Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ อีสาน คนอีสาน ภาคอีสาน
+ ราชบัณฑิตยสภา ตอบข้อสงสัยการใช้วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย”
+ เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
+ 'สาสน์' 'สาส์น' และ 'สาร'
+ คำไทยที่มักเขียนผิดกันบ่อยๆ
อ่านทั้งหมด
+ รวมสูตรต่างๆ ในคำนวณ
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 13
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 12
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 11
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 10
อ่านทั้งหมด
+ ความสามารถด้านเหตุผล
+

ทดสอบทางวิชาการเหตุผล

+

ความสามารถพหุปัญญา

+

องค์ประกอบด้านสติปัญญา IQ (Intelligent Quotient

+ ความสามารถด้านเหตุผล
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ ทฤษฏีและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
+ 7 แนวโน้มการศึกษาทั่วโลกที่มุ่งเน้นบทเรียนนอกตำรา
+ การวัดผลประเมินผลตามความเป็นจริง (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้ของการเรียนรู้เพื่อชีวิต (สุทัศน์ เอกา)
+ คำไขหัวใจการศึกษา (สุทัศน์ เอกา)
อ่านทั้งหมด
15 พ.ย. 58
การศึกษาไทยล้มเหลว-สอนให้ลอก ไม่ได้สอนให้คิด (จีระ หงส์ลดารมภ์)
 

      

        ผมเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาไทยระดับมหาวิทยาลัย ได้สอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กว่า 30 ปี ปัจจุบันก็ทำงานเรื่องการศึกษาทุกๆ วัน แต่ผู้เรียนเป็นผู้ใหญ่ ทั้งระดับรากหญ้า มีระดับปริญญาเอกอยู่บ้าง ผมสอนให้ลูกศิษย์ผมคิดเป็น  แต่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็มีแต่คนบ่นเรื่องความล้มเหลวของการศึกษาไทย

           ปัจจัยแรก การรวมศูนย์ไว้ที่กรุงเทพฯ ไม่ได้ดูข้อเท็จจริงของแต่ละภาค จึงไม่มีหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของสังคม ตกเรื่องการมีงานทำ รู้แต่ทำไม่เป็น ไม่มีจิตวิญญาณเป็นผู้ประกอบการ

           ประเด็นที่สอง คือ ใช้วิธีการเรียนแบบท่องจำ ทำข้อสอบ แต่ไม่ได้สอนให้เด็กไทย คิดเป็น วิเคราะห์เป็น และทำเป็น

          พ่อแม่ยุคใหม่รักลูกเกินไปก็เลยทำการบ้านแทนลูก เพื่อให้ได้คะแนนจากการสอบ มากๆ และภูมิใจ ถามว่าลูกทำได้ดีไหม คำตอบคือแค่ได้คะแนนอวดเพื่อน

          ผมโชคดี ไปเรียนเมืองนอกมาช่วงปริญญาตรี ที่นิวซีแลนด์ นอกจากจะต้องเรียนภาษาอังกฤษให้ดีคือเขียนให้รู้เรื่องและถูกต้องแล้ว ยังต้องอ่านและวิเคราะห์ สรุปประเด็นหลักๆ ให้ได้ เช่น ครูสอน 1 2 3 นักเรียนคิดต่อ 4 5 6

          ผมจำได้ว่าวิกฤติที่สุดในชีวิตผมคือ วิชาวรรณกรรมภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นวิชาบังคับ ทั้งๆ ที่ผมเรียนเศรษฐศาสตร์

          สอบกลางเทอมหลายครั้ง ตกหมด เพราะเขาต้องการการวิเคราะห์จากวรรณกรรมอังกฤษ ไม่ได้สอนให้ลอก ท่องจำ ผมคิดว่าขยันอย่างไรก็สอบไม่รอด จนวันหนึ่งผมคิดได้ว่า จะผ่านวิชานี้ได้ต้องวิเคราะห์เป็นโชคดีผมเป็นเด็กซนก็เลยอ่านหนังสือหลายๆ เล่ม และนำมาเป็นความคิดของตัวเอง คล้ายเป็นภูมิปัญญาของเราคือ อ่านและสรุปประเด็นหลักๆ ซึ่งเด็กไทยสรุปไม่เป็น แต่ลอกเป็น ลอกมาทั้งดุ้น รอดมาได้ทุกวันนี้ผมจึงเป็นคนชอบอ่านหนังสือ เพราะผมได้ความสุข ได้ปัญญาได้ความรู้ใหม่ๆ ข้ามศาสตร์ทุกวัน

          สิ่งที่ผมได้ติดมาถึงทุกวันนี้คือ จากการวิเคราะห์ตัวละครของเชคสเปียร์ ซึ่งเขาเน้นพฤติกรรมต่างๆ ที่มีความเจ็บปวด ล้างแค้น ล้มเหลว ความหวัง จินตนาการ แรงบันดาลใจ และความรักอันยิ่งใหญ่ในวรรณกรรมดังกล่าว ถ้าเราไม่มีระบบความคิด Creative and Critical Thinking จะวิเคราะห์ไม่ออก จึงแนะนำลูกศิษย์ทุกคนที่เรียนกับผม สรุปประเด็นหลักแต่ละบทเรียนให้ได้

          ทุกวันนี้ ผมจึงยังใช้บทเรียนที่ได้จากวิกฤติจากสอบกลางเทอมไม่ผ่านที่นิวซีแลนด์มา เป็น Chira Way หรือ Learning how to learn ซึ่งประกอบไปด้วย 4 เรื่อง คือ

          1. 4L’s ได้แก่

          - Learning Methodology วิธีการเรียนรู้

          - Learning Environment บรรยากาศการเรียนรู้

          - Learning Opportunities โอกาสจากการเรียนรู้

          - Learning Communities สังคมแห่งการเรียนรู้

          2. 2R’s ได้แก่

          - Reality การมองความจริง

          - Relevance การมองตรงประเด็น และเข้ากับสถานการณ์

          3. C-U-V ได้แก่

          - Copy การลอก

          - Understanding การทำความเข้าใจ

          - Value การสร้างคุณค่า

          4. ช่วงหลังๆ เน้น 3 V ได้แก่

          - Value Added การสร้างคุณค่าเพิ่ม

          - Value Creation การสร้างคุณค่าจากการสร้างสรรค์ หรือ นวัตกรรม

          - Value Diversity การสร้างคุณค่าจากความหลากหลาย

 

          ผมได้ทราบว่านายกฯ ตู่จะมีการปฏิรูปการศึกษาแน่ๆ อาจใช้มาตรา 44

          - ยุบแท่ง 4 แท่ง กลับไปเป็นกรมแบบเดิม ยกเลิกผู้อำนวยการเขตทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งมีแต่อำนาจและรวมศูนย์ (แต่บิ๊กตู่อย่าลืม เอาการเมืองออกจากการศึกษา)

          - จัดระบบการเรียนการสอนให้เด็กไทย คิดเป็น วิเคราะห์เป็นไม่ใช่ลอกจาก Google ไปส่งครูแบบที่ทำกันอยู่

          สัปดาห์นี้ ผมได้เห็นความก้าวหน้าของลูกศิษย์ในประเทศไทยหลายกลุ่ม

          -กรณีศึกษาของคุณจินตนา ไพบูลย์ ที่จังหวัดชุมพร เป็นลูกศิษย์ของผมแค่ 3-4 วัน ในโครงการที่จัดร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ศึกษาและนำเอาแนวคิดของผมไปต่อยอดท่องเที่ยววิถีเกษตรจนกระทั่งได้รับ รางวัลกินรี รางวัลดีเด่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่ 10 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

          -ส่วนอีกท่านคือ ดร.ณพพล วรรฒโสมณวัตร์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานป่าไม้ จังหวัดอำนาจเจริญ จบคณะวนศาสตร์ เรียนทุนมนุษย์กับผม ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากพื้นฐานของเขาทำให้มีระบบความคิดที่ดี ได้ต่อยอดการกระตุ้นของผม จึงกลายเป็น ดร.ที่มีคุณค่า

          - ดร.ณพพลวรรฒไม่เห็นแก่เพียงตำแหน่ง รุ่นเดียวกันได้เป็นปลัดกระทรวง เป็นอธิบดี ดร.ณพพลวรรฒมีความสุขที่ได้เรียนรู้ ช่วยสังคม ช่วยดูแลอาจารย์อย่างผม และหาความรู้ตลอดเวลา  ล่าสุดผมไปที่จังหวัดอุบลราชธานี ก็ได้ดูแลตลอดและพาไป สปป.ลาวด้วย เป็น ดร. ที่ขยันหาความรู้ และต่อยอด ช่วยทำให้ Chira Wayมีคุณค่าต่อการทำงานของผม เช่น จากการไปบรรยายให้ผู้นำท้องถิ่น ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ดร.ณพพลวรรฒก็ไปเป็นผู้ช่วยสอนด้วย ทำให้ผมมีกำลังใจทำงานต่อไปกระตุ้นให้ คนไทย คิดเป็น วิเคราะห์เป็น ต่อยอด 3 V ต่อไป

          - สุดท้าย กลุ่มลูกศิษย์ PSUMED3 บางท่านได้รับการแรงกระตุ้นจากผม จะไปช่วยเด็กเทพศิรินทร์ 9 โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ (ดอยอ่างขาง) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีชาวเขาเรียนเป็นส่วนใหญ่ ให้เข้าใจถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์การต่อยอดการเรียนและนำไปใช้ในชีวิต ลูกศิษย์กลุ่มนี้ก็ได้อิทธิพลจาก Chira Way และได้มุ่งทำเพื่อส่วนรวม

จีระ หงส์ลดารมภ์  dr.chira@hotmail.com

ที่มา : แนวหน้า ; วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin