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายการสอน PA
อ่านทั้งหมด
13 พ.ค. 53

ก.ค.ศ.คลอดคู่มือการประเมินวิทยฐานะว.17 (13 พ.ค.53)

 

สาระสำคัญ

        ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยาและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุดที่ ศธ. 0206.4/ว.17 ลงววันที่ 30 กันยายน 2552 และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแค่ 1 ตุลาคม 2552 นั้น บัดนี้ ก..ค.ศ.จึงจัดทำคู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษามีรายละเอียด ดังนี้

      หลักเกณฑ์ว. 17 http://www.sobkroo.com/img_news/file/A6346995.pdf


หนังสือนำส่ง

       การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

สรุปรายการเอกสาร


1. คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
    
1.1 สายงานการสอน
    1.2 สายงานบริหารสถานศึกษา
   1.3 สายงานบริหารการศึกษาสำนักงาน กศน.
   1.4 สายงานบริหารการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   1.5 สายงานนิเทศการศึกษา

2. แบบเสนอขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
       
2.1 แบบเสนอขอรับการประเมินฯ ในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการทุกตำแหน่ง  (แบบก.ค.ศ.1)
       2.2 แบบเสนอขอรับการประเมินฯ ในการขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ (ทุกตำแหน่ง) (แบบ ก.ค.ศ. 1/1)

3. แบบรายงานเพื่อขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
       
3.1 แบบรายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ(ทุกตำแหน่งและทุกวิทยฐานะ) (แบบ ก.ค.ศ. 2)

      3.2 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ในการขอมีวิทยฐานะชำนาญการ (แบบ ก.ค.ศ. 3)
            
3.2.1 สายงานการสอน
            3.2.2 สายงานบริหารสถานศึกษา
            3.2.3 สายงานนิเทศการศึกษา

 3.3 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเชี่ยวชาญ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ
            3.3.1 สายงานการสอน (แบบ ก.ค.ศ. 3/1)
            3.3.2 สายงานบริหารสถานศึกษา (แบบ ก.ค.ศ. 3/2)
            3.3.3 สายงานบริหารการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (แบบ ก.ค.ศ. 3/3)
            3.3.4 สายงานนิเทศการศึกษา (แบบ ก.ค.ศ. 3/4)
            3.3.5 สายงานบริหารการศึกษา สังกัดสำนักงาน กศน. (แบบ ก.ค.ศ. 3/5)

 

  ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง : http://www.sobkroo.com/detail_room_main11.php?nid=634

  ดาวน์โหลดทั้งเล่มได้ที่ไฟล์แนบ

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin