Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ อีสาน คนอีสาน ภาคอีสาน
+ ราชบัณฑิตยสภา ตอบข้อสงสัยการใช้วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย”
+ เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
+ 'สาสน์' 'สาส์น' และ 'สาร'
+ คำไทยที่มักเขียนผิดกันบ่อยๆ
อ่านทั้งหมด
+ รวมสูตรต่างๆ ในคำนวณ
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 13
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 12
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 11
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 10
อ่านทั้งหมด
+ ความสามารถด้านเหตุผล
+

ทดสอบทางวิชาการเหตุผล

+

ความสามารถพหุปัญญา

+

องค์ประกอบด้านสติปัญญา IQ (Intelligent Quotient

+ ความสามารถด้านเหตุผล
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ ทฤษฏีและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
+ 7 แนวโน้มการศึกษาทั่วโลกที่มุ่งเน้นบทเรียนนอกตำรา
+ การวัดผลประเมินผลตามความเป็นจริง (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้ของการเรียนรู้เพื่อชีวิต (สุทัศน์ เอกา)
+ คำไขหัวใจการศึกษา (สุทัศน์ เอกา)
อ่านทั้งหมด
9 พ.ย. 58
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้3 (สุทัศน์ เอกา)
 

ภาพโดยสุทัศน์ เอกา

บทสรุป ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ทั้งวัน

          8.00-8.30 กิจกรรมหน้าเสาธง

          การเข้าแถวร้องเพลงชาติหน้าเสาธง Every morning ceremonial flag pole การสวดมนต์ แผ่เมตตา และฟังการอบรมบ่มเพาะความดีงาม  5 นาทีทุกวันทำการ ใช้คำพูดเชิงบวก หรือ Positive remarks เสริมกำลังใจ Encouragement,ให้ความหวัง หรือ Give Hope ในการปฏิบัติตนเป็นคนดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ถ้าไม่มีสนามหน้าเสาธงให้ใช้หน้าห้องเรียน..Home Room แทนกันไม่ได้ เพราะ Home Room มีไว้เพื่อชี้แนะหรือนัดหมายเป็นรายห้อง..และการอบรมในห้องประชุมสุดสัปดาห์ ก็เป็นการอบรมกรณีพิเศษ เช่น การเชิญวิทยากรจากภายนอก เป็นต้น

          การอบรมหน้าเสาธงเพียง 5 นาที นี้เป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงเรียนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงด้วยข้อแก้ตัวใดๆและถ้าโรงเรียนนั้น มีรองผู้อำนวยการ ก็ควรจัดตาราง การอบรมหน้าเสาธง ในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ของตน ที่มีการบูรณาการเนื้อหา กับฝ่ายต่างๆแล้ว”..ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ละเลย และ บกพร่องในกิจกรรมนี้ ยากโรงเรียนของท่านจะประสบความสำเร็จ ในด้านวิชาการ และ Life Skill” ของนักเรียน

          นี้เป็นการประยุกต์ใช้จิตวิทยาการศึกษา Educational Psychology” ที่มีความสำคัญยิ่งในการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ที่คณะผู้บริหารสถานศึกษาควรทำความเข้าใจให้กระจ่าง

 

          8.30-11.30 จัดให้มีการเรียนวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ เรียนเนื้อหาสาระภาควิชาการ  มีข้อเสนอแนวทางการเรียนรู้ดังนี้

          1. คุณครูออกแบบ การเรียน และ ออกแบบการสอนด้วยหลักการ Backward Design และถือหลัก Teach less..Learn more อันเป็นหัวใจการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21

          2. เป็นรูปแบบการเรียน Personal learning by doing ด้วยวิธีการ Cognitive Constructivism approach คือ การเรียนรู้ส่วนบุคคล เรียนรู้ด้วยตนเอง ใช้หนังสือเรียนเป็น แหล่งเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสำรวจข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ..ส่วนคุณครู สร้างแรงจูงใจนำเข้าสู่บทเรียน เร้าความสนใจ และหาทางให้นักเรียนแสดงความรู้เดิม Prior Knowledge”ออกมา คุณครูสร้างสะพานเพื่อเชื่อมความรู้ใหม่..ครูสังเกตชั้นเรียน เสริมศักยภาพการเรียนรู้ Scaffolding หากจำเป็น บันทึกไว้เพื่อวิจัยชั้นเรียนต่อไป

 

          12.30-14.30 จัดให้มีการเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาคปฏิบัติและหรือจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่จัดเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ภาคบังคับตามหลักสูตร มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

          1. เป็นการเรียนแบบกลุ่ม Group learning โดยแบ่งกลุ่มการเรียนกลุ่มละ 3-5 คน เรียนแบบช่วยเหลือเกื้อกูล และมีการเรียนรู้ร่วมกัน “cooperative and Collaborative learning” การเรียนแบบนี้ สมาชิกแต่ละคนนำเสนอข้อมูลของตน มีการชี้แจงเพื่อการยอมรับ หรือปฏิเสธ มีการสอบถาม และตรวจสอบจากแหล่งวิชา จนได้ข้อสรุป แล้วนำมา เรียบเรียงใหม่ Rewrite” เป็นเนื้อหาที่ได้จากข้อสรุปของทุกคน เรียกว่า นวัตกรรม Innovation”..ทุกๆกลุ่ม มีหน้าที่ นำเสนอ Presentation” คุณครู และ เพื่อนๆร่วมชั้นสามารถซักถามเพื่อความกระจ่างชัดของเนื้อหาในระหว่างการนำ เสนอนั้น

          2. คุณครูสรุปเนื้อหาเพื่อทุกคนจดบันทึกลงสมุด ด้วยลายมือของตนเอง

          3. เวลา และเนื้อหา ที่ใช้ในการเรียนรู้สามารถยืดหยุ่นได้ “Flexibility” ตามความจำเป็นและเหมาะสม

          4. ใช้เป็นช่วงเวลาของการ ฝึกทักษะ Skill” ที่ต้องการได้ทุกขนิด

          14.30-15.30 จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ข้อเสนอแนะ

          เป็นการเรียนรู้ด้วย กิจกรรมอิสระ Activities to meet the needs of learners.” ซึ่งมีอยู่หลายอย่าง ที่คุณครูสามารถนำมา ออกแบบกิจกรรม Design Activity” ซึ่งเป็นที่สนใจผู้เรียนได้ ทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น ลูกเสือกองร้อยพิเศษบริการสังคม, ชมรมพิทักษ์ผู้บริโภค, กู๊กขั้นเทพ ฯ...หรือ อาจนำกิจกรรมนันทนาการมา ปรับใช้สร้างกิจกรรมเช่น

          กีฬา และการละเล่น เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล ตะกร้อ แบดมินตัน หมากรุก ฯลฯ

          ศิลปหัตถกรรม เช่นงานฝีมือ งานประดิษฐ์ ตัดเย็บเสื้อผ้า งานวาดรูป ถ่ายภาพ VDO ฯลฯ.

          ดนตรี นาฏศิลป์ การแสดง และกิจกรรมบันเทิง เพลงพื้นบ้าน ขับรอง แต่งเพลง ฯลฯ

          กิจกรรมทางภาษา เช่นหัด ฟัง-พูดภาษาอังกฤษหัดแต่ง โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน หัดเขียนเรื่องสัน นิยาย บทความ อภิปราย โต้วาที ฯลฯ..

          กิจกรรมทางสังคม กิจกรรมอาสาสมัคร กิจกรรมทางวัฒนธรรม..ฯลฯ เป็นต้น 

          การบริหารจัดการช่วงเวลา 14.30-15.30 น.กับเนื้อหาที่หลากหลาย

          ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารโรงเรียน และคณะครูทุกท่านร่วมมือกันระดมความคิด ช่วยเหลือเกื้อกูล และเรียนรู้ร่วมกัน Brainstorming, Cooperative and Collaborative”เพื่อให้สามารถ บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ Quality Management” ในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ Creation of a learning society.”ที่มีคุณค่าต่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21.”

          การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นี้ โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ชุมชน สังคม และผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันในการ สร้างองค์ความรู้วิชาชีพ รักษาศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไปได้ด้วย

 

สุทัศน์ เอกา.........................บอกความ

ที่มา : https://www.facebook.com/sutat.eaka

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin