Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ อีสาน คนอีสาน ภาคอีสาน
+ ราชบัณฑิตยสภา ตอบข้อสงสัยการใช้วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย”
+ เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
+ 'สาสน์' 'สาส์น' และ 'สาร'
+ คำไทยที่มักเขียนผิดกันบ่อยๆ
อ่านทั้งหมด
+ รวมสูตรต่างๆ ในคำนวณ
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 13
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 12
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 11
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 10
อ่านทั้งหมด
+ ความสามารถด้านเหตุผล
+

ทดสอบทางวิชาการเหตุผล

+

ความสามารถพหุปัญญา

+

องค์ประกอบด้านสติปัญญา IQ (Intelligent Quotient

+ ความสามารถด้านเหตุผล
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ ทฤษฏีและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
+ 7 แนวโน้มการศึกษาทั่วโลกที่มุ่งเน้นบทเรียนนอกตำรา
+ การวัดผลประเมินผลตามความเป็นจริง (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้ของการเรียนรู้เพื่อชีวิต (สุทัศน์ เอกา)
+ คำไขหัวใจการศึกษา (สุทัศน์ เอกา)
อ่านทั้งหมด
6 ต.ค. 59
Lesson Study &Open Approach
 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด (Lesson Study &Open Approach) ในโครงการการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์

สาระน่ารู้

           การจัดการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด (Lesson study & Open Approach) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      โดยมีเป้าหมายที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนด้วยวิธีการแบบเปิดซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ประเทศญี่ปุ่นใช้มากกว่า 100 ปี เน้นการสอนให้นักเรียนได้มีประสบการณ์หลากหลายกับปัญหาปลายเปิดที่มีลักษณะหลายๆ คำตอบ อันเกิดจากกระบวนการแก้ปัญหาหลากหลายวิธีที่นักเรียนคิดออกมา เน้นการจัดกระบวนการทางความคิดที่จะให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล  และสามารถนำไปประยุกต์ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

การศึกษาชั้นเรียน(Lesson Study)

       เป็นการวิจัยบทเรียนขั้นสูง ที่มุ่งเน้นไปที่รูปแบบการพัฒนาครูวิชาชีพ โดยการทำงานร่วมกันของกลุ่มครูผู้สอน ในการวางแผนบทเรียน สังเกตการเรียนสอน สังเกตการเรียนรู้ของนักเรียน   วิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อนำมาปรับปรุงการศึกษาบทเรียนในครั้งต่อไป ศูนย์วิจัยคณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดขั้นตอนของการศึกษาบทเรียนประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนที่สำคัญ คือ

       ขั้นที่ 1 การสร้างแผนการสอนร่วมกัน (Plan)

       ครูผู้สอนและผู้ร่วมสังเกตการสอน จะร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการเรียนเรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหา สถานการณ์ปัญหา กิจกรรม สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งการคาดเดาคำตอบที่น่าจะเกิดขึ้นจากการค้นหาคำตอบของผู้เรียน การร่วมสร้างแผนตามขั้นตอน รวมถึงสร้างเครื่องมือสังเกตการณ์สอนร่วมกัน

       ขั้นที่ 2 การสังเกตการสอนร่วมกัน (Do)       

     เมื่อครูผู้สอนนำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ร่วมกันสร้างขึ้นเข้าสู่ชั้นเรียน ทีมผู้ร่วมสังเกตจะเข้าร่วมสังเกตชั้นเรียน บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน ตามเครื่องมือสังเกตการสอนที่ร่วมกันสร้างขึ้น โดยกระบวนการเน้นไปที่การเรียนรู้ของนักเรียน ไม่ได้ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครู

    ขั้นที่ 3 ขั้นการสะท้อนผลบทเรียนร่วมกัน (See)

    หลังจากทำการสอนเสร็จสิ้น ครูผู้สอนจะทำการสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ของตนเอง และต่อด้วยครูผู้ร่วมสังเกตสะท้อนผล หากการสอนบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ ก็จะแผนการจัดการเรียนรู้ที่สมบูรณ์นำไปใช้สอนต่อไปได้ แต่เมื่อพบว่าบทเรียนต้องมีการปรับปรุงแก้ไข ก็เริ่มทำการวางแผนบทเรียนใหม่ ทำการสอนซ้ำ และสะท้อนบทเรียน จนได้บทเรียนวิจัยที่ดีเป็นวงจรการศึกษาบทเรียน ซึ่งไม่สามารถระบุได้ว่าควรมีกี่วงจร ขึ้นอยู่กับการปรับปรุงบทเรียนจนได้บทเรียนที่มีคุณภาพ

   นวัตกรรมการสอนแบบเปิด (Open Approach)

 กระบวนการจัดเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด ที่ทำให้เกิดชั้นเรียนที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา (Problem solving classroom) โดยมีลำดับขั้นการสอน 4 ขั้น คือ

  ขั้นที่ 1 การนำเสนอปัญหาปลายเปิด (Posing Open-ended Problem)

 ครูสร้างสถาณการณ์ปัญหาปลายเปิดในชั้นเรียน ผู้เรียนจะเกิดความสงสัยในปัญหา ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้เรียนไม่คุ้นเคย ผู้เรียนสามารถหาคำตอบได้วิธีการที่หลากหลาย ไม่จำกัดคำตอบ โดยเชื่อมโยงกับความรู้พื้นฐานเดิม

     ขั้นที่ 2 นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง (Students’ self learning) 

      นักเรียนในกลุ่มก็จะช่วยกันคิดหาวิธีของแต่ละคน/กลุ่ม สรุปร่วมกันในกลุ่มเพื่อหาข้อสรุปและเหตุผลที่ได้คำตอบมาอย่างนี้เพราะอะไรมีวิธีการอย่างไร  

ขั้นที่อภิปรายทั้งชั้นเรียน(Whole class discussion and comparison) 

        เมื่อนักเรียนทุกกลุ่ม ได้คำตอบพร้อมกับเหตุผลแนวคิดและวิธีหาคำตอบก็จะนำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อให้เพื่อนได้รับทราบถึงวิธีการคิดของนักเรียน 

       ขั้นที่ 4 สรุปโดยเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน(Summary through connection students’ ideas)   

      ขั้นสุดท้ายของกิจกรรมที่ครูและนักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อหาข้อสรุปของบทเรียนที่มีความเหมือนและแตกต่างในการหาคำตอบของแต่ละกลุ่ม เพื่อที่จะสรุปเป็นแนวคิดร่วมกันทั้งชั้นเรียน

เอกสารอ้างอิง

ทวีศักดิ์ ไชยมาโย.(2558).  บทเรียนจากการนิเทศ โดยใช้นวัตกรรม การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study)”     เพื่อเสริมสร้างระบบการนิเทศภายในโรงเรียนให้เข้มแข็ง และสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพการสอนของครู สู่คุณภาพนักเรียน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ การเปลี่ยนแปลงการนิเทศการศึกษาสำหรับผู้เรียนมีทักษะการพัฒนาการเรียนรู้ในอนาคต. สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์. (2557). หลักการนิเทศตามแนวทางการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด(Lesson Study & Open Approach)". เอกสารประกอบการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการอบรมสำหรับศึกษานิเทศก์ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 30 กรกฎาคม 2557.คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. (เอกสารอัดสาเนา).

สมใจ มณีวงษ์.(2557).Lesson Study & Open Approach จากนวัตกรรมสู่การปฏิบัติ.เอกสารประกอบการเรียนรู้สำหรับดำเนินการตามโครงการของโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

Hurd J. & Licciardo-Musso L.(2005).  Lesson Study: Teacher –Led Professional Development in  Literacy. Language Arts, 82(5), 388-395.

Fernandez,C.(2002). Learning  from Japanese Approaches to Professional Development: The Case of Lesson Study. Journal of Teacher Education. 53(5),1.

Motoko Akiba. (2014). Lesson Study Policy and Practice in Florida Findings from a Statewide District Survey. Tallahassee, FL: Florida State University.

Lewis, C. (2002). Lesson Study: A Handbook for Teacher-Led Instructional Change. Philadelphia: Research for Better Schools, Inc.

ที่มา ; สมศักดิ์ บุญภา ,วันทนา  สมภักดี  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ขยายเรื่องตามไฟล์แนบ

 

 
ดาวน์โหลดไฟล์    
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin