Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ อีสาน คนอีสาน ภาคอีสาน
+ ราชบัณฑิตยสภา ตอบข้อสงสัยการใช้วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย”
+ เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
+ 'สาสน์' 'สาส์น' และ 'สาร'
+ คำไทยที่มักเขียนผิดกันบ่อยๆ
อ่านทั้งหมด
+ รวมสูตรต่างๆ ในคำนวณ
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 13
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 12
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 11
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 10
อ่านทั้งหมด
+ ความสามารถด้านเหตุผล
+

ทดสอบทางวิชาการเหตุผล

+

ความสามารถพหุปัญญา

+

องค์ประกอบด้านสติปัญญา IQ (Intelligent Quotient

+ ความสามารถด้านเหตุผล
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ ทฤษฏีและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
+ 7 แนวโน้มการศึกษาทั่วโลกที่มุ่งเน้นบทเรียนนอกตำรา
+ การวัดผลประเมินผลตามความเป็นจริง (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้ของการเรียนรู้เพื่อชีวิต (สุทัศน์ เอกา)
+ คำไขหัวใจการศึกษา (สุทัศน์ เอกา)
อ่านทั้งหมด
12 ต.ค. 58
คนชั้นครู (สุทัศน์ เอกา)
 

ภาพจากสุทัศน์ เอกา

คนชั้นครู..

ขึ้นชื่อว่า คนชั้นครู เขาดูกันที่ฝีมือในเรื่องต่อไปนี้

1.การสร้างแรงจูงใจ หรือ Motivation

          การสร้างแรงจูงใจ เป็นงานศิลปะ ที่ครูต้องต้องเตรียม มุข และ ของ Style and Material”

Style คือ ศิลปะการใช้ถ้อยคำโน้มน้าวใจ ให้เห็นคุณค่าที่จำเป็นในการเรียนรู้เพื่อชีวิต เชื่อมโยงความรู้เดิมของผู้เรียนกับความรู้ใหม่ที่จะได้รับ.ฯ.

          Material  หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ ที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้ เนื้อหานั้นๆเช่น คลิปต่างๆ Video clip, PowerPoint, รูปภาพ, แผนที่, Sheet เพื่อให้ผู้เรียน เกิดจินตนาการเรื่องที่จะเรียนได้ชัดเจน และมีคุณค่าต่อการเชื่อมโยงความรู้ได้มากยิ่งขึ้น

          2.ความเข้าใจ Apprehension

            คำว่า Apprehension นี้ หมายถึงความเข้าใจในเรื่องที่ทำ”..ซึ่งคุณครูก็จะต้องมีความเข้าใจอย่างน้อยที่สุด 3 ประการ คือ

              1. ความเข้าใจในเนื้อหาที่ถูกต้อง และ สอดคล้องกับยุคสมัย..

              2. ความเข้าใจตนเองของครูผู้สอน เรื่อง บทบาทหน้าที่ อารมณ์ และจิตวิญญาณความเป็นครู ซึ่งถ้ายังไม่พร้อมในแง่มุมใด ก็ต้องสร้างความพร้อมเสียก่อน ความพร้อมเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้เสมอ

              3. ความเข้าใจในตัวผู้เรียน เช่น เรื่อง วัย Age..เรื่องวุฒิภาวะ Maturity, อารมณ์ Emotion, สภาวะทางร่างกาย Physical condition ฯ..เป็นต้น

          3. การได้รับ Acquisition

           วิธีการที่ผู้เรียนได้รับความรู้มา มีความสำคัญต่อการนำความรู้ไปปรับใช้ประโยชน์ Deployment Benefits”ต่อชีวิตจริงได้มากน้อยต่างกัน***ดังนี้

           3.1.ถ้าเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ Experience learning ซึ่งผู้เรียน Learning by doing ซึ่งเรียกว่า Active learning นั้น ผู้เรียนความรู้เกิดจากภายในตัวผู้เรียน Knowledge arising from internal learner.”จึงสามารถนำไป ปรับใช้ประโยชน์ได้ทันที่เพราะประสบการสามารถทำให้ผู้เรียน คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น ตั้งแต่ต้น..

          3.2.ถ้าผู้เรียนได้รับการเรียนรู้แบบดั้งเดิม หรือ Traditional learning หรือ แบบ Conventional learning ผู้เรียนจะต้อง จด และ จำสิ่งที่ได้รับการถ่ายทอด จารกครู อาจารย์ หรือ ผู้เล็กเชอร์ ไปทำการคิดวิเคราะห์ Critical thinking หรือ โยนิโสมนสิการ จนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องก่อน แล้วจึงจะสามารถนำความรู้นั้นๆมาปรับใช้ได้

          4. การเก็บไว้ Retention
          5.การระลึกได้ Recall

          ทั้งการเก็บไว้ และการระลึกได้ มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมาก ถ้าผู้เรียน เรียนรู้จากของจริง ก็เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ ความรู้ที่เกิดจึงคงทน มี่ลืม และระลึกได้ไว ถ้าเป็นประสบการณ์รอง Secondary experience ลงไปจนถึง การถ่ายโอนความรู้ Transfer of knowledge คุณภาพการเก็บรักษาความรู้ ปละการระลึกได้ก็จะยิ่งต่ำลง..ซึ่งผู้สนใจสามารถหาความรู้ได้ในเรื่อง กรวยประสบการณ์ Cone of Experience ของ Edgar Dale เพิ่มเติม

          สำหรับเรื่องการเรียนภาษา ต้องอาศัยการทำซ้ำๆๆๆ..ฝึกๆๆๆ..จนเกิดเป็น ทักษะ หรือ Skill อย่างอัตโนมัติ เช่นฟังแล้ว ไม่ต้องแปล เข้าใจได้ โต้ตอบได้ อย่างอัตโนมัติ..คิด และ เขียนได้ตามใจนึกอย่างนี้จึงเรียกว่า เกิดทักษะซึ่งไม่มีวิธีอื่นที่ดีกว่าการฝึกฝนตนเอง

          6. ความคล้ายคลึง Generalization

          ผู้เรียนจะเกิดความรู้ง่ายขึ้น เมื่อสิ่งที่จะเรียนมีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่พวกเขารู้ เห็น และ เข้าใจมาแล้ว..ถ้าคุณครูไม่สามารถเปรียบเทียบด้วยคำพูดได้ ก็จงใช้สื่อ เช่น ภาพ แผนที่ คลิปวิดีโอ หรือการเปรียบเทียบด้วยแผนภูมิสถิติ เป็นต้น

          7. ความสามารถในการปฏิบัติ Performance

          คนที่มีความรู้ คือคนที่ คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้ดังนั้น คุณครูต้องพยายาม ส่งเสริม หรือ กระตุ้น Encourageให้พวกเขาได้แสดงออกซึ่ง ความรู้ความสามารถ..วิธีนี้จะเป็นการวัดผลเชิงประจักษ์ Authentic Assessment ความรู้ความสามารถของนักเรียน และ คุณภาพการสอนของตัวครูเอง ได้อย่างเป็นรูปธรรม***

          8.การสะท้อนกลับ Feedback

          Feedback มีคุณค่าอย่างมากต่อมาตรฐานการศึกษา และ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ เรานำ Feedback ไปประเมินค่าของข้อมูล Feedback to the evaluation of the data” แล้วนำข้อมูลที่ประเมินแล้วนี้ เข่าสู่การพัฒนาด้วยวงจร PDCA ของ Deming หรือ Deming Cycle เพื่อรักษาคุณภาพ และพัฒนาต่อไป 

ท่านที่เคารพ ผมรู้สึกรักคำว่า มือชั้นครูนี้จริงๆ..มันเป็นความภาคภูมิใจกับกัลยาณมิตรทางการศึกษาของผมอย่างบอกไม่ถูก เลยทีเดียว 

สุทัศน์ เอกา..........................บอกความ

ที่มา : https://www.facebook.com/sutat.eaka

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin