Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ อีสาน คนอีสาน ภาคอีสาน
+ ราชบัณฑิตยสภา ตอบข้อสงสัยการใช้วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย”
+ เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
+ 'สาสน์' 'สาส์น' และ 'สาร'
+ คำไทยที่มักเขียนผิดกันบ่อยๆ
อ่านทั้งหมด
+ รวมสูตรต่างๆ ในคำนวณ
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 13
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 12
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 11
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 10
อ่านทั้งหมด
+ ความสามารถด้านเหตุผล
+

ทดสอบทางวิชาการเหตุผล

+

ความสามารถพหุปัญญา

+

องค์ประกอบด้านสติปัญญา IQ (Intelligent Quotient

+ ความสามารถด้านเหตุผล
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ ทฤษฏีและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
+ 7 แนวโน้มการศึกษาทั่วโลกที่มุ่งเน้นบทเรียนนอกตำรา
+ การวัดผลประเมินผลตามความเป็นจริง (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้ของการเรียนรู้เพื่อชีวิต (สุทัศน์ เอกา)
+ คำไขหัวใจการศึกษา (สุทัศน์ เอกา)
อ่านทั้งหมด
12 ต.ค. 58
หลัก “วิชาครู 8 ประการ” เรื่อง “การเรียนรู้”(สุทัศน์ เอกา)
 

ภาพจากสุทัศน์ เอกา

หลัก วิชาครู 8 ประการเรื่อง การเรียนรู้

          คุณครูต้องรู้..วิธีทำให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้จริงๆ

          กระบวนการเรียนรู้ หรือ Learning Process เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ภายในตัวบุคคล เพื่อให้เกิดความรู้อย่างต่อเนื่องถาวร เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องตลอดชีวิต เรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิต Live long learning เป็นการศึกษาต่อเนื่อง Continuing education เพราะการศึกษาหรือการเรียนรู้นี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวให้เข่ากับ สภาวะและสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          เพราะว่า การเรียนรู้นี้จะทำให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวให้เข่ากับสภาวะและสถานการณ์ ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงจำเป็นต้องทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง คือ Learn how to learn ?. นั้นเอง

          กระบวนการเรียนรู้มี 8 ประการ ที่จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง หรือ Learn how to learn ได้แก่

          1. การเรียนรู้เป็นการลงมือปฏิบัติ

          เรียกว่า Learning by Doing ความรู้จะเกิดขึ้นจากภายในตัวผู้เรียน เนื่องจาก ร่างกายและจิตใจของผู้เรียน ได้สัมผัสโดยตรงกับแหล่งเรียนรู้ เรียนกว่า Active Learning ซึ่งมีหลายวิธีสำหรับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนี้***

          2. การเรียนรู้เป็นปัจเจกบุคคล

          ดังนั้นจึงต้องจัดให้มีการเรียนอยู่ 2 ส่วน คือ 1.แต่ละคน ที่เรียกว่าปัจเจกบุคคลนี้ ได้ ลงมือทำ Doing” หาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และ เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบด้วยตนเอง และ 2.นำข้อมูลของตนเองเข้าสู่การเรียนแบบกลุ่ม หรือ Group Learning เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระดมความคิด Brainstorming และทำการเรียนรู้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง เรียกว่า Collaborative การเรียนรู้อย่างนี้เป็นการสร้างปัญญาให้แหลมคมขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง เพราะเป็นการ รับเอาและหลอมรวมเอาความดีของแต่ละคนมาไว้ในตน สร้างความรู้อันเป็นที่สรุปร่วมกัน เรียกว่า สร้าง Innovation ล้วนำเสนอต่อส่วนรวม เพื่อรับ Feedback แล้วนำเข้าสู่กระบวนการรักษาและพัฒนาคุณภาพ PDCA ต่อไป

          3. การเรียนรู้ได้รับอิทธิพลจากบุคคลในสังคมร่วมกัน

          มนุษย์เรียนรู้จากสังคมและสิ่งแวดล้อม เรียกว่า “Social Negotiation and Environment” ดังนั้น โรงเรียนไม่สามารถอยู่อย่างโดดเดียว และไม่สามารถทำตัวให้แปลกแยกจากสังคมได้ การแก้ปัญหาพฤติกรรม หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเยาวชน จึงต้องการความร่วมมือจากสังคมอย่างเต็มที่

          วิธีการที่ฉลาดก็คือ โรงเรียนต้องเรียนรู้จากสังคมปรับจุดเด่นที่แต่ละคนมีให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือการสร้างวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดร่วมกันในการยกระดับคุณภาพของผู้เรียน ด้วยวิธีการนี้..ความรับผิดชอบจะเป็นของทุกๆคนในสังคม

          4.การเรียนรู้เป็นการตอบสนองสิ่งที่พบซึ่งเป็นตัวกระตุ้น

          สิ่งที่พบและตัวกระตุ้น นี้เรียกว่า ประสบการณ์ Experience ถ้าผู้เรียนได้มีประสบการณ์ ในสถานการณ์ เหตุการณ์ หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยตนเองจริงๆแล้ว  ความรู้จึงจะเกิดขึ้นในตัวผู้เรียนได้และเป็นความรู้ที่คงทน การเรียนด้วยวิธีอื่นเป็นเพียงความจำ อีกไม่นานก็จะลืม
          5.การเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิต
          คนเราเรียนรู้ตั้งแต่เกิดจนตาย ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม..ทุกๆเวลาที่ผ่านไปคุณมีการ ปรับตัวตลอดเวลาเนื่องจากการเรียนรู้.. ผู้คนที่ ฝึกสติตามแบบพุทธวิธี จะเกิด ทักษะชีวิต Life Skill คือ มีสติ,โยนิโสมนสิการ หรือ การคิดวิเคราะห์ ที่เรียกว่า Critical Thinking” ซึ่งเป็นหลักการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
          การเรียนรู้ก็คือการปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ปัจจุบัน..ดังนั้น คนผู้ไม่ปรับตัวก็แปลว่า เขาไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย
          6.การเรียนรู้ไม่สามารถเปลี่ยนกลับไป-มาได้
          ความรู้เป็นสิ่งคงทน รู้แล้วรู้เลย คุณครูจึงสามารถใช้คำถามปลายเปิด Open Ended Question เพื่อเรียกความรู้เดิมของผู้เรียน “Recall” เพื่อมาต่อยอดกับความรู้ที่ได้รับใหม่ เรียกว่าการสร้างสะพานความรู้ Knowledge Bridge” ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นทุกครั้งในการเตรียมความพร้อมเพื่อนำเข้าสู่บทเรียน

          7. การเรียนรู้ต้องใช้เวลา

          เวลาที่ใช้ไปนั้น ยาวนานตลอดชีวิต เรียกว่า “ Live long learning” แต่ทุกเวลานาทีที่ผ่านไปนั้น จิตวิญญาณและสมองของเรา Mind and Brain ” สะสมความรู้ไว้ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน

          8. การเรียนรู้ไม่สามารถเกิดจากถูกบังคับ

          ดังนั้น คุณครูผู้รักในวิชาชีพของตน จะไม่ลืมที่จะเตรียมความพร้อมของผู้เรียนด้วยความฉลาด หลักแหลม และน่าสนใจเสมอ  กระบวนการทั้ง 8 นี้ จะมีอยู่ในหัวใจของคุณครูตลอดไปนะครับ

ด้วยความรักและปรารถนาดี

สุทัศน์ เอกา...............................บอกความ

ที่มา : https://www.facebook.com/sutat.eaka

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin