Untitled Document
Untitled Document

ห้องสอบผู้บริหาร
 
ห้องสอบครูผู้ช่วย
 
ห้องสอบศึกษานิเทศก์
 
ห้องสอบ พนง.ราชการ
 
ห้องสอบราชการอื่น
 
ห้องอบรมสัมมนา
 
ห้องหนังสือคู่มือสอบ
 
 
ห้องคลังข้อสอบ
 
ห้องระเบียบกฎหมาย
 
ห้องติดต่อเจ้าของบ้าน
 
ห้องส่วนตัว
ห้องผลงานวิชาการ
+ อีสาน คนอีสาน ภาคอีสาน
+ ราชบัณฑิตยสภา ตอบข้อสงสัยการใช้วลี “เสด็จสู่สวรรคาลัย”
+ เทคนิคการอ่านเพื่อให้เกิดทักษะ
+ 'สาสน์' 'สาส์น' และ 'สาร'
+ คำไทยที่มักเขียนผิดกันบ่อยๆ
อ่านทั้งหมด
+ รวมสูตรต่างๆ ในคำนวณ
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 13
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 12
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 11
+ สูตรคณิตคิดเลขเร็ว 10
อ่านทั้งหมด
+ ความสามารถด้านเหตุผล
+

ทดสอบทางวิชาการเหตุผล

+

ความสามารถพหุปัญญา

+

องค์ประกอบด้านสติปัญญา IQ (Intelligent Quotient

+ ความสามารถด้านเหตุผล
อ่านทั้งหมด
+ ผู้บริหารก็ต้อง Learning by Doing
+ หลักปฏิบัติ 12 ประการ สำหรับผู้บริการโรงเรียน
+ ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของญี่ปุ่น
+ บทบาทของผู้อำนวยการโรงเรียน
+ บุคลิกภาพของครูไทย
อ่านทั้งหมด
+ ทฤษฏีและพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย
+ 7 แนวโน้มการศึกษาทั่วโลกที่มุ่งเน้นบทเรียนนอกตำรา
+ การวัดผลประเมินผลตามความเป็นจริง (สุทัศน์ เอกา)
+ แก่นแท้ของการเรียนรู้เพื่อชีวิต (สุทัศน์ เอกา)
+ คำไขหัวใจการศึกษา (สุทัศน์ เอกา)
อ่านทั้งหมด
11 ก.ค. 60
ครูคืนถิ่น กกอ. ไม่ปรับเกณฑ์ ย้ำ TOEIC ต้อง 400
 

 ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่าการกำหนดเกณฑ์โครงการครูคืนถิ่นนั้น มีการปรับเปลี่ยนทุกปี เพื่อคัดเลือกครูที่มีคุณภาพ และการปรับเกณฑ์ปีนี้ มีความเข้มข้นมากขึ้น เพราะต้องการคนเก่งมาเป็นครู ส่วนการกำหนดเกณฑ์ภาษาอังกฤษ ซึ่งจะต้องผ่านจากการสอบข้อสอบกลาง 400 คะแนน ไม่ใช่คะแนนจากมหาวิทยาลัย เพราะไม่ต้องการให้เกิดความเหลื่อมล้ำ อีกทั้ง คะแนนโทอิค 400 คะแนนนั้น ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการในโครงการดังกล่าว ซึ่งคาดว่ามีการพิจารณาหลายรอบแล้ว คงไม่สามารถปรับเกณฑ์ได้ ซึ่งหากปรับได้คงต้องเป็นเกณฑ์ใหม่ในปีถัดไป

ขณะที่ ดร.พะโยม ชิณวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) กล่าวว่า ขณะนี้นวัตกรรมการจัดการศึกษามีความก้าวหน้าไปมาก มีการส่งเสริมการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา ที่เน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และยังมีในมิติอื่นๆ อีกมาก เพราะฉะนั้น ความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษเป็นอีกเรื่องที่ครูผู้สอนจำเป็นจะต้องมี อย่างไรก็ตาม กรณีที่มีการกำหนดให้ครูที่ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรือ ครูคืนถิ่น ปี 2560 จะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น มีคะแนน TOEIC 400 คะแนนนั้น ส่วนตัวมองว่าการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่ง แต่ก็เป็นเรื่องปลายทาง เพราะประเด็นสำคัญคือ การจัดการศึกษาแต่ต้น โดยส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษาในโครงการครูคืนถิ่นได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษ ผมมองว่าสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สามารถช่วยสนับสนุนและพัฒนาครูคืนถิ่นได้ เพราะโรงเรียนในสังกัดมีทั้งที่เปิดหลักสูตรอิงลิชโปรแกรม มินิอิงลิชโปรแกรม รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ ที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้น ถ้านิสิต นักศึกษาในโครงการครูคืนถิ่นใช้โอกาสในช่วงฝึกปฏิบัติการสอน มาฝึกสอนที่โรงเรียนเหล่านี้ ก็จะได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการฟัง การพูด เกิดความคุ้นเคยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม นพ.ธีระเกียติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ มีนโยบายส่งเสริมเรื่องภาษาอังกฤษ แก่ครูและนักเรียน ซึ่งผมจะนำเรื่องนี้หารือกับรมว.ศึกษาธิการด้วย

ขณะเดียวกัน ในการประชุมสมาคมโรงเรียนเอกชนในวันที่ 17 ก.ค.นี้ จะเสนอให้ร่วมมือกันนำจุดแข็งของแต่ละสมาคมร่วมกันพัฒนาการเรียนการสอน คุณภาพการศึกษาดร.พะโยม กล่าว  

ที่มา ;  คม ชัด ลึก  7 ก.ค. 2560

ครูคืนถิ่นต่อรองลดคะแนนสอบTOEIC??  

กรณีผู้ผ่านคัดเลือก โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหรือ ครูคืนถิ่นปี 2560 ที่ออกมาเรียกร้องให้ปรับลดคะแนนสอบ เช่น TOEIC จาก 400 คะแนน เหลือ 250 คะแนน หรือใช้วิธีการอบรมแทน จนเป็นที่วิจารณ์อย่างมาก และไม่เห็นด้วยกับการขอปรับลดคะแนน ไปจนตั้งคำถามถึงคุณภาพของ ครูสำหรับโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เป็นโครงการในรูปแบบการประกันการมีงานทำ นิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้ สิทธิบรรจุเป็นข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาตามภูมิลำเนาเดิมของผู้สมัครในสาขาวิชาและพื้นที่ที่มีความต้องการในหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และกรุงเทพมหานคร

โดยครูคืนถิ่น ปี 2560 สำนักงานคณะกรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ได้ประกาศผลการคัดเลือกไปตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2560 มีผู้ผ่านการคัดเลือก 3,792 คน ขณะที่ จำนวนรับที่เตรียมไว้ทั้งสิ้น 5,100 คน แบ่งเป็น สพฐ. 4,830 คน สอศ. 245 คน กศน. 10 คน และกรุงเทพฯ 15 คน

อย่างไรก็ตาม ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2560 กรณีคัดเลือกนิสิต นักศึกษาครู ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559 ได้แจ้งเงื่อนไขและคุณสมบัติที่ผู้ผ่านการคัดเลือกทราบและปฏิบัติ ว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นนิสิตนักศึกษาครูหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2559 ในสาขาวิชาที่กําหนด ต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรทุกวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในวิชาเอก และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPAX) ในวิชาชีพครูตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาที่สังกัดไม่ต่ำกว่า 3.00 ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 หากพ้นระยะเวลาที่กำหด จะถือว่าผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติไม่เป็นตามที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ผู้ที่ผ่านคัดเลือกโครงการฯ จะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งได้ให้ตัวเลือกไว้ดังนี้ TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน (paper) หรือไม่ต่ำกว่า 120 (CBT) และไม่ต่ำกว่า 40 (IBT)IELTS ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 3.5 TOEIC ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 400 คะแนนการสอบมาตรฐานอื่นๆ ที่เทียบเท่ากับ TOEFL เช่น CU-TEP และผลการสอบดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี โดยนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2560 หากพ้นวันที่กำหนดจะถือว่าคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ จะถูกตัดสิทธิ์สมัครเข้าร่วมโครงการ อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้เป็นปีแรกที่ โครงการครูคืนถิ่น ปี 2560 กำหนดคุณสมับัติให้ต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ

ที่มา  คมชัดลึก  7 ก.ค. 2560  

รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะ ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร และในฐานะ ประธานสภาคณบดีคณะ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย (ส.ค.ศ.ท.) กล่าวถึงกรณี ดราม่า "ครูคืนถิ่น ขอให้ลดคะแนนภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC จาก 400 คะแนน เป็น 250 คะแนน ว่า ต้องถามว่าการสอบครูคืนถิ่น ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นนั้น ต้องการครูคุณภาพ หรือ ครูประเภทไหน ซึ่งหากตามความจริงต้องการครูคุณภาพ และมีการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกอย่างชัดเจน ก็ต้องยอมรับว่าคะแนนภาษาอังกฤษ 400 นั้น ไม่ใช่คะแนนที่สูง และตอนนี้นักศึกษาที่มาเรียนครู ไม่ใช่เด็กที่ไม่เก่งแล้วมาเรียนครูแต่เป็นเด็กมีความรู้ความสามารถ ซึ่งเชื่อว่ามีครูคืนถิ่นที่สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนด และย่อมแสดงให้เห็นว่ามีคุณภาพ

แต่กระแสดราม่า ที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งน่าจะเป็นเพราะเกณฑ์ดังกล่าว เป็นการใช้ปีแรกและไม่แน่ชัดว่ามีการประกาศบอกล่วงหน้าแก่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการหรือไม่ เพราะถ้าไม่มีการบอกล่วงหน้าคงมีหลายคนที่อาจเตรียมตัวไม่ทัน เนื่องจากบางคนเรียนเอกที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ก็มีความเชี่ยวชาญวิชาอื่นๆ ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเท่าที่ควร อาจทำให้กังวลว่าตนเองจะสอบได้คะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนดหรือไม่

ดังนั้น ก็ต้องให้ความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย "ตอนนี้ทุกคนน่าจะวิตกกังวลว่าคะแนนสอบภาษาอังกฤษของตัวเองจะถึงตามที่เกณฑ์กำหนดหรือไม่ ซึ่งถ้ามองว่า 400 คะแนนสูงไปหรือไม่ หากมีผู้สอบได้ แสดงว่าคะแนนอาจจะไม่สูง แต่หากไม่มีผู้สอบได้คะแนนไม่ถึง และไม่ได้เป็นการประกาศใช้ล่วงหน้า แถมให้ยื่นทีหลัง หลายคนก็คงไม่มั่นใจ เพราะคงเตรียมตัวไม่ทัน ฉะนั้น คงต้องมาดูว่าเกณฑ์ดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ มีผู้สอบได้คะแนนถึงจำนวนเท่าใด ซึ่งหากมีคะแนนถึง และคะแนนรวมอื่นๆผ่านก็ต้องรับเขาไป รวมถึงถ้ามีอัตราว่างอยู่ และมีผู้ที่สอบคะแนนอื่นๆ ผ่าน ก็ต้องดูคะแนนภาษาอังกฤษว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะรับผู้สมัครอื่นๆ ที่ได้คะแนนภาษาอังกฤษลดต่ำลงมา"

รศ.ดร.ประพันธ์ กล่าว อย่างไรก็ตาม แม้ครูไม่ควรจะกลัวข้อสอบ กลัวการสอบ กลัวคะแนน แต่หากเกณฑ์ดังกล่าว ไม่ได้บอกครูล่วงหน้า บอกกระชั้นชิด กระทันหัน ครูก็คงเตรียมตัวไม่ทัน ก็ต้องให้โอกาสแก่ครูด้วย แต่ถ้าบอกนานแล้ว ก็ต้องยอมรับกฎเกณฑ์ และคะแนนภาษาอังกฤษ 400 คะแนน มีคนที่สอบได้ ต้องดูศักยภาพของตัวเอง พัฒนาตัวเองให้ได้ตามเกณฑ์  

ที่มา ; คมชัดลึก  7 ก.ค. 2560

 
ดาวน์โหลดไฟล์   
 
                                                                                                                                              (c) All Rights Reserved & Created by Mr.Borworn Taesarin