Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+

เลือกรูปแบบประเมินอย่างไรให้เหมาะสม

+

การจัดทำ ID-Plan เพื่อบริหารการเรียนการสอน

+ ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในงานวิจัย
+ การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
+

การออกแบบการวิจัย (Research Design)

+

การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)

+

การหาคุณภาพของแบบทดสอบ

+

หลักการวิเคราะห์วิจัย ( ผศ.ดร.อัครเดชย ไชยเพิ่ม)

+

หลักการวิจัย (รศ.ดร.ชุมพล วิเชียรศิลป์)

+

การวิจัยสถาบัน(Institutional Research)

อ่านทั้งหมด
+ แผนพัฒนาตนเอง PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายนิเทศการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารสถานศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายการสอน PA
อ่านทั้งหมด
20 มิ.ย. 54

เลือกรูปแบบประเมินอย่างไรให้เหมาะสม

 

เลือกรูปแบบประเมินอย่างไรให้เหมาะสม   เขียนโดย ดร.อรทัย ศักดิ์สูง สคบศ.

การเลือกรูปแบบการประเมินให้เหมาะสมกับโครงการ เปรียบเสมือนกับสำนวนที่ว่า Put the rightman in the right job เพราะว่าการใช้รูปแบบการประเมินที่ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะงานจะทำให้การประเมินครอบคลุม ครบถ้วน อันจะส่งผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อจุดประสงค์ของโครงการและสามารถนำไปพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขโครงการให้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้เขียนขอเสนอแนวคิดว่า หลักในการเลือกรูปแบบการประเมินให้เหมาะสมกับโครงการคือ

         1. พิจารณาวัตถุประสงค์ของโครงการ ว่าขอบข่ายของการประเมินแค่ไหน ต้องการเน้นประเมินอะไร ซึ่งหากตรงกับรูปแบบของการประเมินที่มีอยู่แล้ว ผู้ประเมินอาจจะเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม เช่น

              1.1 ประเมินทั้ง 4 ด้าน คือ ประเมินบริบท สภาพแวดล้อม (Context) ประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) ประเมินกระบวนการ (Process) และประเมินผลผลิต (Product) ก็ใช้รูปแบบการประเมินของซิป (CIPP Model)

              1.2 ประเมิน 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ประเมินด้านกระบวนการ (Process)และประเมินผลผลิต (Output)/ผลลัพธ์ (Outcome) จะใช้การประเมินเชิงระบบ รูปแบบของ SystemApproach

               1.3 ประเมินที่ต้องการทราบปฏิกิริยาตอบสนอง(Reaction) การเรียนรู้ (Learning)พฤติกรรม (Behavior) และผลที่เกิดขึ้นต่อองค์กร (Result) ควรใช้รูปแบบการประเมินของKirkpatrick

                1.4 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน กำหนดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน เขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ทดสอบก่อนเรียน สอนด้วยวิธีการที่เหมาะสม ทดสอบหลังเรียน เปรียบเทียบผลก่อนเรียนและหลังเรียน สุดท้ายคือนำผลมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน วิธีการนี้เหมาะสมที่จะใช้รูปแบบการประเมินของ Tyler

       2. วัตถุประสงค์ของโครงการนอกเหนือจากรูปแบบการประเมินที่กำหนดไว้แล้ว ผู้ประเมินอาจจะเลือกใช้วิธีการผสมผสานรูปแบบต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของผู้ใช้ผลการประเมิน ก็เป็นแนวคิดหนึ่งที่เสนอให้เป็นทางเลือก

       3. ประเมินตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กำหนดไว้ ซึ่งบางครั้งไม่จำเป็นต้องใช้ตามรูปแบบการประเมินต่าง ๆ เพราะไม่ตอบสนองกับวัตถุประสงค์ ผู้ประเมินอาจจะใช้วิจารณญาณว่าต้องการทราบผลการประเมินอะไร เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาอะไร ดังนั้นขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของนักประเมินที่จะใช้ดุลยพินิจกำหนดกรอบการประเมิน

 

อ่านรายละเอียดต่อ

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin