Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ อีสาน คนอีสาน ภาคอีสาน
+ ราชบัณฑิตยสภา ตอบข้อสงสัยการใช้วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย”
+ เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
+ 'สาสน์' 'สาส์น' และ 'สาร'
+ คำไทยที่มักเขียนผิดกันบ่อยๆ
อ่านทั้งหมด
+ รวมสูตรต่างๆ ในคำนวณ
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 13
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 12
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 11
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 10
อ่านทั้งหมด
+ ความสามารถด้านเหตุผล
+

ทดสอบทางวิชาการเหตุผล

+

ความสามารถพหุปัญญา

+

องค์ประกอบด้านสติปัญญา IQ (Intelligent Quotient

+ ความสามารถด้านเหตุผล
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ ทฤษฏีและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
+ 7 แนวโน้มการศึกษาทั่วโลกที่มุ่งเน้นบทเรียนนอกตำรา
+ การวัดผลประเมินผลตามความเป็นจริง (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้ของการเรียนรู้เพื่อชีวิต (สุทัศน์ เอกา)
+ คำไขหัวใจการศึกษา (สุทัศน์ เอกา)
อ่านทั้งหมด
29 ต.ค. 58
วุฒิภาวะของความเป็นครู
 

               ครู ผู้บริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาน่าติดตามอ่านเรื่องนี้ เพราะได้ประโยชน์มากสำหรับนำไปใช้ในการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบันและอนาคต

คุณครูผู้ที่มี วุฒิภาวะของความเป็นครูมีคุณลักษณะหลายประการ เช่น

     1. สร้างการใฝ่รู้/สร้างแรงบันดาลใจ ด้วยการตั้งคำถามอันแยบยล ด้วยท่าทีที่ไม่คุกคามเด็กด้วยการคอยตัดสินว่าถูกผิด การคาดคั้น การรีบเร่งตอบคำถาม การผลีผลามโต้ตอบ

     2. เปิดรับรู้ เรียนรู้ให้เท่าทันสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นำปัญหามาเรียนรู้ไม่มีที่ใดในโลกที่จะหลบซ่อนเพื่อหลีกเร้นกับปัญหาได้มองโลกในแง่ดี และเข้าใจสังคมแบบเปิด

     3. เพียรพยายามพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ อยู่ร่วมกันอย่างสงบ สันติ เกื้อกูลกันและกัน ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความสุข เป็นการสร้างการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนไปถึง ปัญญาซึ่งประณีตกว่าการสร้าง ความรู้ประกอบด้วย ปัญญาภายนอก (เรียนรู้ความเข้าใจต่อโลกและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ได้เครื่องมือที่จำเป็นสำหรับอนาคต) และปัญญาภายใน (ความฉลาดทางจิตวิญญาณและความฉลาดทางอารมณ์ เช่น เข้าใจตนเอง รับรู้อารมณ์/เห็นคุณค่าของตน/ผู้อื่น เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนกับสิ่งรอบตัว นอบน้อม ยอมรับความแตกต่าง เคารพให้เกียรติ อยู่อย่างพอดีพอใจได้ง่าย มีสติ มีสัมมาสมาธิ มีจิตใหญ่มีความรักเมตตามหาศาล)

     4. บ่มเพาะปัญญาภายในด้วยจิตศึกษา” (พัฒนาทั้งครูและเด็ก) โดย 1) ใช้จิตวิทยาเชิงบวก (เช่น ให้ความรัก ให้เกียรติ ชื่นชม สร้างโอกาสทำงานให้สำเร็จ ไม่เปรียบเทียบ ไม่ตัดสิน ไม่ชี้โทษ ไม่ใช้ความรุนแรง ไม่ใช้คำด้านลบ/ดุด่า ไม่ยัดเยียดความรู้ ไม่หลอกล่อด้วยความกลัว) 2) สร้างชุมชนและวิถีของชุมชน 3) จัดกระทำผ่านกิจกรรมและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

    5. ไม่ผลีผลามตัดสินเด็กด้วยเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง การมีความรู้มากไม่ได้ทำให้มีความสุขมากขึ้น ความรู้อาจเป็นได้ทั้งเครื่องมือช่วยคนอื่นหรือเครื่องมือสำหรับหาประโยชน์ จากคนอื่น จึงต้องมีเครื่องมือกำกับความรู้ คือ ปัญญาการใช้ชีวิต ความฉลาดเป็นความสามารถในการเข้าใจสถานการณ์ และสามารถบูรณาการความรู้เพื่อแก้ปัญหาให้ได้

     6. มีความรัก ความเมตตาเด็ก ความรักนำมาซึ่งความเข้าใจ ความเข้าใจก็นำมาซึ่งความรัก (รักที่ไม่มีเงื่อนไข) พฤติกรรมของเด็กที่แสดงออกทั้งต่อหน้าลับหลังส่วนใหญ่เพื่อเรียกร้องความ สนใจ ไม่มีใครได้อะไรทุกอย่างที่ต้องการ และไม่มีใครเสียอะไรที่มีอยู่ไปทั้งหมด ความรักความเอาใจใส่ก็เป็นเช่นเดียวกัน

     7. มีความเคารพต่อเด็ก จะนำมาซึ่งการรับฟังเพื่อความเข้าใจและความรัก กฎระเบียบแบบแผนที่แน่นตึงเข้มงวดเกินไปจะกดทบศักยภาพของเด็ก

     8. ไม่พร่ำสอนคุณธรรมจริยธรรม (เป็นเรื่องน่ารำคาญสำหรับเด็ก) แต่ควรสร้างวิถีปฏิบัติ เป็นแบบอย่างที่ดี คุณธรรมกับความรู้ไม่ได้แยกชั้นกันอยู่

     9. การแก้ไขพฤติกรรมด้านลบ โดย 1) ให้รู้ตัว (เกิดอะไรขึ้น เธอรู้สึกอย่างไร) 2) ให้การเรียนรู้ (จะแก้ไขได้อย่างไร) 3) ให้การฝึกฝน ถ้ามีเด็กไม่ตั้งใจเรียน ครูชื่นชมเด็กที่ตั้งใจเรียน

     10. นำเด็กไปสู่ความจริงแท้ (เกิดมาทำไม) เพื่อปลดปล่อยให้เป็นอิสระจากความไม่รู้และเครื่องพันธนาการทั้งมวล มุ่งเน้นกระบวนการสร้างปัญญามากกว่าความเป็นเลิศทางวิชาการ

     11. สร้างหนทางให้เด็กมีโอกาสแก้ไขสิ่งต่างๆ ได้เสมอ ครูมีหน้าที่อำนวยการให้เด็กรักที่จะเรียนรู้ และเกิดการเรียนรู้ บอกเด็กว่า ไม่ว่าเธอจะเป็นอย่างไรครูยังรักและศรัทธาในตัวเธอ

     12. ไม่แสวงหาประโยชน์ใดๆ จากเด็ก

  13. การไม่ต้องการสิ่งใดๆ จากเด็ก แม้แต่การสักการะหรือการจดจำคือวุฒิภาวะสูงสุดของความเป็นครู

     “เครื่องมือเรียนรู้ของเด็กคือ PBL เครื่องมือเรียนรู้ของครูคือ PLC (กระบวนการพัฒนาครู 1. การเรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมองค์กร 2. เรียนรู้จากกันและกัน) ไม่มีสิ่งที่ดีที่สุด แต่ยังมีสิ่งที่ดีกว่า

    มีเพียงมนุษย์เท่านั้นที่จะสอนความเป็นมนุษย์ได้


ที่มา : สรุปเรียบเรียงโดย นายมานิต สิทธิศร (ศึกษาเพิ่มเติมจาก วิเชียร ไชยบัง. วุฒิภาวะของความเป็นครู”. โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา, 2556. 142 หน้า)

ภาพ ; https://www.facebook.com/Thaweesak-Chaimayo

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin