Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ อีสาน คนอีสาน ภาคอีสาน
+ ราชบัณฑิตยสภา ตอบข้อสงสัยการใช้วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย”
+ เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
+ 'สาสน์' 'สาส์น' และ 'สาร'
+ คำไทยที่มักเขียนผิดกันบ่อยๆ
อ่านทั้งหมด
+ รวมสูตรต่างๆ ในคำนวณ
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 13
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 12
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 11
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 10
อ่านทั้งหมด
+ ความสามารถด้านเหตุผล
+

ทดสอบทางวิชาการเหตุผล

+

ความสามารถพหุปัญญา

+

องค์ประกอบด้านสติปัญญา IQ (Intelligent Quotient

+ ความสามารถด้านเหตุผล
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ ทฤษฏีและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
+ 7 แนวโน้มการศึกษาทั่วโลกที่มุ่งเน้นบทเรียนนอกตำรา
+ การวัดผลประเมินผลตามความเป็นจริง (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้ของการเรียนรู้เพื่อชีวิต (สุทัศน์ เอกา)
+ คำไขหัวใจการศึกษา (สุทัศน์ เอกา)
อ่านทั้งหมด
9 พ.ย. 58
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 4 (สุทัศน์ เอกา)
 

ภาพโดยสุทัศน์ เอกา

จึงส่งคำเตือน กระทรวงศึกษาธิการว่า อย่าหลงประเด็น

          กราบเรียนมายัง ศธ, สพฐ.,เขตพื้นที่การศึกษา., และ หัวหน้าสถานศึกษา..ว่าอย่าหลงประเด็นในเรื่อง ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ดูอีกสักครั้ง

          การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ คือ ปรัชญาการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 นั้นถูกต้อง..แปลความได้ว่า Teach less..Learn more

          Teach less หมายความว่า บอกแต่น้อยเพียงเพื่อให้ผู้เรียนสามารถไปหาความรู้เอาจากประสบการณ์ ที่เรียกว่า Experiential learning ซึ่งอาจเป็น สถานการณ์ต่างๆ Situation, เหตุการณ์ Event, ปรากฏการณ์ Phenomenon,เรียนรู้จากสถานประกอบการ, สถานที่ และอื่นๆ..หรือประสบการณ์ที่ครูจัดให้เรียนรู้ ตามเนื้อหาในบทเรียน ที่เรียกว่า กิจกรรมการเรียนรู้ Learning activity” หรือกิจกรรมอื่นๆที่เสริมสร้าง ทักษะ Skill” ด้านต่างๆ เช่นเรื่องของภาษาอังกฤษ เป็นต้น

          ดังนั้น ครูแห่งศตวรรษที่ 21.จึงเป็นยิ่งกว่าครูผู้บอกความรู้เท่านั้น It was more than a teacher who impart knowledge.” เพราะเขาเป็นทั้งโค้ช ทั้งครู เป็นพี่เลี้ยง เพื่อน และแม้กระทั่งเป็นพ่อแม่คนที่สองขอศิษย์

          ดังนั้น ศธ.,สพฐ.,เขตพื้นที่การศึกษา., และ สถานศึกษา ต้องเข้าใจเบื้องต้นเสียก่อนว่า การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21.นั้นผู้เรียนจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ Active Participation” อย่างน้อยที่สุด 3 ประการ หรือ เรียกว่า 3 กิจกรรมแห่งการเรียนรู้ “The three learning activities” การเรียนรู้จึงจะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์ และได้ผลตามทันประเทศต่างๆใน AEC. ดังนี้ คือ  

          1.การเรียนรู้ส่วนบุคคล Personal learning

          คนแต่ละคน จะต้อง มีปัญญาเป็นของตนเอง Own intelligence” ซึ่งสร้างได้ด้วยประสบการณ์ส่วนตัว “This can create with personal experience” เรียกว่า ทุกคนต้องผ่านประสบการณ์ Learning by doing มาแล้ว จึงจะมีปัญญาเป็นของตนเองได้ และมีคุณสมบัติ คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น นั่นเอง

          2. การเรียนรู้แบบกลุ่ม Group learning

          การเรียนแบบกลุ่มการเรียนรู้ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม เรียนรู้จากสังคมที่เรียกว่า Social Negotiation จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทักษะชีวิต Life Skill เพื่อความเป็นอยู่ที่ผาสุกในสังคม เรียนรู้การช่วยเหลือเกื้อกูล Cooperative learning เรียนรู้การนำเสนอ กล้าปฏิเสธ และการยอมรับในสิ่งที่มีคุณค่ากว่าและหลอมรวมความคิดเพื่อสร้างสรรค์สังคมแห่งความสุข เรียกว่า การเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร้าง นวัตกรรม Innovation” ที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคม “Collaborative learning to create innovations that benefit society.” ดังนี้ เป็นต้น

 

          3. การทำให้เกิดความชำนาญ Skill practice

          การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 คือการเรียนรู้ชนิดที่ผู้เรียนสามารถสร้างปัญญาของตนเอง Learner can create their own intelligence.” คนที่มีปัญญา คือ คนที่มีคุณสมบัติ คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น ทักษะมีความจำเป็นสำหรับ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา ศิลปะ การอาชัพ ฯลฯ..

 

          การเรียนรู้ทั้ง 3 รูปแบบนี้ จะไม่มีคำว่า ความรู้ท่วมหัว แต่เอาตัวไม่รอดอีกต่อไป

          ขอได้โปรด พิจารณาหลักเกณฑ์ การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ดังนี้

          ชั้นประถาศึกษา
          เวลาเรียนไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง/ปี...เรียน 8 กลุ่มสาระ 840 ชั่วโมง/ปี..วิชาเพิ่มเติม 40 ขั่วโมง/ปีรวมเป็น 880 ชั่วโมง/ปี หรือ เรียนในห้องเรียน 22 ชั่วโมง/สัปดาห์..กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนที่เหลือ 8-13 ชั่วโมง/สัปดาห์

          ชั้นมัธยมต้น
          เวลาเรียน ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง/ปี..เรียน 8 กลุ่มสาระ 880 ชั่วโมง/ปี..วิชาเพิ่มเติม 200 ชั่วโมง/ปี..รวมเป็น 1,080 ชั่วโมง/ปี หรือ เรียนในห้องเรียน 27 ชั่วโมง/สัปดาห์..กิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียนในชั่วโทงที่เหลือ 8 ชั่วโมง/สัปดาห์

 

          ท่านที่เคารพ ผู้เขียน มองเห็นความจำเป็นในการส่งคำเตือน มายัง สพฐ., เขตพื้นที่การศึกษา, และสถานศึกษาว่า ควรจัดทำตารางเรียนตารางสอนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่เป็นไปตามรูปแบบของการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21”

          เราไม่ควรนำตารางสอนเก่ามาดัดแปลง หรือลดเวลาการเรียนรู้ลงโดยไม่ยึดหลักการ และรูปแบบของการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 หรือ Constructivist approach” ว่า..ลดเวลาเรียน “Teach less”นั้น ทำอย่างไร..เพื่ออะไร..และการเพิ่มเวลารู้ “Learn more” นั้น ตองทำอย่างไร เพื่ออะไร ?

 

          ท่านที่เคารพหากเกิดมีความมักง่ายในการจัดการเรียนการสอนเกิดขึ้นในกระบวนการจัดดาร เรียนการสอน Process of learning management”..เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพียงอย่างเดียว ย่อมเกิดผลเสียในการสร้างคุณสมบัติอันพึงปรารถนาของผู้เรียน เพราะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21.คือ Experience learning หรือ Learning by doing นั้น กระบวนการเรียนรู้ต้องประกอบด้วย 3 องค์ประกอบของการเรียนรู้จึงจะได้ผล คือ

          1.การเรียนรู้ส่วนบุคคล Personal learning

          2.กลุ่มการเรียนรู้ Group learning หรือ การเรียนรู้แบบระดมความคิด การเรียนรู้แบบช่วยเหลือเกื้อกูล และการเรียนรู้ร่วมกัน Brainstorming, Cooperative and Collaborative learning…และ

          3.การฝึกทักษะ Skill practice นั่นเอง

          การเรียนรู้นั้น "เป็นกระบวนการ Process" เปรียบเหมือนท่อน้ำประปา หากถูกยกเลิก หรือตัดขาดตอนใดตอนหนึ่ง น้ำจะไหลเข้าสู่บ้านเรือน เข้าไปเก็บอยู่ในภาชนะใช้สอยได้อย่างไร ขอท่านได้โปรดพิจารณาด้วย

          มิฉะนั้น การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ อันเป็นการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง อาจไร้ผล

 

สุทัศน์ เอกา........................บอกความ

ที่มา : https://www.facebook.com/sutat.eaka

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin