Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ อีสาน คนอีสาน ภาคอีสาน
+ ราชบัณฑิตยสภา ตอบข้อสงสัยการใช้วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย”
+ เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
+ 'สาสน์' 'สาส์น' และ 'สาร'
+ คำไทยที่มักเขียนผิดกันบ่อยๆ
อ่านทั้งหมด
+ รวมสูตรต่างๆ ในคำนวณ
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 13
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 12
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 11
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 10
อ่านทั้งหมด
+ ความสามารถด้านเหตุผล
+

ทดสอบทางวิชาการเหตุผล

+

ความสามารถพหุปัญญา

+

องค์ประกอบด้านสติปัญญา IQ (Intelligent Quotient

+ ความสามารถด้านเหตุผล
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ ทฤษฏีและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
+ 7 แนวโน้มการศึกษาทั่วโลกที่มุ่งเน้นบทเรียนนอกตำรา
+ การวัดผลประเมินผลตามความเป็นจริง (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้ของการเรียนรู้เพื่อชีวิต (สุทัศน์ เอกา)
+ คำไขหัวใจการศึกษา (สุทัศน์ เอกา)
อ่านทั้งหมด
9 พ.ย. 58
สถานศึกษา “จะทำอย่างไร ?” ถ้าโจทย์ “วิชาหน้าที่พลเมือง” เป็นเช่นนี้ (สุทัศน์ เอกา)
 

ภาพโดยสุทัศน์ เอกา

โจทย์..

          วิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเพิ่มเติม จัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการสู่กิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการอยู่แล้วโดยไม่เพิ่มชั่วโมงเรียนได้แก่กิจกรรมหน้าเสาธง, กิจกรรมกีฬาสี, กิจกรรมตามประเพณี, กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด เป็นต้น เพื่อปลูกฝังให้เกิดการปฏิบัติจนกลายเป็นกิจกรรมในชีวิตประจำวัน

          ไม่ยาก ถ้าคุณครูเข้าใจคำว่า บูรณาการ Integrated” อย่างแท้จริง เรียกว่า Integrating Intellectual..คือการเอาความรู้ในวิชาต่างๆ เข้ามา หลอมรวมกัน Assimilated.” ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เราเรียกผลที่เกิดจากการหลอมรวมกันนี้ว่า นวัตกรรม Innovation” เราสามารถนำไปปรับใช้เพื่อสร้างสรรค์งานประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆได้มากมาย รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เรียกว่าการบูรณาการเพื่อการเรียนและการสอน Integration to the teaching and learning” นั่นเอง

          การบูรณาการเพื่อการเรียนและการสอน Integration to the teaching and learning” คือการนำความรู้ อย่างแม่นยำ และชัดเจนอย่างที่สุดในเนื้อหานั้นๆ Precise and clearly in that content.” ในรายวิชาที่จะบูรณาการกัน เพื่อให้การเรียนการสอน เกิดคุณค่าตรงตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดมากยิ่งขึ้น
          โจทย์ของเราคือให้นำวิชาหน้าที่พลเมืองไปบูรณาการกับกิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนดำเนินการอยู่แล้วในที่นี้ ขอยกตัวอย่างการ นำเอาวิชาหน้าที่พลเมือง ไปบูรณาการกับวิชาลูกเสือ...

 

            เนื้อหาในวิชาหน้าที่พลเมือง มีดังนี้

          1.ส่วนที่ต้องสร้างให้เกิด สำนึกจากภายในจิตใจเช่น..หน้าที่ต่อตนเอง, หน้าที่ต่อสถาบันชาติ, หน้าที่ต่อสถาบันศาสนา, หน้าที่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์,หน้าที่ต่อครอบครัว. หน้าที่ต่อสังคม,หน้าที่ต่อประเทศชาติ เป็นต้น ฯลฯ..

          2.ส่วนที่เป็นสิทธิที่จะต้องเรียนรู้ เช่น สิทธิเด็ก, สิทธิของประชาชนคนไทย, สิทธิมนุษย์ชน ฯลฯ

          3.ส่วนที่เป็นระเบียบปฏิบัติ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ เป็นต้น


            เนื้อหาในวิชาลูกเสือ

          สำหรับวิชาลูกเสือ วัตถุประสงค์ของการลูกเสือ คือ สร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นจากภายในจิตใจของลูกเสือให้มีความ ซื่อสัตย์ เสียสละ และอุทิศตนเพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น ด้วยความรัก และความสามัคคี ดุจพี่น้องกันของลูกเสือทั่วโลก

          ในคำปฏิญาณ 3 ข้อ และกฎของลูกเสือ 10 ข้อ และบรรดา คติพจน์ต่างๆนั้น ล้วนปลุกเร้าให้ตัวของลูกเสือเองสร้างจิตสำนึกของความเป็นสุภาพบุรุษที่มีคุณค่า Awareness of a gentleman valuable.” ทั้งสิ้น มิได้มุ่งแต่ฝึก ระเยียบอย่างเดียว

          และนอกจากนั้น คุณครูควรจะ หาจุดร่วม joint Point” ของรายวิชาที่จะนำมาบูรณาการกัน ซึ่งมันมีอยู่แน่ๆ และถ้าหาพบ..การบูรณาการก็จะเกิดคุณค่ามากยิ่งขึ้น...ในการบูรณาการ วิชาหน้าที่พลเมือง กับวิชาลูกเสือ ก็คือ ระเบียบวินัยนั่นเอง ซึ่งแท้จริงแล้ว นี้เป็นคำสองคำ คือ คำว่า วินัย กับคำว่า ระเบียบ..

 

          ขอชี้แจงสักเล็กน้อย ดังนี้

          คำว่า วินัยหรือวินัยของตนเอง สิ่งนี้เป็น ความรู้สึกภายในจิตใจของตนเองการสร้างวินัยให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน ต้องใช้วิธี ฝึก และ อบรมจึงจะประสบความสำเร็จ..การฝึกนั้นต้องฝึกด้วย  กิจกรรมสำหรับปรับเปลี่ยนพฤติกรรม Activities for Behavior Change.” ซึ่งเราสามารถนำวิธีการของ B.F.Skinner มาปรับใช้เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน...ส่วนการอบรม ก็คือการได้รับฟังคำสอน และการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสำนึกอันดีงาม และมีคุณค่า นั่นเอง

          คำว่า ระเบียบ หรือกฎข้อบังคับ นั้นเป็น ข้อบังคับจากภายนอกบังคับให้คนปฏิบัติตาม เพื่อความผาสุกของสังคม และเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่นด้วย การสอนเรื่องนี้ก็คือการถ่ายโอนความรู้ด้วยการบอกให้ทราบ เพื่อการปฏิบัติ

          ท่านที่เคารพ...เราต้องหาทางสร้างวินัย อันเป็นจิตสำนึกในตัวผู้เรียนก่อน..ถ้าคนมีวินัยแล้ว..เขาก็สามารถปฏิบัติ ตามระเบียบ และสมัครใจปฏิบัติได้โดยง่าย..ดังนั้น บทลงโทษที่ตราไว้นั้น ก็แทบไม่จำเป็นต้องใช้...

          อ่านถึงตอนนี้ หากท่านย้อนกลับไปอ่านตอนต้น ก็จะมองเห็นลู่ทาง การออกแบบการเรียนการสอน Instructional design

          ในการนำวิชาหน้าที่พลเมือง เรื่องใดข้อใด มาบูรณาการกับ วิชาลูกเสือเรื่องใด In the matter of the Civic study to integrate with Scouts subject matter ได้ค่อนข้างชัดเจนแล้ว

          และท่านจะมองเห็นแนวทางชัดเจนขึ้น เมื่อท่านออกแบบการเรียนการยอนด้วยตนเองจริงๆ

          การวัดผลประเมินผล วิชาหน้าที่พลเมือง ต้องใช้วิธีที่เรียกว่า Grading Assessment นั้นคือ การให้เกรด 0,1,2,3,4,ตามแนวทาง การวัดทักษะ The skills test” แบบ Rubric assessment เพราะเหตุที่ วิชาหน้าที่พลเมือง เป็นรายวิชาเช่นเดียวกับวิชาอื่นๆ แต่ไม่มีในตารางสอน หรือเป็นคาบการสอน แต่โรงเรียนต้องสอน เพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของพลเมืองเป็นวิชาบังคับ..จึงต้องมี เกรดการเรียนด้วย

          และขอเรียนว่า คุณครูสามารถนำวิชาหน้าที่เพลเมือง ไปบูรณาการได้กับทุกรายวิชา ขึ้นอยู่กับการร่วมกัน ระดมความคิด Brainstorming” ของคณะอาจารย์ภายในโรงเรียน ทั้งการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล ครับ***

 

ด้วยความรัก ห่วงใย และปรารถนาดี

สุทัศน์ เอกา..........................บอกความ

ที่มา : https://www.facebook.com/sutat.eaka

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin