Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ อีสาน คนอีสาน ภาคอีสาน
+ ราชบัณฑิตยสภา ตอบข้อสงสัยการใช้วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย”
+ เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
+ 'สาสน์' 'สาส์น' และ 'สาร'
+ คำไทยที่มักเขียนผิดกันบ่อยๆ
อ่านทั้งหมด
+ รวมสูตรต่างๆ ในคำนวณ
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 13
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 12
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 11
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 10
อ่านทั้งหมด
+ ความสามารถด้านเหตุผล
+

ทดสอบทางวิชาการเหตุผล

+

ความสามารถพหุปัญญา

+

องค์ประกอบด้านสติปัญญา IQ (Intelligent Quotient

+ ความสามารถด้านเหตุผล
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ ทฤษฏีและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
+ 7 แนวโน้มการศึกษาทั่วโลกที่มุ่งเน้นบทเรียนนอกตำรา
+ การวัดผลประเมินผลตามความเป็นจริง (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้ของการเรียนรู้เพื่อชีวิต (สุทัศน์ เอกา)
+ คำไขหัวใจการศึกษา (สุทัศน์ เอกา)
อ่านทั้งหมด
20 ธ.ค. 58
รวมสูตรต่างๆ ในคำนวณ
 

   รวมสูตรต่างๆ ในคำนวณ

1.สูตรการหาจำนวนครั้งการจับมือกันเมื่อมีสองฝ่ายเท่ากัน

         สูตรคือ nxn

         เช่น นักฟุตบอล 12 คน จับมือกันทุกคนจะต้องสัมผัสมือกันกี่ครั้ง

         วิธีคิด คือ 12×12 = 144 ครั้ง

2. สูตรเมื่อกำหนดจำนวนคนและให้จับมือกันครบทุกคน

         สูตรคือ (n(n-1))/2

         ช่น นักเรียน 7 คนทุกคนจับมือกันต้องสัมผัสมือกันทั้งหมดกี่ครั้ง

         วิธีคิด 7(7-1)/2 = (7×6)/2 = 42/2 คำตอบคือ 21 ครั้ง

3. แจกของให้แก่กันและกัน

          สูตรคือ n(n-1)

          เช่น มีนักเรียน 10 คน แจกบัตรอวยพรปีใหม่ให้กันทุกคน จะใช้บัตรอวยพรกี่ใบ

         วิธีคิด 10 (10-1) = 10×9 = 90 ใบ

4. การหาจำนวนเท้าสัตว์ เมื่อกำหนดให้มีจำนวนสัตว์เท่ากัน

           สูตรคือ จำนวนสัตว์ทั้งหมด = จำนวนเท้าทั้งหมด/ผลรวมของจำนวนเท้าสัตว์แต่ละชนิด

            เช่น นก เสือ วัว แมว มีเท้ารวมกันนับได้ 182 เท้า มีสัตว์แต่ละชนิดอย่างละกี่ตัว

           วิธีคิด จำนวนสัตว์ทั้งหมด = 182 / (2+4+4+4) = 182/ 14 = 13 ตัว

5. การปักเสาธง โดยให้หาจำนวนของเสา

            สูตรคือ จำนวนเสาทั้งหมด = (จำนวนระยะทั้งหมด / ระยะห่าง ) + 1

            เช่น พื้นที่รูปวงกลมที่หนึ่ง มีเส้นรอบวง ระยะทาง 1000 เมตร ต้องการปักเสาห่างกัน 10 เมตร ต้องใช้เสากี่ต้น

            วิธีคิด จำนวนเสา = ( 1000 / 10 ) + 1 = 100 + 1 = 101 ต้น

6. การหาจำนวนเส้นทแยงมุม รูป n เหลี่ยม

              สูตรคือ ( n (n-3) / 2 เช่น หาจำนวนเส้นทะแยงมุม รูป 8 เหลี่ยม = 8(8-3)/2 = ( 8 x 5 ) / 2 = 40/2

              คำตอบ คือ 20

7.สูตรการหาจำนวนครั้งการจับมือกันเมื่อมีสองฝ่ายเท่ากัน

              สูตรคือ nxn

              เช่น นักฟุตบอล 12 คน จับมือกันทุกคนจะต้องสัมผัสมือกันกี่ครั้ง

              วิธีคิด คือ 12×12 = 144 ครั้ง

8. สูตรเมื่อกำหนดจำนวนคนและให้จับมือกันครบทุกคน

              สูตรคือ (n(n-1))/2

              เช่น นักเรียน 7 คนทุกคนจับมือกันต้องสัมผัสมือกันทั้งหมดกี่ครั้ง

              วิธีคิด 7(7-1)/2 = (7×6)/2 = 42/2  คำตอบคือ 21 ครั้ง

9. แจกของให้แก่กันและกัน

               สูตรคือ n(n-1)

               เช่น มีนักเรียน 10 คน แจกบัตรอวยพรปีใหม่ให้กันทุกคน จะใช้บัตรอวยพรกี่ใบ

               วิธีคิด 10 (10-1) = 10×9 = 90 ใบ

10. การหาจำนวนเท้าสัตว์ เมื่อกำหนดให้มีจำนวนสัตว์เท่ากัน

                สูตรคือ จำนวนสัตว์ทั้งหมด = จำนวนเท้าทั้งหมด/ผลรวมของจำนวนเท้าสัตว์แต่ละชนิด

                 เช่น นก เสือ วัว แมว มีเท้ารวมกันนับได้ 182 เท้า มีสัตว์แต่ละชนิดอย่างละกี่ตัว

                วิธีคิด จำนวนสัตว์ทั้งหมด = 182 / (2+4+4+4) = 182/ 14 = 13 ตัว

11. การปักเสาธง โดยให้หาจำนวนของเสา

              สูตรคือ จำนวนเสาทั้งหมด = (จำนวนระยะทั้งหมด / ระยะห่าง ) + 1

             เช่น พื้นที่รูปวงกลมที่หนึ่ง มีเส้นรอบวง ระยะทาง 1000 เมตร ต้องการปักเสาห่างกัน 10 เมตร ต้องใช้เสากี่ต้น

             วิธีคิด จำนวนเสา = ( 1000 / 10 ) + 1 = 100 + 1 = 101 ต้น

12. การปักเสาธง โดยให้หาจำนวนของเสา (เป็นวงกลม) กรณี เสาแรกลงที่จุดเริ่ม เสาสุดท้ายจะวนมาที่จุดเริ่ม

           สูตรคือ จำนวนเสาทั้งหมด = (จำนวนระยะทั้งหมด / ระยะห่าง )

           เช่น พื้นที่รูปวงกลมที่หนึ่ง มีเส้นรอบวง ระยะทาง 1000 เมตร ต้องการปักเสาห่างกัน 10 เมตร ต้องใช้เสากี่ต้น

          วิธีคิด จำนวนเสา = ( 1000 / 10 ) = 100 ต้น

13. การหาจำนวนเส้นทแยงมุม รูป n เหลี่ยม

          สูตรคือ ( n (n-3) / 2

          เช่น หาจำนวนเส้นทะแยงมุม รูป 8 เหลี่ยม = 8(8-3)/2 = ( 8 x 5 ) / 2 = 40/2

          คำตอบ คือ 20

ขอบคุณข้อมูล รองทรงกลด ดอทคอม

รูปภาพและที่มาข้อมูล https://blog.eduzones.com/moobo/153357

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin