Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ อีสาน คนอีสาน ภาคอีสาน
+ ราชบัณฑิตยสภา ตอบข้อสงสัยการใช้วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย”
+ เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
+ 'สาสน์' 'สาส์น' และ 'สาร'
+ คำไทยที่มักเขียนผิดกันบ่อยๆ
อ่านทั้งหมด
+ รวมสูตรต่างๆ ในคำนวณ
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 13
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 12
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 11
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 10
อ่านทั้งหมด
+ ความสามารถด้านเหตุผล
+

ทดสอบทางวิชาการเหตุผล

+

ความสามารถพหุปัญญา

+

องค์ประกอบด้านสติปัญญา IQ (Intelligent Quotient

+ ความสามารถด้านเหตุผล
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ ทฤษฏีและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
+ 7 แนวโน้มการศึกษาทั่วโลกที่มุ่งเน้นบทเรียนนอกตำรา
+ การวัดผลประเมินผลตามความเป็นจริง (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้ของการเรียนรู้เพื่อชีวิต (สุทัศน์ เอกา)
+ คำไขหัวใจการศึกษา (สุทัศน์ เอกา)
อ่านทั้งหมด
12 ต.ค. 58
ภารกิจของคุณครู (สุทัศน์ เอกา)
 

ภาพจากสุทัศน์ เอกา

ภารกิจของคุณครู The mission of the teacher

          การเรียนการสอนที่สำคัญ 3 เรื่องนี้เป็น ตัวชี้วัด Indicator”ความชำนาญการของคุณครู ได้แก่

          1. ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล

          2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21.

          3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ ทุกด้านของผู้เรียนตามระดับความสามารถ และปรับปรุงพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

          คำว่า ตัวชี้วัดภาษาไทยมีความหมายอยู่ในตัว 2.อย่างคือ ตัวชี้ทาง หรือ ตัวชี้นำ

          ส่วนคำว่า Indicator ในภาษาอังกฤษ ก็มีความหมายไปในทำนองเดียวกันว่า คนบอกทางและ ตัวบ่งบอก ดังนั้นมันจึงเป็นได้ ทั้งตัว นำทางในกระบวนการเรียนการสอนและเป็นได้ทั้งตัวบ่งบอกความสำเร็จได้ด้วยมันเป็นการยืนยันว่า การเรียนรู้และการวัดผลเป็นเรื่องเดียวกัน อีกครั้งหนึ่ง..และในที่นี้ ผมขอทบทวนว่า ตัวชี้วัด หรือ Indicator ตามแนวทางของ Constructivism นี้ มีความหมายเดียวกันกับ คำว่า วัตถุประสงค์ หรือ Objective ตามแนวทางของ Cognitivism” นั่นเอง

          ตัวบ่งชี้ หรือ Indicator มีความสำคัญอย่างมากมาย Importantly” ที่จะทำให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จ ตามข้อกำหนดที่จะเป็น The specialist teachers on teaching ในระดับ ห้าดาว หรือ The 5. Stars level.ดังนี้

          1.ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยเลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล..

          ข้อนี้คือ ตัวบ่งชี้ว่า คุณครูต้องทำอะไรบ้าง ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดความสำเร็จในระดับห้าดาว....

          ตัวบ่งชี้ หรือ Indicator ที่ชัดเจน นำไปสู่ การออกแบบการเรียนการสอน Learning Design ที่ถูกต้องตรงกับความต้องการ...นำไปสู่แผนการเรียน Learning Plan และวิธีเรียน Learning Approach ที่ถูกวิธี..ดังนั้นผู้เรียนจึงมี คุณภาพที่พึงประสงค์ Desirable Quality” อย่างแน่นอน

          โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งทางภาคเหนือ เขียน ตัวชี้วัด Indicator” ที่ชัดเจนไว้ดังนี้

          ผู้เรียนร้อยละ 80 ของผู้เรียนทั้งหมดมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

          ผู้เรียนร้อยละ 75 สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

          แล้วโรงเรียนแห่งนั้นก็ทำได้ตามวัตถุประสงค์จริงๆ เพราะทุกคนต่างมุ่งตรงไปยังตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมนี้

          เมื่อกำหนด ตัวชี้วัดที่ชัดเจนได้เช่นนี้ ก็เป็นทางนำไปสู่การ ออกแบบการสอน Learning Design ตามแบบที่คิดว่าดีที่สุด และในที่นี้ขอแนะนำ Backward Design ตามที่เคยลงไว้ใน Fb มาแล้ว..เพราะตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งอ่านได้จากตัวชี้วัด การเตรียมสื่อการเรียนการสอนว่าต้องมีอะไรบ้างเพื่ออำนวยความสะดวก Facilitate แก่ผู้เรียน มีแหล่งเรียนรู้ Learning Resources และ แหล่งความรู้ Knowledge Sources ที่ใดบ้าง..และจะมีการ เสริมศักยภาพผู้เรียน หรือที่เรียกว่า Scaffolding อย่างไรในระหว่างช่วงการเรียนรู้ของนักเรียนบางคน

          2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่กำหนดไว้
          นี้คือการจัดทำแผนการเรียน หรือ Learning Plan..แผนการเรียนนี้ มันเป็นเหมือน “Scrip หรือ ใบบอกบทบาท Action และคำพูดของตัวละครตัวแสดงจะต้องดู Action, บทพูดที่ต้องจำให้ได้ และเวลาที่ลงตัวพอดี..ตลอดจนการเข้าฉากร่วมกับตัวละครอื่นๆ...ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นช่างภาพ ช่างไฟ ผู้กำกับ ตัวละคร และ..พี่เลี้ยง ช่างแต่หน้า..และ ช่าง Costume ต่างๆ หากไม่มี Scrip นี้แล้ว การถ่ายทำย่อมเป็นไปไม่ได้..แผนการเรียนหรือ Learning Plan ก็เช่นกัน..หากไม่เขียนไว้แล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับเรือที่ไม่มีหางเสือ หรือ ไม่มีคนคัดท้าย..มันย่อมแล่นไปตามบุญกรรม..ดังนั้น คุณครูจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำแผนการเรียนที่เหมาะสม ทุกรายวิชาที่เข้าสอน สำหรับแผนการเรียนที่เหมาะสมที่สุด ที่สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจได้ด้วยตนเองก็คือ แผนการเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เรียกว่า Learner Centered หรือ Child Centered ที่มีการเรียนรู้ด้วยการลงมือ ทำจริงๆ คือ Learning by Doing นั่นเอง

          3. จัดกิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของผู้เรียนตามระดับความ สามารถ และปรับปรุงพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยหลักการควบคุม และ พัฒนาคุณภาพ PDCA”

          ก่อนการเรียนการสอน ก็ต้องวางแผนงาน= P.คือ Planning วางแผนงานแล้วก็ต้องนำไปปฏิบัติ = D.คือ Doing ระหว่างปฏิบัติก็ต้องทดสอบ และตรวจสอบอยู่เสมอ = C. คือ Checking เมื่อพบปัญหาก็ต้อง กระทำการแก้ไข” = A. คือ Action แล้วก็มีการปรับปรุง ซึ่งต้องไปเริ่มที่การวางแผนก่อน แล้ววนไปอีก จึงเรียกว่า วงจร PDCA

          ผมอยากทำความเข้าใจกับคุณครูว่า กิจกรรม หรือ Activity” ในความหมายนี้มี 2.อย่างคือ กิจกรรมการเรียนการสอน หรือ กิจกรรมการเรียนรู้ Learning Activities” และ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ Activities to Promote Learning” ซึงควรทบทวนอีกสักครั้ง ดังนี้

          กิจกรรมการเรียนรู้ Learning Activities  ได้แก่ การเรียนการสอนตามปกติ ที่บางทีเราเรียกเต็มๆว่า Academic Learning Activity ที่ถือว่า ผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือ Learner Centered ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆ ด้วยตนเอง Learners need to learn from the experience themselves. ความรู้เกิดจากการแก้ปัญหา Knowledge resulting from solutions เป็นการเรียนที่เรียกว่า Learning by Doing นั่นคือ การเรียนด้วยการลงมือทำการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง Learning with mind and body to learn on their own

          วิธีเรียนแบบ Learning by Doing นั้นมีหลายๆอย่าง มีไว้ให้เลือกตามความเหมาะสม เช่น Project or Problems Based Learning หรือ PBL, Activity Based Learning หรือ ABL, Exploring Learning, Cooperative and Collaborative Learning…หรือ แม้แต่ ท่องจำ หรือ Rote Learning…และมีอีกมากมายเกินที่จะนำมากล่าว..เหตุที่มีมากมายก็เพราะเราสามารถออกแบบการเรียนการสอนที่เร้าใจได้เรื่อยๆนักการศึกษาหลายท่านก็ถือว่า เป็น Learning by Doing ขนานแท้และดั้งเดิมจริงๆ เพราะ Practice ด้วยปากของผู้เรียนเอง...

           การเรียนรู้อะไรก็ตาม ถ้าหากให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติเอง แก้ปัญหาเอง มันเป็น Learning by Doing ทั้งนั้นแหละไม่จำเป็นต้องให้ฝรั่งแยกแยะมาให้ แม้กระทั่ง การเลี้ยงควาย ทำนา หาปลา ทำไร่ ทำสวน ปลูกผัก ดักนกคุ้ม ทอดแห ปลูกแตงโม เลี้ยงช้าง ขุดบ่อล่อปลา.ฯลฯ..มันเป็น Learning by Doing ทั้งสิ้น....

          คุณครูผู้ เข้าใจในหลักวิชาย่อมประยุกต์ใช้ความรู้อันเป็นธรรมชาตินี้ เพื่อออกแบบการเรียนการสอนใน วิชาที่ได้รับมอบหมายให้ประสบความสำเร็จได้อย่างดียิ่ง 

สุทัศน์ เอกา........................บอกความ

ที่มา : https://www.facebook.com/sutat.eaka

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin