Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+

เลือกรูปแบบประเมินอย่างไรให้เหมาะสม

+

การจัดทำ ID-Plan เพื่อบริหารการเรียนการสอน

+ ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในงานวิจัย
+ การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
+

การออกแบบการวิจัย (Research Design)

+

การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)

+

การหาคุณภาพของแบบทดสอบ

+

หลักการวิเคราะห์วิจัย ( ผศ.ดร.อัครเดชย ไชยเพิ่ม)

+

หลักการวิจัย (รศ.ดร.ชุมพล วิเชียรศิลป์)

+

การวิจัยสถาบัน(Institutional Research)

อ่านทั้งหมด
+ แผนพัฒนาตนเอง PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายนิเทศการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารการศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายบริหารสถานศึกษา PA
+ แบบเสนอข้อตกลงสายการสอน PA
อ่านทั้งหมด
9 ธ.ค. 55

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชุด  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ทองคำ   ปัญญา)

 

รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชุด  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ทองคำ   ปัญญา)

 ชื่อเรื่อง              รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

                         ชุด  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หน่วยงาน         โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

ผู้จัดทำ              ทองคำ   ปัญญา

ปีการศึกษา        2554

 

บทคัดย่อ

                   การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80    และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2554   โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก   อำเภอเนินสง่า   ที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ชุด  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก  อำเภอเนินสง่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 3   ปีการศึกษา 2554  จำนวน 17  คน    

                   เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   จำนวน 10 เล่ม    และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุด  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม    

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ที่ผู้ศึกษาจัดทำขึ้น  จำนวน  40  ข้อ  มีค่าความยากง่าย  อยู่ระหว่าง 0.59  ถึง  0.73   ค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้ออยู่ระหว่าง 0.36  ถึง  0.64    และค่าความเชื่อมั่น

ของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ  0.81          

                   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบสมมติฐาน โดยใช้   t-test

                   ผลการศึกษาพบว่า

                         1.  แบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   ชุด   ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม      

สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.40/83.50   เป็นไปตามเกณฑ์และสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  คือ 80/80 

                         2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร์ ชุด ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2554   โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก   อำเภอเนินสง่า   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3   พบว่า    นักเรียนทำคะแนนทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)  ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.40  คะแนน   จากคะแนนเต็ม  40  คะแนน   คิดเป็นร้อยละ 48.50  และทำการทดสอบหลังเรียน(Post-test) ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 33.40 คะแนน จากคะแนนเต็ม  40  คะแนน   คิดเป็นร้อยละ 83.50    แสดงว่า   ผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชุด  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม   สาระชีวิตกับสิ่งแวดล้อม   กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ  .01

 

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin