Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+

เลือกรูปแบบประเมินอย่างไรให้เหมาะสม

+

การจัดทำ ID-Plan เพื่อบริหารการเรียนการสอน

+ ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในงานวิจัย
+ การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
+

การออกแบบการวิจัย (Research Design)

+

การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)

+

การหาคุณภาพของแบบทดสอบ

+

หลักการวิเคราะห์วิจัย ( ผศ.ดร.อัครเดชย ไชยเพิ่ม)

+

หลักการวิจัย (รศ.ดร.ชุมพล วิเชียรศิลป์)

+

การวิจัยสถาบัน(Institutional Research)

อ่านทั้งหมด
+ แผนพัฒนาตนเอง PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายนิเทศการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารสถานศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายการสอน PA
อ่านทั้งหมด
2 ส.ค. 54
ก.ค.ศ.เผย48รางวัลระดับชาติ ยื่นขอ'วิทยฐานะเชิงประจักษ์
 

            นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมเห็นชอบเรื่องการรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติเพื่อนำไปใช้ประกอบในการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ชกพ.) และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ชช.) โดยได้อนุมัติให้รางวัลสูงสุดระดับชาติ 48 รางวัล ที่ข้าราชการครูฯในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการพลศึกษา และสำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน จะนำไปใช้ประกอบการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ได้

          เลขาธิการ ก.ค.ศ.กล่าวว่า สำหรับรางวัลที่ที่ประชุมให้การรับรองที่สามารถยื่นขอให้มีและเลื่อนวิทยฐานเชิงประจักษ์ ทั้งหมด 48 รางวัล ได้แก่ รางวัลพระราชทานประเภทสถานศึกษา รางวัลครูผู้มีอุดมการณ์ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครูสื่อการสอนรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่ที่มีผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่นโครงงานคุณธรรม "เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง" รางวัลศิลปหัตถกรรมนักเรียน(เหรียญทองระดับประเทศ) โครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รางวัลคุรุสภาเข็มทองคำ "คุรุสภาสดุดี" ครูภาษาไทยดีเด่นครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น รางวัลประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนนักศึกษาทุกประเภทที่ได้รับราวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน

          ผู้มีผลงานดีเด่น (มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ) ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ครูภูมิปัญญาไทย ครูบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาดีเด่นสถานศึกษาและหน่วยงาน การศึกษาดีเด่นครูผู้สอนดีเด่น โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสังคมแห่งการเรียนรู้ต้นแบบ ผลงานวิจัย นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ บุคคลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษาศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ห้องสมุดมีชีวิตประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ เหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่ 1 ห้องสมุดประชาชนยอดเยี่ยมระดับประเทศ นักประดิษฐ์คิดค้นวิจัยแหล่งเรียนรู้ รางวัลพระราชทาน "เสมาธรรมจักร"

          รางวัลพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติชั้นที่ 1 รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน รางวัลบุคคลดีเด่นด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม รางวัลราชมงคลสรรเสริญผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสาขาศิลปะ การจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติรางวัลการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับชาติ รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เอสโซ่ระดับชาติ รางวัลการแข่งขัน Cement and Concrete Innovation ระดับชาติ รางวัลแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง รางวัลเขียนแผนธุรกิจ (โครงการอาชีวสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจ) รางวัลกรุงไทยยุววานิช

          รางวัลการแข่งขันทักษะสมรรถนะด้านเทคนิคอาชีวศึกษา-อีซูซุ ระดับชาติ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมด้านองค์กรที่ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมรางวัลโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับประเทศ รางวัลสุดยอดส้วมระดับประเทศ (ชนะเลิศอันดับ 1) รางวัลองค์กรเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย และรางวัลพระราชทาน อย่างไรก็ตาม ก.ค.ศ.จะแจ้งชื่อรางวัลให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบต่อไป เพื่อคัดเลือกรายชื่อข้าราชการครูฯในสังกัดเพื่อเข้ารับประเมินให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายการเสนอชื่อออกไปภายในวันที่ 30 กันยายน

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

สาระสำคัญ : ก.ค.ศ.ประกาศรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติเพื่อนำไปใช้ประกอบในการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูฯผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ชกพ.) และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ชช.) โดยได้อนุมัติให้รางวัลสูงสุดระดับชาติ 48 รางวัล

 

12 (54) การรับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติขึ้นไป

http://203.146.15.33/webtcs/files/v12-54.pdf

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin