Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ อีสาน คนอีสาน ภาคอีสาน
+ ราชบัณฑิตยสภา ตอบข้อสงสัยการใช้วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย”
+ เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
+ 'สาสน์' 'สาส์น' และ 'สาร'
+ คำไทยที่มักเขียนผิดกันบ่อยๆ
อ่านทั้งหมด
+ รวมสูตรต่างๆ ในคำนวณ
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 13
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 12
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 11
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 10
อ่านทั้งหมด
+ ความสามารถด้านเหตุผล
+

ทดสอบทางวิชาการเหตุผล

+

ความสามารถพหุปัญญา

+

องค์ประกอบด้านสติปัญญา IQ (Intelligent Quotient

+ ความสามารถด้านเหตุผล
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ ทฤษฏีและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
+ 7 แนวโน้มการศึกษาทั่วโลกที่มุ่งเน้นบทเรียนนอกตำรา
+ การวัดผลประเมินผลตามความเป็นจริง (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้ของการเรียนรู้เพื่อชีวิต (สุทัศน์ เอกา)
+ คำไขหัวใจการศึกษา (สุทัศน์ เอกา)
อ่านทั้งหมด
12 ต.ค. 58
หลักการไตรภาคี “เพื่อยกระดับ” การเรียนการสอน และปรับพฤติกรรม (สุทัศน์ เอกา)
 

ภาพจากสุทัศน์ เอกา

           หลักการไตรภาคี เพื่อยกระดับการเรียนการสอน และปรับพฤติกรรม The trilateral principle to enhance instruction and behavior modification

          The trilateral principles คือ การนำ หลักวิชา” 3 ประเภท มาใช้ร่วมกัน Integrated ในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน และปรับพฤติกรรม..ดังนี้

          1. ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ตั้งแต่ผู้อำนวยการไปจนถึงนักการภารโรง นี้เป็นเรื่องสำคัญมากของสถานศึกษา ที่นักบริหารรุ่นใหม่ และ ขาดประสบการณ์ไม่ได้เรียนรู้วิธีการที่จะผูกมัดน้ำใจของบุคลากรในโรงเรียน ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนื่องจากเห็นว่ามันไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในจิตวิทยาความเป็นมนุษย์ Human Psychology” ขาดการฝึกฝนแต่เล็กแต่น้อยเรื่อง ทักษะชีวิต Life Skill”..สภาพการทำงานของบุคลากรในสถานศึกษาแห่งนี้จึงมีสภาพตัวใครตัวมัน มีเจ้านายและลูกน้อง มีความสัมพันธ์ทางจิตใจแบบหลวมๆ ต่างคนต่างทำงานตามหน้าที่ของตน ทำงานตามคำสั่งของนาย ระบบงานแบบนี้จะเต็มไปด้วยความกลัว หวาดระแวง และชิงดีชิงเด่น ไปจนถึงการทำลายซึ่งกันและกัน..

          โปรดสร้างความเป็นพี่น้องให้เกิดขึ้นในองค์กรถอดหัวโขนออก..Brainstorming,..พุงเป้าความสำเร็จไปที่องค์กร, สร้างตัวชี้วัดความสำเร็จร่วมกัน, เกื้อกูล และ Collaborative..สถานศึกษาแห่งนี้จึงจะก้าวขึ้นสู่ความสำเร็จได้

          โต๊ะไม้มะค่าตัวใหญ่ หนักหนึ่งตัน ให้คนที่มีกำลังมาก 10 คนมาช่วยยก คนเหล่านั้นออกแรงเต็มที่ยกคนละที โต๊ะไม้มะค่าก็ไม่ขยับจำเป็นต้องให้คน ทั้งสิบนี้ออกแรงยกพร้อมกัน จึงสามารถเคลื่อนโต๊ะตัวนี้ออกไปได้ง่ายดาย

          2. คือเหตุที่เรียกว่า หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ภายนอก เช่น เรื่องจิตวิทยา Psychology, สภาพทางสังคม Social conditions, สภาพครอบครัว Family Conditions..ฯลฯ ตามหลักการทางพระพุทธศาสนา..มีว่า..

          ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาได้อย่างลอยๆ โดยไม่มี เหตุที่ทำให้มันเกิดเป็นผลเช่นนั้น เราสามารถย้อนกลับไปพิจารณาหาสาเหตุ ที่เป็นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ อันเป็นผลที่มาจากเหตุนั้นได้เสมอ สมัยใหม่เรียกว่า การคิดวิเคราะห์ Critical thinking” ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าโยนิโสมนสิการ

          ถ้ามีนักเรียนกลุ่มหนึ่งกวนบาทาคุณครูในห้องเรียน, ขี้เกียจ และเรียนไม่รู้เรื่อง,ก่อเหตุวิวาท,ไม่เคยทำการบ้าน, และจิปาถะสารพัดที่จะไม่ได้เรื่อง..คุณครูต้องรู้ว่ามันต้องมีสาเหตุที่ทำให้เขาต้องมีพฤติกรรมเช่นนั้น มันมีเหตุมาจากอะไรกันแน่..เช่น..เรื่องจิตวิทยา Psychology, สภาพทางสังคม Social conditions, สภาพครอบครัว Family Conditions..หรือสันดาน..ฯลฯ..เมื่อเราหาเจอแล้ว เราก็ต้องไปแก้ที่ต้นเหตุนั้นๆให้ตรงจุด เมื่อได้พิจารณาเช่นนี้แล้ว..แม้ว่าปัญหาจะ เล็ก หรือ ใหญ่แค่ไหนก็สามารถแก้ไขได้ทั้งหมดทั้งสิ้น..ถ้าตั้งใจจะแก้ไข

          เรื่องที่ควรพิสูจน์ด้วยตนเอง คือ

          ถ้าคุณครูได้ลงมือแก้ปัญหาตามแนวทางที่นำเสนอมานี้สักเรื่องหนึ่ง คุณครูจะมองเห็นแนวทาง และวิธีการด้วยตนเอง..มันจะเป็นกำลังใจ และสร้างปัญญาไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพ

          3. คือ ทัศนคติ Attitude มุมมองต่อสถานการณ์ View on the situation, จิตวิญญาณความเป็นครู The spirit of a teacher และ กำลังใจของครูและผู้ปกครองในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนรู้แห่งศตวรรษ ที่ 21. Encouragement of teachers and parents in the learning behavior of the 21st century

          ผู้บริหารสถานศึกษา,และ คุณครูผู้มุ่งมั่นในการยกระดับ คุณภาพของการเรียนการสอนนั้น ต้องฉลาดในการ แสวงหาความร่วมมือ Seek cooperation” จากผู้ปกครอง องค์กร และชุมชนเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน..ให้เกียรติ และเห็นคุณค่าของคนเหล่านั้นอย่างจริงใจอย่างจริงใจ

          ถ้าเชิญผู้ปกครองมาพบด้วยปัญหาใดๆ จงบอก ข้อมูลของปัญหา The problem” แล้วร่วมกันหา สาเหตุ Cause” แล้วตกลงร่วมมือกัน ไปแก้ที่เหตุด้วยหลักการทางจิตวิทยา นี้จึงจะได้ชื่อว่า ผู้ปกครองเป็นมือข้างหนึ่ง และครูเป็นมืออีกข้างหนึ่ง อุ้มชูเยาวชนของชาติขึ้นสู่ที่สูง

          มนุษย์ เรียนรู้จากสังคมและสิ่งแวดล้อม Humans learn from their society and environment. ดังนั้น ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ที่รายรอบคือแหล่งข้อมูล เพื่อสืบสาวราวเรื่องไปถึงต้นเหตุของปัญหาได้อีกทางหนึ่ง

          ขอขอบคุณชะตาชีวิตที่ ช่วงเวลาหนึ่งผลักผันให้ไปเป็นนักสังคมสงเคราะห์แก้ปัญหาเยาวชนอยู่หลายปี คุ้มค่าเหลือเกินกับงานที่ทุ่มเท ได้เรียนรู้จากการทำงานในหลายปีนั้น

สุทัศน์ เอกา.......................บอกความ 

ที่มา : https://www.facebook.com/sutat.eaka

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin