Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ อีสาน คนอีสาน ภาคอีสาน
+ ราชบัณฑิตยสภา ตอบข้อสงสัยการใช้วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย”
+ เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
+ 'สาสน์' 'สาส์น' และ 'สาร'
+ คำไทยที่มักเขียนผิดกันบ่อยๆ
อ่านทั้งหมด
+ รวมสูตรต่างๆ ในคำนวณ
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 13
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 12
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 11
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 10
อ่านทั้งหมด
+ ความสามารถด้านเหตุผล
+

ทดสอบทางวิชาการเหตุผล

+

ความสามารถพหุปัญญา

+

องค์ประกอบด้านสติปัญญา IQ (Intelligent Quotient

+ ความสามารถด้านเหตุผล
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ ทฤษฏีและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
+ 7 แนวโน้มการศึกษาทั่วโลกที่มุ่งเน้นบทเรียนนอกตำรา
+ การวัดผลประเมินผลตามความเป็นจริง (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้ของการเรียนรู้เพื่อชีวิต (สุทัศน์ เอกา)
+ คำไขหัวใจการศึกษา (สุทัศน์ เอกา)
อ่านทั้งหมด
12 ต.ค. 58
เตือนความจำคุณครู
 

ภาพจากสุทัศน์ เอกา

เตือนความจำคุณครู Reminiscent of teachers”...เรื่องน่ารู้สำหรับคุณครู

          1. รู้ลึกในเรื่องที่ตนสอน Deep knowledge of your subject
          มีรายงานการวิจัยมากมากมาย ที่แสดงให้เห็นว่า คุณครูที่ดีที่สุดของพวกเขา จะเป็นคุณครูที่มีความรู้สึกซึ้งมากที่สุด ในเรื่องที่ตนเองสอน และถ้าหากว่าเมื่อใดก็ตาม ที่นักเรียนมีความรู้สึกว่าคุณครูมีความรู้ต่ำกว่าระดับที่พวกเขาเชื่อถือเมื่อนั้น จะมีผลกระทบใหญ่หลวงต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน” The report found that the best teachers have a deep knowledge of their subject, and if that falls below a certain point it has a “significant impact” on students’ learning

          โปรดจงตระหนักว่า แม้ Learning by Doing หรือ Experience learning นักเรียนจะต้องเป็นผู้ ลงมือทำเอง Doing.” แต่คุณครูก็เป็นผู้สร้างแรงจูงใจ Motivation และเป็น โค้ช Coach เป็น Trainer โค้ชมวย ต้องแก้ทางมวย..โค้ชผู้เป็นครูฝึกการเรียนรู้ ก็ต้องหาทางให้ศิษย์ของตนเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด นี้จึงพูดได้ว่า คุณครูผู้ทำหน้าที่เป็นโค้ช จะต้องทำให้ศิษย์รู้วิธีเรียน คือ Learn how to learn” นั่นเอง

          ดังนั้น แนวทางของคุณครูแห่งศตวรรษที่ 21 คือการเตรียมการออกแบบการสอนไปสู่การออกแบบการสอน การเตรียมการสอนและการออกแบบการสอนนี้ คุณครูต้องเตรียมการอย่างดีในเรื่อง ทางวิชาการ ข้อมูล แหล่งความรู้.ไปสู่การปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันและตรงตามความเป็นจริงไปสู่การทำแผนการเรียนของผู้เรียน เป็นต้น*

          ผู้ประมาทในการ เตรียมการเรียนการสอนแม้เพียงคาบเดียว..ได้ชื่อว่า เป็นผู้นำความเสื่อมมาสู่ตนเอง 

          2. เรื่องการเรียนการสอน Instruction matters

          คุณภาพของการเรียนการสอนมีผลอย่างมากต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จากภูมิหลังที่เรียนอ่อน... การตั้งคำถามที่มีประสิทธิภาพและการประเมินผลเป็นหัวใจของการเรียนการสอน ที่ดี”..การให้เวลามากพอ สำหรับเด็กในการฝึกทักษะใหม่ๆจะนำไปสู่การเรียนรู้มีความก้าวหน้า การสอนที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องง่ายคุณครูต้องใช้ความวิริยะ อุตสาหะยิ่ง และจากการวิจัยมักจะพบความจริงที่ว่า ความก้าวหน้าของนักเรียนมาจากคุณภาพของคุณครูผู้สอน..ดังนั้นคุณภาพของคุณ ครู ควรได้รับการประเมินตามความเป็นจริงตนเองตลอดเวลา… The quality of teaching has a big impact on the achievement of students’ from poorer backgrounds, and effective questioning and assessment are at the heart of great teaching. This involves giving enough time for children to practice new skills and introducing learning progressively. Defining effective teaching isn’t easy, the report conceded, but research always returns to the fact that student progress is the yardstick by which teacher quality should be assessed.

          ผู้ประเมินคุณภาพของครูที่สำคัญที่สุดก็คือ ตัวครูเองและตัวชี้วัดคุณภาพของครูก็คือ คุณภาพของผู้เรียน ดังนั้นจึงกล่าวว่า The fact that student progress is the yardstick by which teacher quality should be assessed.

          ศักยภาพของผู้เรียน และศักยภาพของครู พัฒนาได้..เพิ่มได้ตลอดเวลา เท่าที่คุณครูต้องการ ด้วยการเตรียมการสอน Teaching preparation, ออกแบบการสอน Instructional Design, วางแผนการเรียนรู้ Learning plan, และ กระบวนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ PDCA         

          3. ความคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของครูนักเรียน Think about teacher-student relationships
          เห็นได้ชัดว่า การมีปฏิสัมพันธ์ครูมีกับนักเรียนมีผลกระทบอย่างมากต่อการเรียนรู้ เป็นเช่นเดียวกับ "บรรยากาศในห้องเรียนเป็นสิ่งสำคัญในการ สร้างสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เป็นความต้องการอย่างต่อเนื่องมากขึ้น" ในขณะเดียวกัน คุณค่า..ความคิด..และความรู้สึกของตนเอง ตลอดจนความสำเร็จของผู้เรียนควรเป็น ความพยายามมากกว่าความสามารถThis may also seem obvious, but the interactions teachers have with students has a big impact on learning – as well as the “classroom climate”. The report said that it was important to create a classroom environment that was “constantly demanding more” while affirming students’ self-worth. A student’s success should be attributed to effort rather than ability.

          การมีปฏิสัมพันธ์ Interaction ระหว่างคุณครูกับนักเรียน เป็นยาเสริมกำลังใจอย่างดียิ่ง ที่จะทำให้นักเรียนเป็นคน กล้าพูด กล้าคิด กล้าทำ และ สำคัญอย่างยิ่งคือ กล้าถามอันเป็นคุณสมบัติทางจิตวิทยาที่ผูกพันอย่างแน่นแฟ้นระหว่างครู นักเรียน และ การแสวงหาความรู้

          ได้ใจ แปลว่า ได้ความจริงใจ..ความซื่อสัตย์ ..เมื่อไรก็ตาม ที่คุณครูได้ใจนักเรียนแล้ว การเรียนการสอนจะเป็นไปด้วยความราบรื่น น่าสนุก อยากเรียนอยากสอน และบรรลุเป้าหมายมากที่สุด..นี้คือวิชาครูอย่างย่อๆ 

          4. การจัดการพฤติกรรม Manage behavior
          นี้ไม่ได้เป็นนัยสำคัญ เหมือนเรื่องความรู้และการเรียนการสอน ที่เป็นปัจจัยที่เอื้อต่อความสำเร็จของครู แต่การจัดการห้องเรียน รวมทั้งวิธีการที่ดีของครูที่ทำให้การใช้เวลาในบทเรียน ร่วมมือกันใช้ทรัพยากรห้องเรียนและจัดการพฤติกรรมของนักเรียน ก็สังเกตเห็นว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ Interestingly, this wasn’t as significant as subject knowledge and classroom instruction as a factor contributing to teacher success. But classroom management – including how well a teacher makes use of lesson time, coordinates classroom resources and manages the behavior of students – was noted as important.

          B.F.Skinner กล่าวว่า “Give me a child and I'll shape him into anything..หาผู้เรียนมาให้ผม..ผมสามารถสอนให้เขาเป็นอย่างไรก็ได้ นี้คือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของคุณครู

          ท่านผู้บริหารโรงเรียน ต้องเข้าใจนะครับว่า ห้องเรียนที่มีชีวิตชีวา Active Learning” อาจหนวกหูไปบ้างในช่วงที่นักเรียน แสดงออก Expression หรือ Representative” แต่มีคุณค่าสำหรับผู้เรียน อย่างน้อยที่สุดก็เป็นสิ่งผูกพันให้อยากมาเรียนซึ่งตางกันกับ ห้องเรียนที่เงียบกริบ Soundlessly” ที่นักเรียน ต้องเป็นผู้ฟังอย่างเดียว A listen-only.”ของการเรียนการสอนแบบ “Passive Learning”

          อย่ากลัวไปเลย ที่มีนักเรียนบางคน บางกลุ่ม หรือ อาจทั้งชั้น แสดงอาการไร้สาระในช่วงต้นของการเปลี่ยนแปลง มันเป็นธรรมชาติของการเรียนรู้ที่เกิดจากการเก็บกดด้วยระเบียบวินัยที่เข้มงวด และอารมณ์ของผู้สอนที่ควบคุมแทบไม่ได้เพราะความเหน็ดเหนื่อย แต่เต็มไปด้วยความปรารถนาดี..ที่ ไม่ได้ดั่งใจ”...อาการไร้สาระของพวกเขาจะค่อยๆหมดไปเมื่อเขาได้เรียนรู้ และเห็นถึงคุณค่า ของเนื้อหาที่นำมาสอน

          คุณครูที่เคารพ มันเป็นงาน การใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางจิต หรือจิตวิทยาของคนชั้นครูที่ต่อสู้เพื่อเอาชนะ มาร”..คำว่า มาร หรือ Devil”ในที่นี้ คือสัญชาติญาณฝ่ายต่ำที่คอย ฉุดจิตใจอันบริสุทธิ์ของนักเรียนให้ลงต่ำ ขี้เกียจ และเหลวไหล..นี้คือความจริงที่เป็นวิทยาศาสตร์ ที่คุณครูควรมีสติอยู่เสมอว่า ไม่ควรโกรธลูกศิษย์คนใดเลย ที่เขาทำตัว เหลวไหลแต่ควรให้ความเมตตาต่อเขา..และฝึกให้เขาต่อสู้จนชนะมารที่สิงใจเขาอยู่นี้ ให้ได้.. นี้คือหน้าที่ของครู..ทำได้เมื่อใด ท่านก็จะเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่เมื่อนั้น

          เขียนบอกความในวันนี้..ก็เพื่อจะบอกเรื่องนี้แหละครับ 

สุทัศน์ เอกา.........................บอกความ

ที่มา : https://www.facebook.com/sutat.eaka

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin