Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ อีสาน คนอีสาน ภาคอีสาน
+ ราชบัณฑิตยสภา ตอบข้อสงสัยการใช้วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย”
+ เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
+ 'สาสน์' 'สาส์น' และ 'สาร'
+ คำไทยที่มักเขียนผิดกันบ่อยๆ
อ่านทั้งหมด
+ รวมสูตรต่างๆ ในคำนวณ
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 13
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 12
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 11
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 10
อ่านทั้งหมด
+ ความสามารถด้านเหตุผล
+

ทดสอบทางวิชาการเหตุผล

+

ความสามารถพหุปัญญา

+

องค์ประกอบด้านสติปัญญา IQ (Intelligent Quotient

+ ความสามารถด้านเหตุผล
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ ทฤษฏีและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
+ 7 แนวโน้มการศึกษาทั่วโลกที่มุ่งเน้นบทเรียนนอกตำรา
+ การวัดผลประเมินผลตามความเป็นจริง (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้ของการเรียนรู้เพื่อชีวิต (สุทัศน์ เอกา)
+ คำไขหัวใจการศึกษา (สุทัศน์ เอกา)
อ่านทั้งหมด
9 พ.ย. 58
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 1 (สุทัศน์ เอกา)
 

ภาพโดยสุทัศน์ เอกา

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ต้องทำอย่างไร

          กราบเรียน ท่านผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู อาจารย์ ที่เคารพทุกท่าน
          ปิดภาคเรียนนี้ ท่านต้องทุ่มเทจิตใจและร่างกาย ทำงานหนักที่จำเป็นต้องทำ ให้เสร็จสิ้น และมีคุณภาพทันตามกำหนดเวลาเปิดภาคเรียนหน้าดังนี้ครับ
          1.จัดทำโครงสร้างเวลาเรียน โครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา
          เรื่องนี้มีความสำคัญยิ่งที่ต้องดำเนินงานเป็นขั้นตอน เริ่มตั้งแต่คุณครูในแต่ละหมวด/ฝ่าย/งาน พิจารณาเนื้อหาของหลักสูตร ปรับหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน เวลาเรียนที่ต้องการซึ่งสามารถ ยืดหยุ่นได้ ตามลักษณะของเนื้อหา กิจกรรม และรูปแบบการเรียนรู้ According to the nature of the content, activity and style of learning” เพื่อนำไปจัดทำตารางเรียน และออกแบบการเรียนการสอน ออกแบบกิจกรรมหรือคัดเลือกกิจกรรมที่เหมาะสม และสอดคล้องต้องกันกับกระบวนการเรียนรู้ Conform to the learning process.คุณภาพของการเรียนการสอนจึงจะสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด
          เพียงแค่นี้ท่านก็อาจมองเห็นภาพของความโกลาหล ของการสั่งการในรูปแบบที่อาศัยความเด็ดขาดทางกายภาพ และการสั่งการทางการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องของ จิตวิญญาณมันเป็นคนละเรื่อง และการตอบสนองทันทีโดยขาดวิจารณญาณนั้น มันจะส่งผลกระทบต่อการศึกษาไปอีกนาน
          2.จัดทำตารางเรียน, ทำการคัดเลือก กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้,
          ท่านที่เคารพ คนที่ไม่เคยเป็นครู และคนที่ ไม่พยายามศึกษาให้ทันโลกของการเรียนรู้ยุคปัจจุบันจะไม่มีวันเข้าใจถึง วิธีการ และเวลาที่ต้องใช้ไปในการสร้างคนให้ คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาได้ นั้น ไม่สามารถทำได้ด้วย คำสั่งให้เป็นไปตามปากมันต้องใช้เวลาเตรียมการอย่างรอบคอบในการบริหารการศึกษา..ดังที่เราเคยขอร้องว่า...”ให้เลื่อนการลดเวลาเรียนออกไปก่อน อย่างน้อยที่สุด ไปดำเนินการในปีการศึกษาหน้า ก็ยังไม่สาย..แต่ สพฐ ก็ไม่เคยรับฟังและไม่นำไปคิดพิจารณาในช่วงที่มีสติสัมปชัญญะครบบริบูรณ์***
          3.ปฏิบัติตามภาระงาน และกิจกรรม,
          เรื่องของการปฏิบัติตามภาระงาน และกิจกรรมนี้ คือ  การกระทำ ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน อันเป็น “”หัวใจหลักของการปฏิรูปการศึกษา The core of education reform” เลยทีเดียว เพราะมันคือ กระบวนการเรียนรู้ Learning process” ที่ครูทั้งโรงเรียนจะต้อง Brainstorming, Cooperative and Collaborative ภายในโรงเรียนของตนอย่างแจ่มแจ้ง แล้วจึงร่วมมือกันเขียนเป็นนวัตกรรม Innovation และทิศทางการเรียนการสอนแบบเดียวกันโดยตลอด..ซึ่งมันเป็นงานที่ต้องใช้เวลา ในเรื่องการออกแบบและวางแผนการเรียนการสอน Design and planning of instruction ทั้งของโรงเรียนและของคุณครูแต่ละคน
          4.วิจัย ติดตาม และประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้
          ท่านที่เคารพ..การวิจัยทางการศึกษาของไทย ไปไม่รอด และไม่เคยนำมาใช้แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาเพื่อยกระดับการศึกษาของชาติได้อย่างเป็นชิ้นเป็นอันเพราะอะไรหรือ ?...ตอบง่ายๆ ก็เพราะว่า มันได้ข้อมูลที่นำมาวิจัยนั้น ไม่ตรงกับความเป็นจริท่านทั้งหลายคงเคยได้รับ ซองคำถามเพื่อการวิจัยมาแล้วคนละหลายๆซอง..เป็นเรื่องที่น่าสงสารประเทศไทยเป็นที่สุด..ที่คนบางกลุ่มกล้าใช้ข้อมูล ยกเมฆในการทำวิจัย
          สำหรับการประเมินผล เป็นเกรด 1,2,3,4, ที่เรียกว่า scoring rubric ที่คุณครูอาจารย์ทุกท่านคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว และเป็นอย่างเดียวกันกับ การวัดผลตามความเป็นจริง หรือ Authentic assessment นั่นเอง
          รูปแบบของกิจกรรมการเรียนการสอนที่ท่านอาจารย์จะได้นำไป เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนหน้า เป็นดังนี้ครับ

          ชั้นประถมศึกษา และชั้นมัธยมศึกษา สพฐ.ให้แนวทาง การจัดการบริหารการเรียนรู้ School learning management เป็นรูปแบบเดียวกันดังนี้
          -8.00-8.30 กิจกรรมหน้าเสาธง
          -8.30-11.30 จัดให้มีการเรียนวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือ เรียนเนื้อหาสาระภาควิชาการ
          -12.30-14.30 ---จัดให้มีการเรียนรายวิชาพื้นฐาน และรายวิชาเพิ่มเติม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาคปฏิบัติ---และหรือ---จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่จัดเป็นกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ภาคบังคับตามหลักสูตร
          -14.30-15.30 จัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
          ท่านที่เคารพ อย่าชะล่าใจ..ท่านผู้อำนวยการ คณะผู้บริหารโรงเรียน และคุณครูทุกท่าน โปรดเตรียมการให้รอบคอบในทุกสิ่งทุกประการตามที่ได้กล่าวมานี้ ให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดเทอมหน้า”..มันเป็นงานหนักที่ต้องทำในเวลาจำกัด..และเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อไม่ให้การศึกษาของชาติตกต่ำลงไปมากกว่านี้..
          การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นี้เป็นของดี ถ้ามีเวลาเพียงพอ นการออกแบบการเรียนการสอนที่ดีพอ และ คุณครูผู้สอนมองเห็นแนวทางของการเป็นครูแห่งศตวรรษที่ 21ได้อย่างกระจ่างแจ้งด้วยตนเอง จะเป็นคุณแก่การศึกษาของชาติอย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียว
          ขอให้พวกเรา แอบตั้งความหวังว่า ฟ้าหลังฝนต้องสวยงาม อย่างแน่นอนเพราะแท้ที่จริงแล้ว..การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ แทบจะเรียกได้ว่า เป็นการปฏิวัติ ก้าวกระโดดเข้าสู่การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 แบบสายฟ้าแลบ นั่นเอง
 
สุทัศน์ เอกา..................บอกควา

ที่มา : https://www.facebook.com/sutat.eaka

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin