Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ อีสาน คนอีสาน ภาคอีสาน
+ ราชบัณฑิตยสภา ตอบข้อสงสัยการใช้วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย”
+ เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
+ 'สาสน์' 'สาส์น' และ 'สาร'
+ คำไทยที่มักเขียนผิดกันบ่อยๆ
อ่านทั้งหมด
+ รวมสูตรต่างๆ ในคำนวณ
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 13
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 12
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 11
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 10
อ่านทั้งหมด
+ ความสามารถด้านเหตุผล
+

ทดสอบทางวิชาการเหตุผล

+

ความสามารถพหุปัญญา

+

องค์ประกอบด้านสติปัญญา IQ (Intelligent Quotient

+ ความสามารถด้านเหตุผล
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ ทฤษฏีและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
+ 7 แนวโน้มการศึกษาทั่วโลกที่มุ่งเน้นบทเรียนนอกตำรา
+ การวัดผลประเมินผลตามความเป็นจริง (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้ของการเรียนรู้เพื่อชีวิต (สุทัศน์ เอกา)
+ คำไขหัวใจการศึกษา (สุทัศน์ เอกา)
อ่านทั้งหมด
9 พ.ย. 58
แนวทางการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ (สุทัศน์ เอกา)
 

ภาพโดยสุทัศน์ เอกา

แนวทางการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ “A Systematic Approach for Making Decisions”

          คุณครูที่เคารพ.."ขอได้ปลูกฝังการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ" นี้ ให้กับนักเรียนของท่านตามวุฒิภาวะของพวกเขา..ท่านจึงสบายใจได้ว่า ศิษย์ของท่าน มีสิ่งที่ดีที่สุดเกิดขึ้นในตัวเขาอย่างหนึ่งแล้ว...

          ความล้มเหลวในชีวิตจริงของคนเรานั้น เป็นผลมาจากความผิดพลาดในการเลือกแนวทางที่ดีที่สุดของการตัดสินใจเพราะพวกเขาได้มองข้ามปัจจัยสำคัญ “Key factors”ในกระบวนการการตัดสินใจในเรื่องนั้นๆ

          โดยกระบวนการคิดและไตร่ตรองมองหาเหตุผล โยนิโสมนสิการ หรือ การคิดวิเคราะห์ Critical thinking” จะเป็นองค์ประกอบสำคัญ ที่จะสามารถช่วยให้ท่านผ่านพ้นอุปสรรคและความล้มเหลวไปได้ อย่างคุ้มค่า

 

          ขอได้โปรดพิจารณาปัจจัยสำคัญ 7 ประการ ดังนี้

          1. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการตัดสินใจ Creating an environment conducive to the decision.

          สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดสินใจ สิ่งแรกคือ จิตใจของท่านเองที่ต้องอยู่ในสภาพ สงบ เยือกเย็น และใสสะอาดสภาพเช่นนี้ทำให้ท่านสามารถมองเห็น ฝูงปลา เต่า และสรรพสิ่งที่อยู่ในน้ำนั้น..อย่างที่สองได้แก่ ความสัปปายะแห่งสถานที่คือความสุข สงบ ของธรรมชาติรอบข้างนั่นเอง

          2. ตรวจสอบสถานการณ์ในรายละเอียด Check the details

           รายละเอียดในที่นี้ คือ ข้อมูลของสิ่งที่ต้องตัดสินใจ Data and Information to be decided” ที่ต้องมีไว้รอบด้าน เพื่อเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ

          3. เลือกเอาทางเลือกที่ดีที่สุด Choose the best option.

          ทางเลือกที่ดีที่สุด คือ ทางเลือกที่มีข้อมูลสนับสนุนที่มีคุณค่ามากที่สุด The most valuable information to support

          4.ตรวจสอบทางเลือก Explore the options.

          ทางเลือก คือ ทางที่ท่านต้อง ตัดสินใจทำ หรือแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง Decide and act out

          5.ปรับใช้ทางเลือกที่ดีที่สุด Deploying the best choice.

          เมื่อตัดสินใจทำ หรือแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ท่านต้อง ปรับใช้ Deploy” ให้เหมาะกับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อม เราเรียกสิ่งนี้ว่าสภาวการณ์ Situation”

          6. ประเมินแผนของคุณ Evaluate your plan.

             ประเมิน คือ การวัดคุณค่า แล้วปรับแก้ให้ให้เกิดคุณค่าสูงสุด Assessment is to measure the value and then adjusted to achieve maximum value.

          7. ตัดสินใจ และดำเนินการ Decision and action

             ท่านที่เคารพ..พระพุทธศาสนาสอนเราว่า ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จแล้วด้วยใจ ดังได้อธิบายมา ด้วยประการฉะนี้..แล.ฯ..

 

สุทัศน์ เอกา....................บอกความ

ที่มา : https://www.facebook.com/sutat.eaka

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin