Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ อีสาน คนอีสาน ภาคอีสาน
+ ราชบัณฑิตยสภา ตอบข้อสงสัยการใช้วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย”
+ เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
+ 'สาสน์' 'สาส์น' และ 'สาร'
+ คำไทยที่มักเขียนผิดกันบ่อยๆ
อ่านทั้งหมด
+ รวมสูตรต่างๆ ในคำนวณ
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 13
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 12
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 11
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 10
อ่านทั้งหมด
+ ความสามารถด้านเหตุผล
+

ทดสอบทางวิชาการเหตุผล

+

ความสามารถพหุปัญญา

+

องค์ประกอบด้านสติปัญญา IQ (Intelligent Quotient

+ ความสามารถด้านเหตุผล
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ ทฤษฏีและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
+ 7 แนวโน้มการศึกษาทั่วโลกที่มุ่งเน้นบทเรียนนอกตำรา
+ การวัดผลประเมินผลตามความเป็นจริง (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้ของการเรียนรู้เพื่อชีวิต (สุทัศน์ เอกา)
+ คำไขหัวใจการศึกษา (สุทัศน์ เอกา)
อ่านทั้งหมด
9 พ.ย. 58
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 2 (สุทัศน์ เอกา)
 

ภาพโดยสุทัศน์ เอกา

          เราจะ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ภาควิชาการ ได้อย่างไร

          ไม่ยากอย่างที่คิด อ่านบทความนี้อย่างช้าๆ..แล้วลองปฏิบัติตาม ท่านจะพบ ความกระจ่างแจ้งในวิชาชีพครูด้วยตัวท่านเอง***

          หลักการสำคัญ ในการออกแบบการเรียนการสอน Learning and Teaching Designing” ด้วย Backward Design นั้น มีเรื่องสำคัญที่ต้องคำนึงถึง 3.เรื่อง คือ 

          1. Identify desired results ระบุถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ  ว่าอะไรคือสิ่งที่นักเรียนควรรู้ ควรเข้าใจ และสามารถทำได้..มีเนื้อหาอะไรบ้างที่มีคุณค่าควรทำความเข้าใจกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการนั้น..จะ ต้องทำอย่างไร..กำหนดบทบาทของครู กำหนดบทบาทของนักเรียน ในการออกแบบวางแผนการสอนในแต่ละเรื่องไว้ด้วย..

          ผลลัพธ์ที่ต้องการ หรือวัตถุประสงค์ที่เป็น นามธรรม หรือ ค่อนข้างเป็นนามธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้น ให้นำมาพินิจพิเคราะห์ถึงสิ่งที่ต้องการจริงๆ นำมาแปรเป็นรูปธรรมให้หมด แล้วสร้างเหตุ คือ กิจกรรม ที่นำไปสู่ผลที่ต้องการกำกับทิศทางการเรียนการสอน ด้วย ตัวชี้วัด Indicator” ดังนี้แล้ว การเรียนการสอน ก็ย่อมประสบความสำเร็จ โดยไม่หลงทิศทางอย่างแน่นอน 

          2. Determine acceptable evidence พิจารณาหลักฐานที่ได้รับการยอมรับ ทำอย่างไรเราจึงจะทราบว่านักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ..และ มีอะไรบ้าง ที่จะบอกให้เราทราบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และมีผลสัมฤทธิ์ตามที่ต้องการจริงๆ.. ในการเรียนแบบ Learning by Doing เรียกสิ่งที่ต้องการนี้ว่า ตัวชี้วัด หรือ Indicators นั่นเอง..

          เช่น เมื่อเรียนขับรถก็ขับรถเป็นและเคารพกฎจราจร เรียนดนตรี ก็เล่นดนตรีได้ เรียนภาษาอังกฤษ ก็พูดและเขียนภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้จริงๆ เรียนลูกเสือแล้ว ก็สามารถปรับพฤติกรรมของตนให้มีประโยชน์ มีจิตใจสร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ฯลฯ ดังนี้ เป็นต้น 

          3. Plan learning experiences and instruction. วางแผนประสบการณ์การเรียน และวางแผนการสอน ว่า What enabling knowledge and skills will students need in order to perform effectively and achieve desired results? What activities, sequence, and resources are best suited to accomplishing our goals? ..เพื่อทำให้เกิดความรู้แท้จริง ..นักเรียนจะต้องทำกิจกรรมอะไรบ้าง ทำอย่างไร ตามลำดับก่อนหลัง”...มีแหล่งเรียนรู้ หรือ Learning resources ที่ดีที่สุดอะไรบ้าง สำหรับนักเรียน เพื่อ สร้างประสบการณ์การเรียนรู้ Experience Participation ด้วยวิธีการเรียนแบบ Learning by Doing  

          ดังนั้น..กระบวนการเรียนการสอน หรือ Learning Process สำหรับศตวรรษที่ 21. จะเป็นดังนี้นะครับ

          1. ออกแบบการเรียนการสอนด้วย Backward Design ตามวิธีการทั้ง 3 ข้อข้างต้น

          2. วางแผนการสอน หรือ Lesson Plans ตามที่ได้ออกแบบ Designed ไว้แล้ว โดยหลักการ ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือ Learner Centered หรือ Child Centered”

          3. ดำเนินการเรียนการสอน ด้วยวิธี Learning by Doing ทุกขั้นตอนของกระบวนการ..คือ ตั้งแต่ Exploring from Textbook ไปจนถึง Collaborative จนได้ Innovation ถึง Presentation และรับ Feedback เพื่อการปรับปรุงเลยนะครับ..

          หนังสือเรียนยังคงเป็นหลักที่ใช้ในการ ให้ผู้เรียนสำรวจค้นหาข้อมูล Data หรือ Information” เพื่อเข้ากระบวนการ Learning by Doing 

          รูปแบบกระบวนการ Learning by Doing เป็นดังนี้

          1. ให้นักเรียนทุกคนสำรวจตรวจสอบและเก็บข้อมูลทุกด้านแล้วบันทึกไว้เป็นข้อๆ Collect data, Gather information,

          2. ครูวิจารณ์ และเสนอแนะการสำรวจ Exploring ที่คลอบคลุมทุกดาน หรือการหาข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล

          3. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อย 3-5 คน เพื่อการ Brainstorming เรียนรู้จากกลุ่มด้วยวิธี Cooperative and Collaborative Learning มีการนำเสนอข้อมูลของตน สมาชิกของกลุ่มโต้แย้ง หรือยอมรับ และยืนยันความถูกต้อง เรียบเรียงใหม่ หลอมรวมข้อมูลของแต่ละคนเป็นอันเดียวกันเรียกว่า การสร้าง นวัตกรรม หรือ Innovation”ของกลุ่ม

          4. ทุกกลุ่มนำเสนอ Innovation หรือ ผลงานนวัตกรรมของกลุ่มตน

          5. ครู, นักเรียนในชั้น ทำหน้าที่ Feedback เพื่อความกระจ่างชัดถูกต้องตามความเป็นจริง

          6. คุณครูสรุปบทเรียน หรือ Summarizing

          7. นำไปสู่การแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

          กระบวนการเรียนการสอนทั้ง 3.ข้อนี้เป็นภารกิจสำคัญ Important Mission” ของคุณครูทุกท่านที่ตั้งใจยกระดับการเรียนรู้ของเยาวชนไทย เพราะเหตุว่า

          การเรียนการสอนโดย ไม่มีการออกแบบและวางแผนการสอน No design and planning instruction.” ก็เหมือนกับการเดินทางที่ไร้จุดหมาย และการสอนที่ไร้หลักวิชาครู ก็ไม่ต่างอะไรกับนักมวยที่ไม่เป็นมวย แล้วขึ้นไปชกบนสังเวียนแบบวัดดวง เกรงว่าจะกลายเป็นตัวตลกที่น่าสมเพชเวทนาเสียเปล่าๆ

          มนุษย์เรียนรู้สิ่งต่างๆได้เพราะ ความประทับใจ Impression”..ดังนั้น หน้าที่ของคนเป็นครู คือ สร้างความประทับใจ Make an Impression” แก่ศิษย์ จนต้อง ดิ้นรน Flounder”เพื่อให้ได้ความรู้นั้นมา

          เมื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้เรียนได้..ก็เหมือนกับ คุณครูประสบความสำเร็จไปแล้วส่วนหนึ่งที่เหลือนั้น เป็นการ Learning by Doing และวัดผลตามสภาพที่เป็นจริง Authentic Assessment ที่เรียกว่า Rubric assessment นั่นเอง

 

สุทัศน์ เอกา......................บอกความ

ที่มา : https://www.facebook.com/sutat.eaka

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin